Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený s poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. 
Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Počet poslancov je určený podľa počtu obyvateľov obce, obec Alekšince má sedem poslancov.

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. 

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, útvary, komisie a určuje im náplň práce. Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach má zriadené štyri komisie.

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach zvolení v komunálnych voľbách 2022 :

1./   Radoslav Ťapušík, Nezávislý kandidát                                    

2./   Peter Bulla, Ing.,    Nezávislý kandidát                                   

3./   Ján Jobbágy, prof., Ing., PhD,  Nezávislý kandidát                

4./   Peter Čačaný,   Nezávislý kandidát                                         

 5./   Anna Moravcová., SMER- sociálna demokracia                   

 6./   Anton Kušnír, Ing., MBA, Nezávislý kandidát                      

 7./   Daniela Ďurčanská, Mgr. Nezávislá kandidátka                           

 

 

 Dátum 1. Ing. Anton Kušnír, MBA 2. Ing. Pavel Bozík 3. Peter Čačaný 4. Ing. Andrej Lipka 5. Ing. Vladimír Pleva 6. Ľubica Beneová 7. Richard Ivančo
29.11.2018
Ustanovujúce
P P O O P P P
2.12.2018 * P P P O P P P
14.12.2018 P P P O P O P
8.3.2019 P P P P P P P
27.3.2019 * P P P P P P P
11.4.2019 * P P P P P P O
28.6.2019 P P P P P P

P

30.8.2019* P P O P P P

O

25.10.2019 P P O P P P

P

11.12.2019* P P P P P P

P

18.12.2019 P P P P P P

P

20.2.2020* O P P P P P

P

22.4.2020 P P P P P P

P

10.7.2020

P P P P P

P

 

O

 

8.10.2020                    P                                            P                                P                               P                                    P                                   P                                     P

15.12.2020                  P                                           P                                  P                              P                                     P                                  P                                      P

30.12.2020                P                                            P                                  P                              0                                     P                                  P                                       P

ÚDAJE O DOCHÁDZKE  rok  2021

poslancov Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach (volebné obdobie 2018-2022)

 rok 2021

Meno, Priezvisko 25.3.2021 25.5.2021 24.6.2021 27.8.2021 30.11.2021 20.12.2021
Ing.Pavel Božik P P P P P P
Ľubica Beneová P P O P O O
Mgr.Richard Ivančo P P P P P P
Ing. Anton Kušnír MBA P O P P P P
Ing. Andrej Lipka P P P P P P
Peter Čačaný P P P O O P
Ing. Vladimír Pleva P P O P P P

 

Za správnosť vyhotovenia :  Martina Bezeková, zapisovateľka

 

P- prítomný;  N- neospravedlnený; O -ospravedlnený; 

 

Zastupiteľstva uhradené v prvom polroku

rok 2022

Meno, Priezvisko 29.3.2022 18.5.2022 23.6.2022 14.7.2022 31.8.2022 30.9.2022 26.10.2022
Ing.Pavel Božik P P P P P P P
Ľubica Beneová P P O O P P P
Mgr.Richard Ivančo P P P P P P P
Ing. Anton Kušnír MBA P P P P P P O
Ing. Andrej Lipka P O P P P P O
Peter Čačaný O P P P O O P
Ing. Vladimír Pleva P P P P O O P

 

 

* - mimoriadne zasadanie

P - prítomný
N - neospravedlnený
O -ospravedlnený

 

Všetky uznesenia a zápisnice nájdete v dokumentoch.

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákonač.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g) uznášať sa na nariadeniach,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení Veľkosť: 283.9 kB Formát: pdf Dátum: 27.11.2019
Zákon o starostoch a primátoroch Veľkosť: 161.6 kB Formát: pdf Dátum: 27.11.2019