Zverejňovanie dokladov

Odkaz pre starostu
Anketa

Ako sa Vám páči publikácia o našej obci s názvom "Alekšince história a súčasnosť obce"?

K odpovedi môžete pridať aj Váš komentár.

Obsahovo a graficky veľmi kvalitná publikácia.

Zaujímavá a pekne spracovaná.

Dobrá, ale čakal(a) som o niečo viac.

Nepáči sa mi,

Váš komentár:

Váše meno:


Koľko je 3 + jeden?
Vašu odpoveď napíšte číslom.Výsledky hlasovaniaObsahovo a graficky veľmi kvalitná publikácia.
   17 hlasov

Zaujímavá a pekne spracovaná.
   12 hlasov

Dobrá, ale čakal(a) som o niečo viac.
   11 hlasov

Nepáči sa mi,
   4 hlasyÚradná tabuľa

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Vyvesené: 13.11.2019 12:51
Zvesené: 30.11.2019

zse_1.pdf [.pdf, 356.4 KB]

Oznámenie o uložení zásielky

Vyvesené: 12.11.2019 10:39
Zvesené: 29.11.2019

Martin Bila.pdf [.pdf, 265.7 KB]

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Vyvesené: 12.11.2019 10:04
Zvesené: 30.11.2019

Oboznámenie_1.pdf [.pdf, 341.8 KB]

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Vyvesené: 6.11.2019 16:10
Zvesené: 27.11.2019

Správa-Nsk.pdf [.pdf, 427.0 KB]

Návrh VZN č. 02/2019 o podmienkach držania a chovu psov

Vyvesené: 31.10.2019 10:24

Návrh VZN č.2/2019.pdf [.pdf, 252.7 KB]

Vyvesené: 30.10.2019 14:03
  • · Obec Alekšince  zverejňuje emailovú adresu

na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

v roku 2020 :

 

 

voľba-poštou.pdf [.pdf, 472.3 KB]

Vyvesené: 22.10.2019 13:32

Výzva na predkladanie žiadosti na poskytnutie dotácií na podporu  kultúry a športu z rozpočtu obce Alekšince

na rok 2020

 

   Obec Alekšince zastúpená štatutárom obce Radoslavom Ťapušíkom oznamuje spoločenským organizáciám, ktoré pôsobia v našej obci, že majú možnosť predložiť žiadosť na poskytnutie dotácií   z rozpočtu obce Alekšince.  Žiadateľ predloží v stanovenom termíne -  do 31. októbra  v danom kalendárnom  roku na Obecný úrad Alekšince kompletnú žiadosť v dvoch vyhotoveniach, čestné prehlásenie a to prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne    obecného úradu.   Žiadosť je nutné predkladať v priloženom tlačive, iná žiadosť sa nebude akceptovať.

 ziadost o dotaciu.docx [.docx, 14.9 KB]

cestne-prehlasenie-ziadatela.docx [.docx, 12.5 KB]

vzn-2017-4-o-poskytovani-dotacii-z-rozpoctu-obce_1.pdf [.pdf, 277.6 KB]

 

Vyvesené: 22.10.2019 12:46

Obec A l e k š i n c e

P o z v á n k a      

   V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach 

z v o l á v a m

rokovanie  8. zasadnutie obecného zastupiteľstva – 4. riadne zasadanie

ktoré sa uskutoční dňa  :      

 

25. októbra 2019 o 18.00 hodine

t.j. v piatok

v priestoroch Kultúrneho domu -  s týmto programom:

 

Program:

 

  1. Otvorenie

                         1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

        2. Žiadosti od občanov a organizácii

        3. Žiadosť o súhlas s vecným bremenom

        4. Pridelenie uvoľneného dvojizbového bytu v 9 b.j.

        5. Ocenenie obecného motorového vozidla značky AUDI A4 QUATTRO

        6. Rôzne

        7. Záver

          

                                                                                               Radoslav Ťapušík

                                                                                                    starosta obce

 

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných hostí, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti- Kultúrny dom Alekšince

Vyhlásenie II.stupňa povodňovej aktivity

Vyvesené: 9.9.2019 12:31

Vyhlásenie.pdf [.pdf, 205.8 KB]

Oznam

Vyvesené: 27.5.2019 10:44

ÚPN Lehota.pdf [.pdf, 368.9 KB]

Spracovanie osobných údajov - usmernenie

Vyvesené: 7.5.2019 13:18

príloha  č. 2-.pdf [.pdf, 259.2 KB],

priloha č 1 informovanie obyvatelov 00000003-.pdf [.pdf, 697.2 KB]

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Vyvesené: 12.4.2019 10:15

Oznam o nahliadnutí [.doc, 24.5 KB] 

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente [.pdf, 259.8 KB]

Obec Alekšince zverejňuje emailovú adresu

Vyvesené: 8.4.2019 15:08

 

na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 :

 obec@aleksince.sk

Vyvesené: 18.3.2019 10:20

 Obec Alekšince  zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre   voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 : 

obec@aleksince.sk

 

Vyvesené: 14.3.2019 0:00

Verejná vyhláška - Kanalizácia [.pdf, 458.8 KB]

Verejná vyhláška - ČOV I [.pdf, 532.0 KB]

Verejná vyhláška - ČOV II [.pdf, 532.0 KB]

Obec Alekšince zverejňuje emailovú adresu

Vyvesené: 11.2.2019 15:08

na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019:
obec@aleksince.sk

Voľby prezidenta SR

Vyvesené: 29.1.2019 11:42

Zverejnenie mailovej adresy.pdf [.pdf, 108.8 KB]

Verejná vyhláška

Vyvesené: 19.11.2018 13:19

Kanalizacia.pdf [.pdf, 409.9 KB]

Výsledky komunálnych volieb 2018

Vyvesené: 11.11.2018 2:10

https://www.aleksince.sk/obec/volby-a-referenda/rok-2018/

Územný plán obce Alekšince – návrh

Vyvesené: 9.11.2018 13:45

Územný plán obce Alekšince – návrh [.pdf, 192.4 KB]

Obrazová časť [.zip, !!! 238,7 MB !!!]

Textová časť.pdf [.pdf, 2.6 MB]

 

Upozornenie

Vyvesené: 2.2.2018 9:39

Práce na miestnom cintoríne

Stavebné práce súvisiace s úpravou hrobového miesta môžu vykonávať jednotlivci aj živnostníci a iní podnikatelia   na žiadosť nájomcu hrobového miesta, len po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska. Povolenie na práce vydáva nájomcovi prevádzkovateľ. Prevádzkovateľom cintorína v našej obci je obec Alekšince. Na povolení musia byť  vyznačené všetky práce a zmeny, ktoré sa majú na hrobovom mieste vykonať. Nájomca odovzdá zhotoviteľovi prác toto povolenie a ten sa ním preukáže prevádzkovateľovi pri vstupe na pohrebisko. Bez tohto povolenia zhotoviteľ nesmie zahájiť práce na hrobovom mieste. Zhotoviteľ je povinný prevádzkovateľovi oznámiť termín začatia a ukončenia prác .
Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si povolenie od prevádzkovateľa. Vjazd motorovým vozidlom na cintorín je spoplatnený sumou 2,00 €.

Žiadosť o povolenie stavebných prác na miestnom cintoríne  nájdete na našej web stránke www.aleksince.sk, v časti Užitočné info -" Ako vybavíte" alebo si ju priamo vyzdvihnete  na obecnom úrade . Bez podania žiadosti o stavebné úpravy zo strany nájomcu za hrobové miesto, nebude povolený vstup na cintorín pracovníkom kamenárskej služby.

Územný plán obce Alekšince

Vyvesené: 5.1.2018 0:00

Územný plán obce Alekšince - zadanie [.pdf, 977 KB]
Územný plán obce Alekšince - oznámenie [.pdf, 288 KB]

Kamerový systém v obci

Vyvesené: 21.5.2015 8:26

 

Kamerový systém v obci monitoruje v súčasnosti 20 nainštalovaných kamier z toho je 10 kamier otočných a 10 kamier pevných. Tieto projekty boli finančne podporené Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Obec Alekšince v roku 2013 získala dotáciu na vybudovanie kamerového systému na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 17 000 EUR (požadovaná suma bola 18 376 EUR). Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 21 134,40 EUR. Inštalované boli štyri kamery, video server a potrebné príslušenstvo.

V roku 2014  sme sa opätovne zapojili do výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a požiadali sme o dotáciu na projekt Kamerový systém v obci Alekšince II.etapa. Projekt bol  úspešný a bol podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 15 000 EUR. Predmetom projektu bolo rozšírenie už jestvujúceho kamerového systému. Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 18 758,82 EUR. Inštalovaných bolo päť  kamier.

V roku 2015 sme opätovne získali dotáciu na pokračovanie projektu Kamerový systém v obci Alekšince. Zo štátneho rozpočtu nám bola poskytnutá dotácia vo výške 15 000 EUR. Predmetom projektu bolo rozšírenie už jestvujúceho kamerového systému. Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 18 786,- EUR. Inštalovaných bolo šesť  kamier.

V roku 2016 sme opätovne získali dotáciu na pokračovanie projektu Kamerový systém v obci Alekšince. Zo štátneho rozpočtu nám bola poskytnutá dotácia vo výške 10 000 EUR. Predmetom projektu bolo rozšírenie už jestvujúceho kamerového systému. Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 12 257,52- EUR. Inštalovaných bolo päť kamier.

Pevne dúfame, že týmto projektom prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov, ako aj ochrane obecného majetku. Veríme, že  prostredníctvom tejto podpory sa nám podarí v obci znížiť vandalizmus a obmedziť krádeže.

Rozloženie kamier v obci :

Kamera číslo   1  otočná  - monitoruje  okolie   ZŠ  -umiestnenie – pred ŽS

Kamera číslo   2   otočná  - monitoruje  okolie obecného úradu – umiestnenie- parkovisko pri OcÚ

Kamera číslo   3  otočná  - monitoruje  cintorín – umiestnenie –pri dome smútku

Kamera číslo   4   otočná  - monitoruje okolie kostola –umiestnenie- pri aut. zastávke

Kamera číslo   5   otočná  - monitoruje okolie futbalového ihriska

Kamera číslo   6   otočná  - monitoruje  železničné priecestie, vjazd do obce a autobusovú zastávku

Kamera číslo  7   otočná  - monitoruje železničné priecestie v smere na Lukáčovce

Kamera číslo   8   otočná  - monitoruje vjazd pri kynologickom areály

Kamera číslo   9   otočná  - monitoruje  MFK a park za OcÚ

Kamera číslo  10  otočná  - monitoruje časť obce Lahne

Kamera číslo  11  pevná   - monitoruje vchod do obecného úradu

Kamera číslo  12  pevná   - monitoruje vjazd od obce Zbehy- Andač

Kamera číslo  13  pevná   - monitoruje vjazd od Hlohovca a Nitry

Kamera číslo  14  pevná   - monitoruje vjazd od Lukáčoviec

Kamera číslo  15  pevná   - monitoruje vjazd na ul. Balkán a Skrky

Kamera číslo  16  pevná   - monitoruje zadný vchod cintorín smer Lukáčovce (ŠPZ)

Kamera číslo  17  pevná   - monitoruje vjazd do obce na ul Žomboch súp. č.30 (ŠPZ)

Kamera číslo  18  pevná   - monitoruje smer Andač (ŠPZ)

Kamera číslo  19  pevná   - monitoruje vchod do lekárne, detské ihrisko z boku obecného úradu

Kamera číslo  20  pevná   - monitoruje detské ihrisko MŠ za obecným

Kamera číslo  21  pevná   - monitoruje pohostinstvo REBECCA smer bytovky

Kamera číslo  22  pevná   - monitoruje pohostinstvo REBECCA smer žel. priecestie


Zobraziť všetky oznamy | Zobraziť zvesené oznamy
Voľby do NR SR 2020

Hlásenia miestneho rozhlasu
13.11.2019 - 11:19
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 11.11.2019 opustil náš drahý spoluobčan Ján Gondera vo veku 91 rokov. Posledná rozlúčka s drahým zosnulým bude 15.11.2019 o 13,00 hod. so sv. omšou. Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.


Odber noviniek
Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek.

Počasie online
Predpoveď počasia
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk
Stránkové dni
Pondelok730 - 1545
Streda730 - 1700
Štvrtok730 - 1200
Piatok730 - 1315

Obedná prestávka:
1200 - 1230

Facebook
Inzercia
Kalendár
Dnes je:
Pondelok   18.  November  2019
Meniny má Eugen
PoUtStŠtPiSoNe
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678