Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štatút obce

Štatút obce

Obsah:

 

PRVÁ HLAVA

§ 1 Úvodné ustanovenia
§ 2 Územie obce 
§ 3 Postavenie obce 
§ 4 Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti 
§ 5 Samospráva obce 

DRUHÁ HLAVA

§ 6 Majetok obce 
§ 7 Majetok obce
§ 8 Majetok obce
§ 9 Majetok obce

TRETIA HLAVA

§ 10 Financovanie a rozpočet obce 
§ 11 Rozpočet a záverečný účet
§ 12 Rozpočtové provizórium 

ŠTVRTÁ HLAVA

§ 13 Orgány obce, základné ustanovenia 
§ 14 Obecné zastupiteľstvo
§ 15 Úlohy obecného zastupiteľstva
§ 16 Starosta obce
§ 17 Zástupca starostu
§ 18 Hlavný kontrolór obce
§ 19 Komisie obecného zastupiteľstva
§ 20 Obecný úrad

PIATA HLAVA

§ 21 Hlasovanie obyvateľov obce

ŠIESTA HLAVA

§ 22 Verejné zhromaždenie obyvateľov obce

SIEDMA HLAVA

§ 23 Poslanci obecného zastupiteľstva
§ 24 Vznik a zánik poslaneckého mandátu
§ 25 Práva a povinnosti poslancov
§ 26 Náhrady poslancov

ÔSMA HLAVA

§ 27 Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

DEVIATA HLAVA

Symboly obce a kronika obce
§ 28 Symboly obce
§ 29 Erb obce Alekšince
§ 30 Zástava obce Alekšince
§ 31 Pečať obce Alekšince 
§ 32 Kronika obce Alekšince

DESIATA HLAVA

§ 33 Čestné občianstvo, ceny a odmeny
§ 34 Čestné občianstvo obce Alekšince 
§ 35 Cena obce Alekšince
§ 36 Cena starostu obce Alekšince
§ 37 Odmeny

JEDENÁSTA HLAVA

§ 38 Obecné noviny a internet

DVANÁSTA HLAVA

§ 39 Pomoc pri mimoriadnych situáciách

TRINÁSTA HLAVA

§ 40 Spoločné, záverečné a zrušujúce ustanovenia


Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.Štatút obce AlekšincePRVÁ HLAVA

Úvodné ustanovenia

1. Štatút obce Alekšince (ďalej len štatút) upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva a starostu ako orgánov obce, ich výkonných orgánov a organizačných útvarov, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, ceny obce a starostu, odmeny a formy verejného uznania.
2. Štatút je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Územie obce

Obec Alekšince (ďalej len obec) je samostatný, samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
2. Územie obce je tvorené jej katastrálnym územím. Súčasťou obce je časť Lahne.
3. Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade so zákonom o obecnom zriadení a osobitnými právnymi predpismi.

§ 3

Postavenie obce

1. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými príjmami za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
2. Obec má právo na svoje obecné symboly a právo ich používania pri výkone samosprávnych funkcií obce.
3. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§ 4

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1. Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce. Majú právo najmä:
a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na verejných 
zhromaždeniach, obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre 
verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku 
nachádzajúceho sa v obci,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
Pri rozvoji a zveľaďovaní obce je obyvateľ povinný:
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce
b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na 
odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.
3. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.
Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach obce (miestne referendum).
4. Obec má voči občanovi povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 5

Samospráva obce

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe
2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
a) nepriamo - prostredníctvom volených orgánov obce
b) priamo - hlasovaním obyvateľov obce
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce
3.Obec pri plnení úloh spolupracuje s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovým združeniami obyvateľov obce. 
4. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len nariadenia). Nariadenia obce nesmú odporovať ústave, zákonom a tomuto štatútu. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
5. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone SNR č. 369/1990 Zb. - § 4, odst. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.


DRUHÁ HLAVA

§ 6

Majetok obce

1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva organizácií založených a riadených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy týmto organizáciám.
2. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať.
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
3. Majetok obce sa používa najmä:
a) na výkon samosprávy obce
b) pre verejné účely
c) na podnikateľskú činnosť
4. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
5. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
6. Majetok určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre organizácie založené, zriadené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.
7. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
8. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 7

1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Sú povinné najmä:
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného 
uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou,
3. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu, alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4.V majetkových veciach (majetkovo -právnych záležitostiach) obce koná v jej mene starosta, ako jej štatutárny zástupca.

§ 8

1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
2. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo. 
3.Právnické osoby s majetkovou účasťou obce, obec zakladá, alebo zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 9

1. Používať majetok obce možno len v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2. Zásady hospodárenia s majetkom obce upravujú a bližšie vymedzujú najmä: 
a) majetok obce,
b) nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,
c) postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým
osobám,
d) správu majetku obce,
e) hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
f) nakladanie s cennými papiermi,
g) aukčný predaj vecí,
h) kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.


TRETIA HLAVA

§ 10

Financovanie a rozpočet obce

Financovanie:
Obec financuje výkon svojich funkcií:
a) z vlastných príjmov,
b) z prostriedkov združených s inými obcami alebo inými právnickými a
fyzickými osobami,
c) z dotácii zo štátneho rozpočtu.
Zdroje financovanie škôl a školských zariadení:
a.) prostriedky decentralizačnej dotácie (štátneho rozpočtu),
b.) prostriedky z rozpočtov obcí,
c.) prostriedky prijaté od iných fyzických osôb a právnických osôb za využitie priestorov škôl alebo školských zariadení v čase mimo výchovno-vzdelávacieho procesu,
d.) zisk z podnikateľskej činnosti, 
e.) príspevky od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školských zariadeniach (výšku určí obecné zastupiteľstvo samostatným VZN),
f.) príspevky a dary od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
g.) iné zdroje financovania.

§ 11

Rozpočet a záverečný účet

1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
2. Pred schválením sa rozpočet obce zverejňuje najmenej na 15 dní spôsobom obvyklým v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu obce.
3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
a) Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií a iných subjektov s účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach, dary domácich a zahraničných subjektov.
b) Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na zveľadenie a údržbu majetku obce a investičné výdavky.
4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
5. Prebytky hospodárenia možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok, alebo na účelový a rezervný fond obce.
6. Schodok hospodárenia obce sa vyrovná z rezervy schváleného rozpočtu obce, alebo z účelového a rezervného fondu obce.
7. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad.
Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami obce sa riadi:
- zákonom o rozpočtových pravidlách,
- pravidlami hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce,
- schváleným rozpočtom obce na príslušný kalendárny rok.
8. Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.
9. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
10. Ročnú účtovnú uzávierku obce overuje audítor.

§ 12

Rozpočtové provizórium

1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve


ŠTVRTÁ HLAVA


§ 13

Orgány obce, základné ustanovenia

1. Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta.
2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje výkonné orgány a organizačné útvary, ktorými sú:
a) komisie,
b) obecný úrad,
3. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce.
4. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

§ 14

Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
2. Obecné zastupiteľstvo má 7 poslancov.
3. Funkčné obdobie poslancov je 4-ročné, končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
a) starostu obce,
b) zamestnanca obce, vrátane hlavného kontrolóra,
c) sudcu,
d) prokurátora a vyšetrovateľa prokuratúry,
e) príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru a Zboru nápravnej výchovy.

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc v súlade so zákonom.
2. Do kompetencie obecného zastupiteľstva patrí najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,
c) zriaďovať a zrušovať účelové fondy obce,
d) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie jednotlivých oblastí života obce,
e) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11 a, odst. 1, písmeno b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11 a, odst. 1, písmeno c) citovaného zákona,
f) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
g) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
h) uznášať sa na nariadeniach obce,
ch) voliť a odvolávať zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, predsedov a členov komisií, predsedu ZPOZ, veliteľa obecného požiarneho zboru,
i) schvaľovať kronikára obce,
j) určovať organizáciu obecného úradu,
k) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, pracovníkov rozpočtových a príspevkových organizácií obce,
l) určovať plat starostovi, zástupcovi starostu, hlavnému kontrolórovi,
m) schvaľovať odmeny poslancom, členom komisií, predsedovi ZPOZ, členom obecného požiarneho zboru a kronikárovi,
n) zriaďovať, zakladať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,
o) menovať a odvolávať riaditeľov, vedúcich rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených alebo založených obcou,
p) schvaľovať sobášiacich a slávnostných rečníkov,
r) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť obce v regionálnych a záujmových združeniach,
s) zriaďovať svoje výkonné orgány potrebné pre výkon samosprávnych funkcií obce a určovať ich náplň práce,
š) udeľovať čestné občianstvo obce, cenu obce a verejné uznania,
t) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
u) rozhodovať o majetku obce a nakladaní s ním v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce,
v) stanovovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb,
z) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok a ostatné interné organizačné a hospodárske predpisy obce.

3. V zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky obecné zastupiteľstvo:
- vymenúva riaditeľov škôl a školských zariadení na základe výberového konania,
podľa návrhu rady školy, 
- odvoláva riaditeľov škôl a školských zariadení na základe návrhu rady školy 
- zriaďuje a zrušuje:
- základné školy 
- základné umelecké školy
- predškolské zariadenia
- školské kluby detí
- školské kuchyne a školské jedálne
- vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách
- zabezpečuje podmienky pre stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
- určuje školský obvod základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, ak sa základná škola vyradí zo siete škôl a školských zariadení a zruší sa
V zmysle zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo:
- zriaďuje obecnú školskú radu
4. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.
5. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva stanovuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

§ 16

Starosta obce

1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.
Funkčné obdobie starostu sa končí:
a) uplynutím funkčného obdobia
- zložením sľubu novozvoleného starostu
b) vzdaním sa funkcie
c) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
2. Funkcia starostu je verejnou funkciou a na jej výkon je plne uvoľnený zo zamestnania podľa zákonníka práce bez prerušenia pracovného pomeru.
Starosta nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
Počas výkonu funkcie starostu mu patrí namiesto mzdy v zamestnaní plat od obce v zmysle osobitného zákona, vrátane príplatku za riadenie a odmeny.
3. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovo - právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.
4. Funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca obecného zastupiteľstva
b) zamestnanca obce, vrátane hlavného kontrolóra
c) sudcu
d) prokurátora a vyšetrovateľa prokuratúry
e) príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru a Zboru nápravnej výchovy
5. Do kompetencie starostu patrí najmä:
a) zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
b) vykonávať obecnú správu
c) zastupovať obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
d) rozhodovať vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
e) uschovávať obecnú pečať a obecnú zástavu a používať obecné insígnie
f) podpisovať všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva
g) uzatvoriť pracovnú zmluvu s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce.
6. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Uznesenie, ktorého výkon bol starostom pozastavený z dôvodu jeho zjavnej nevýhodnosti pre obec, môže zrušiť obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov do 14 dní od zverejnenia napadnutého uznesenia v obci.
7. Starosta môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 200.000,- Sk v prípade: 
a) porušenia nariadenia obce
b) nesplnenia povinnosti uloženej starostom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, v určenej lehote bez vážneho dôvodu. Pokuta je príjmom obce a možno ju uložiť do 2 mesiacov, odkedy sa starosta dozvedel o dôvode na uloženie pokuty, najneskôr však do jedného roka od konania zakladajúceho možnosť uloženia pokuty. V konaní o pokute sa postupuje podľa zákona o správnom konaní.

§ 17

Zástupca starostu

1. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať., ak zanikne mandát starostu pred uplynutým funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu. 
2. Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je po celý čas existencie po celé svoje funkčné obdobie jej členom. Zástupca starostu v čase, keď zastupuje starostu, zvoláva a vedie zasadnutie obecnej rady. 
3. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.
4. Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 13a ods. 3 (Z.z.369/1990), ak ho nezvolá starosta.
5. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa končí zložením sľubu novoyvoleného starostu.
6. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 5, patrí plat podľa osobitného zákona. 

§ 18

Hlavný kontrolór obce

1. Hlavného kontrolóra na 6 rokov volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému podáva o vykonanej kontrole správu minimálne 1-krát polročne. Z vykonanej kontroly vypracováva protokol s návrhom opatrení zo zistených nedostatkov . 
2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
a.) poslanca obecného zastupiteľstva,
b.) starostu,
c.) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d.) iného zamestnanca obce.
3. Funkcia hlavného kontrolóra zaniká:
a.) vzdaním sa funkcie,
b.) odvolaním z funkcie,
c.) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d.) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e.) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku ktorým bol pozastavený spôsobilosti na právne úkony,
f.) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin pokiaľ tento nebol podmienečne odložený,
g.) dňom keď začal vykonávať funkciu podľa § 19, odst. 2.a
4. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať z funkcie hlavného kontrolóra ak:
a.) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca,
b.) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz upozornený obecným zastupiteľstvom.
5. Úlohy hlavného kontrolóra
a.) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za rok plán kontrolnej činnosti,
b.) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve a k inventarizácii,
c.) predkladá správu o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu najmenej 2-krát ročne a to do 60 dní po uplynutí kontrolovaného obdobia,
d.) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo fondov EU.
e.) je povinný vykonať kontrolu ak o to požiada obecné zastupiteľstvo.
f.) hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,
g.) hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18 d), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 618/2004 o finančnej kontrole, 
h.) hlavný kontrolór je povinný na požiadanie sprístupniť výsledky kontrol, poslancom obecného zastupiteľstva. 
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce a postupuje pri výkone kontrolnej činnosti podľa pravidiel, ktoré stanovuje zákon SNR č. 618/2004 o finančnej kontrole. 
a.) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti a o miestnych daniach, kontroluje dodržiavanie ostatných záväzných nariadení obce a všetkých vnútorných predpisov obce
- vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom 
b) preveruje:
- ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci
c) vypracúva odborné stanoviská:
- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
- možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
6. Pri vykonávaní činností uvedených v odst. 4 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom
7. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce a obecného požiarneho zboru. Vedie centrálnu evidenciu sťažnosti a petícií obyvateľov.
8. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá priamo obecnému zastupiteľstvu. 
9. Podrobnejšiu úpravu rozsahu činnosti hlavného kontrolóra určujú Zásady kontrolnej činnosti schválené obecným zastupiteľstvom.

§ 19

Komisie obecného zastupiteľstva

1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo na základe uznesenia OZ:
a) Komisia na ochranu verejného záujmu
b) Komisia pre legislatívu, pre prácu v mikroregióne, VÚC, politické a hospodárske inštitúcie
c) Komisia pre financovanie a hospodárstvo
d) Komisia školstvo, kultúru a šport
e) Komisia pre výstavbu a životné prostredie, rozvoj obce a ochrany prírody
f) Komisia pre ochranu verejného poriadku, CO, PO a starostlivosť o občanov
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce a iných osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
3. Každá komisia sa skladá z predsedu, tajomníka a členov komisie. Predsedom komisie je vždy poslanec obecného zastupiteľstva.
a) predseda komisie
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze
- zostavuje plán činnosti
- organizuje spoluprácu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
b) tajomník komisie
- zastupuje predsedu komisie počas jeho neprítomnosti pri výkone jeho kompetencií a spoločne s predsedom komisie vypracúva plán činnosti komisie.
4. Úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo podľa miestnych potrieb a podmienok. Zloženie a počet komisií podrobnejšie upraví organizačný poriadok obce.
5. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným orgánmi obce k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým investičným zámerom
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa s nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať
Z výkonu svojej kontrolnej činnosti predkladajú odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov orgánom obce.
6. Zásady rokovania a uznášania sa komisií budú upravené rokovacím poriadkom komisií obecného zastupiteľstva.
7. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 20

Obecný úrad

1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce.
2. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
3. Vnútorná organizácia obecného úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom.
4. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:
a) zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce
b) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce
c) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva
d) pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní
e) zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu
f) usmerňuje odbornú stránku činností organizácií založených alebo zriadených obcou
g) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec
5. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom obecným zastupiteľstvom.


PIATA HLAVA

§ 21

Hlasovanie obyvateľov obce

1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce zo zákona, ak ide o návrh:
a) na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce
b) na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva dohodnúť v miestnom referende
c) petície skupiny obyvateľov obce v počte 30 % oprávnených voličov
2. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.
3. Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.
4.Výsledok hlasovania obyvateľov nadobúda z právneho hľadiska rozhodnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch uvedených v odst. 1, písmeno a,b) a tiež v písmene c), ak sa v ňom na základe petície obyvateľov obce rozhodlo o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku v obci.
5. Podmienky a spôsob uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.


ŠIESTA HLAVA

§ 22

Verejné zhromaždenia obyvateľov obce

1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti.
2. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti vždy:
a) ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce alebo jej časti
b) ak o to požiada 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva
3.Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli v obci, prípadne iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase, obecnej televízii a pod.)


SIEDMA HLAVA

§ 23

Poslanci obecného zastupiteľstva

1. Poslanci obecného zastupiteľstva dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami obce a jej obyvateľov. Vykonávajú ju v súlade s ústavou zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
2. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného pomeru. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
V prípade ak je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania patrí mu namiesto mzdy primeraný plat od obce.

§ 24

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1. Funkčné obdobie poslanca začína dňom zvolenia. Práva a povinnosti nadobúda poslanec zložením sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.
2. Poslanecký mandát zaniká
a) skončením volebného obdobia
b) odmietnutím sľubu poslanca alebo sľubom s výhradami
c) keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní 
3-krát po sebe zasadnutia obecného zastupiteľstva, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastniť sa zasadnutí obecného zastupiteľstva
d) vzdaním sa
e) ďalšie dôvody zániku mandátu upravujú osobitné predpisy

§ 25

Práva a povinnosti poslancov

1. Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený
c) dodržiavať štatút obce a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a ostatné interné organizačné normy schválené obecným zastupiteľstvom
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov
e) na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti obecného zastupiteľstva
2. Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety
b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho práce
c) požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií, a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci
e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce
f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie
3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

§ 26

Náhrady poslancov


1. Za výkon funkcie môže obec poslancovi poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.


ÔSMA HLAVA

§ 27

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

1. Vo veci spoločného záujmu obce a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.
2. Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.
3. Obce sa môžu v záujme plnenia spoločných úloh, na zastupovanie svojich záujmov alebo z iných dôvodov združovať do stálych alebo dočasných republikových, regionálnych a záujmových združení.


DEVIATA HLAVA

Symboly obce a kronika obce

§ 28

Symboly obce


1. Symboly obce sú:
a) erb obce Alekšince
b) zástava obce Alekšince
c) pečať obce Alekšince

§ 29

Erb obce Alekšince

1. Erb obce Alekšince tvorí:
V zelenom štíte nad zlatou zatvorenou knihou strieborná ľalia.
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Alekšince tvorí prílohu č.2 tohto štatútu.
3. Právo použiť a používať erb obce Alekšince je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia)
- potvrdenie o zaplatení poplatku.
4. Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu,
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Alekšince, ceny obce Alekšince a 
uznaniach obce Alekšince,
d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad Alekšince
e) na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce,
h) na rovnošatách pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru, ak budú obcou 
zriadené
i) na označenie vozidiel obce,
Subjekty používajúce erb horeuvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.
5. Za správne zaobchádzanie s erbom a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá ho používa alebo použila. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie
neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.
6. Za nesprávne alebo neoprávnené používanie erbu určí obec pokutu. Bližšie používanie erbu 
obce Alekšince určí VZN.

§ 30

Zástava obce Alekšince

1. Zástavu obce tvorí:
Zástava obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/4), zelenej (1/4) a žltej (2/4). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu (Heraldický register SR sig. A-8/96).
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Alekšince tvorí prílohu č.3 tohto štatútu.
3. Zástavu obce Alekšince používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a 
oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, 
v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie 
zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
4. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej 
výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
5. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v 
rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo
(§ 8 ods.6 z.č.63/1993 Z.z. o štátnych SR a ich používaní).
6. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.
Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. 
Vztyčovanie a snímanie zástavy obce uskutočňuje poverená osoba starostom obce.
7. Pri používaní a vyvesení zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, 
smútočný závoj a pod.
8. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická osoba, 
ktorá ju použila alebo používa. 

§ 31

Pečať obce Alekšince

1. Pečať obce Alekšince tvorí erb obce Alekšince s hrubopisom OBEC ALEKŠINCE,
2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach:
- udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.,
3. Pečať uschováva starosta obce.

§ 32

Kronika obce

1. Kronika obce Alekšince sa vedie v štátnom jazyku.
2. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár obce, ktorého na návrh starostu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Ročné zápisy v kronike faktograficky dokumentujú hospodársky, kultúrny a spoločenský život v obci. Zápisy pred vpísaním do kroniky schvaľuje 1-krát ročne obecné zastupiteľstvo.


DESIATA HLAVA

§ 33

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:
a) Čestné občianstvo obce
b) cenu obce
c) vecnú a finančnú odmenu
2. Starosta obce môže udeliť tieto verejné uznania:
a) cenu starostu obce
b) vecnú a finančnú odmenu

§ 34

Čestné občianstvo obce Alekšince

1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a vzdelanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Alekšince.
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. O udelení čestného občianstva sa vydá listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
4. Slávnostné odovzdávanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Alekšince.

§ 35

Cena obce Alekšince

1. Cena obce Alekšince sa udeľuje za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno- prospešnej činnosti,
- za činnosť, ktorou sa odmeňované osoby významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrno- športový rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
- za činnosť, ktorou sa odmeňované osoby podieľali na záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
2. Návrhy na udelenie ceny obce môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta a obyvatelia obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
3. Cenu obce Alekšince tvorí plaketa s erbom a peňažitá odmena v sume 10 000,-Sk. K cene obce sa vydáva potvrdenie o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.
4. Cenu obce Alekšince slávnostne odovzdá starosta obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva.
5. Cena obce Alekšince sa môže udeliť ročne najviac 2 krát.
6. Cena obce Alekšince sa môže udeliť aj opätovne tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 5 rokov.
7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti- in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 36

Cena starostu obce Alekšince

1. Cenu starostu obce udeľuje starosta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.
2. Cenu starostu obce tvorí vecný dar, alebo finančná odmena, alebo vecný dar a finančná odmena do výšky sumy 5 000,-Sk.
3. Cena starostu sa môže ročne udeliť najviac 3 krát.
4. Evidencia sa vedie v Kronike obce Alekšince, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 37

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a finančné odmeny, a to najmä poslancom, obyvateľom obce, prípadne iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a za významný podiel na rozvoji obce.


JEDENÁSTA HLAVA

§ 38

Obecné noviny a internet

Obecné noviny obce a internetová stránka obce sa zriaďujú pri obecnom úrade Alekšince. Základnou úlohou obecných novín a internetovej stránky je poskytovať informácie občanom obce o dianí v obci a sprostredkovať informácie z činnosti orgánov obce a obecného úradu. Na zabezpečenie tejto činnosti zriaďuje OZ redakčnú radu. Podrobnejšiu úpravu činnosti a poslania redakčnej rady stanovuje štatút redakčnej rady.


DVANÁSTA HLAVA

§ 39

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
2. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárii prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.
3. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
4. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.


TRINÁSTA HLAVA

§ 40

Spoločné, záverečné a zrušujúce ustanovenia

1. Štatút obce je základnou organizačno-právnou normou.
Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3.Štatút obce Alekšince bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Alekšinciach, dňa 28.6.2007 Všeobecne- záväzným nariadením s účinnosťou od 13.7. 2007


Igor Miškolci
starosta obce

Dodatok č. 1


k Štatútu obce


Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mení a dopĺňa Štatút obce Alekšince dodatkom č. 1 v § 22 Verejné zhromaždenia obyvateľov obce v bode 2 - Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti vždy:
písmo b/ upravuje text , ktorý znie:
ak o to požiada 1/3 poslancov obecného zastupiteľstvaDodatok č.1 k Štatútu obce Alekšince bol vydaný Obecným zastupiteľstvom v Alekšinciach dňa 27. júna 2008 a nadobúda účinnosť 14. júla 2008.
Igor Miškolci
starosta obce