Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Radoslav Ťapušík

Nezávislý kandidát

Zástupca starostu  

radoslav.tapusik@gmail.com

 

 

§ 13b
Zastupovanie starostu

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.
(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.11)

 

Harmonogram prác

 

ROK/MESIAC

PLÁN ČINNOSTI POSLANCA

2017/Január

Inventarizácia majetku a záväzkov

2017/Február

Vypracovanie návrhu Štatútu Alekšinských novín a  Štatútu Redakčnej rady Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky, návrhy nových podstránok na obecnú internetovú stránku

2017/Marec

Obnovenie vydávania Alekšinských novín, zvolanie redakčnej rady, zapracovanie nových podstránok na obecnú internetovú stránku

2017/Apríl

Príprava voľby hlavného kontrolóra, vypracovanie zmlúv o reklame na internetovej stránke, aktualizovanie prevádzkového poriadku miniihriska s umelou trávou

2017/Máj

Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb obce Alekšince 2015-2020, spracovanie smernicu na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Alekšince, oslovenie organizácií k uzávierke Alekšinských novín
2017/Jún Analýza všetkých VZN, smerníc, zásad
2017/Júl Príprava Štatútu obce Alekšince
2017/August Obecné bytovky, kontrola zábezpek a všetkých materiálov týkajúcich sa bytoviek
2017/September ZŠ s MŠ Alekšince
2017/Október Príprava rozpočtu na roky 2016-2018
2017/November Spracovanie chýbajúcich VZN, smerníc a zásad
2017/December Schválenie rozpočtu na roky 2016-2018

 

Moja práca poslanca


Jún 2016
V priebehu mesiaca som dal naceniť reklamné predmety u viacerých spoločností a po obdržaní ponúk sa vybrala najlepšia ponuka.
Reklamné predmety budú použité v rámci osláv obce.
Dokončovali sa posledné práce na monografii obce, vyberali sa ilustrácie a obálka.
Pripravil som ďakovné listy, ktoré budú odovzdané všetkým organizáciám pôsobiacich v obci.
Poslal som júnový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.

Máj 2016
Pripravil som návrh VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Alekšince. Predložil som ho na pripomienkovanie a pôjde do najbližšieho OZ na schválenie.
Poslal som májový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.

Apríl 2016
Od 1.4.2016 sme prešli na nový systém separovania a nakladania s odpadmi. Pripravil som článok do novín, leták a harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu.
Uskutočnilo sa prvé pracovné stretnutie ohľadom osláv obce pri príležitosti 860. výročia prvej písomnej zmienky o obci Alekšince. Rozdelili sme si úlohy a dohodli sme sa na programe.
Poslal som aprílový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.

Marec 2016
Tento mesiac som sa opäť venoval filtrácii vody. Oslovil som ďalších dodávateľov, ktrorí sa venujú danej problematike. Konzultovali sme náš problém aj s odborníkom z útvaru pitnej vody a odpadovej vody Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a jeho stanovisko je:
,,Koncentrácia Fe a Mn vo vodnom zdroji neprekračujú hodnoty koncentrácie Fe 0,5 mg/l a Mn 0,2 mg/l stanovené v Nariadení vlády č.354 / 2006 Z. z. „Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu“ (v znení č. 496/2010 Z. z.), zo dňa: 10. 5. 2006, platný od: 1. 6. 2006, účinný od: 1. 1. 2011 (pochádzajú z geologického podložia a nespôsobujú nežiaduce zhoršenie senzorických vlastností vody), čím nevzniká dôvod na vybudovanie úpravne vody na ich odstraňovanie. Zákal vznikajúci vo vodovodnej sieti nie je tvorený len zrazeninami Fe a Mn a je ho mož- né eliminovať údržbou vodovodného potrubia cyklickým dostatočným preplachovaním. Pri preplachovaní je potrebné dodržiavať zá- sady preplachovania, a to najmä dostatočnú rýchlosť vody v potrubí a preplach vykonávať podľa možnosti vždy smerom od začiatku vodovodnej siete v smere prúdenia vody."
Práce na monografii pokročili, uskutočnilo sa stretnutie medzi editorom a grafikom. Pripravil som zmluvy o vytvorení diela v spojení s licenčnou zmluvou, ktoré podpíšu všetci autori. Publikácia bude vydaná pri príležitosti 860. výročia prvej písomnej zmienky o obci Alekšince.
Poslal som marcový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.


Február 2016
Na podnet od občanom som spoločne s niektorými poslancami prešiel celú obec a prekontrolovali sme stav verejného osvetlenia. Spísal som správu, kde som definoval miesta s chýbajúcim osvetlením. V najbližsích týždnoch budú zakúpené nové lampy, ktoré sa doplnia do siete verejného osvetlenia. Na hlavných križovatkách budú osadené LED lampy s vačším rozptylom svetla.
V priebehu mesiaca som vykonal inventarizáciu obce Alekšince k 31.12.2015 a spísal Iventarizačný zápis ÚIaVK (Ústrednej inventarizačnej a vyraďovacej komisie) obce Alekšince k 31.12.2015, Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov obce Alekšince k 31.12.2015, príkaz na inventarizáciu od starostu a jednotlivé materiály som dodal na obecný úrad.
Pripravil som na podpis zmluvu o reklame s Euro-Vatom, ktorá bude umiestnená na obecnej stránke.
Poslal som februárový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.

Január 2016
Začiatkom roka som oslovil editora Rastislava Lukáča, ktorý pred pár rokmi začal pripravovať publikáciu o obci Alekšince. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov boli práce na monografii pozastavené a autorom, ktorí pripravovali materiály nebolo za ich prácu zaplatené. V rozpočte na rok 2016 boli vyčlenené finančné prostriedky na dokončenie a vydanie publikácie o našej obci. Zvolal som stretnutie s editorom, kde sme si dohodli harmonogram prác na najbližšie mesiace, aby sme publikáciu stihli vydať pri príležitosti 860. výročia prvej písomnej zmienky o obci Alekšince.
Starostom obce som bol poverený ako predseda ústrednej inventarizačnej a vyraďovacej komisie vykonať spolu s členmi komisie inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok k 31. 12. 2015. Minulý rok sme si nastavili pravidlá a spravili veľkú inventarizáciu, tento rok som aktualizoval inventarizačné zoznamy a predložil všetky materiály ohľadom inventarizácií na OZ. Na 12. zasadnutí bola schválená Správa o inventarizácii majetku, záväzkov , rozdielu majetku a záväzkov obce Alekšince k 31.12.2015.
Poslal som januárový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.


December 2015
Podieľal som sa na príprave Vianočných trhov v Alekšinciach, ktoré sa uskutočnili dňa 20.12.2015 v kultúrnom dome. Išlo o prvý ročník, ktorý mal veľmi pozitívnu odozvu. 
Spoločne s ekonómkou obce sme pripravili návrh rozpočtu obce na roky 2016-2018, ktorý bol dňa 04.12.2015 schválený obecným zastupiteľstvom.
Na tom istom riadnom zastupiteľstve som pripravil návrh VZN, ktoré boli následne schválene:
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Alekšince č. 03/2014 - o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Alekšince a za prenájom priestorov, budov a zariadení
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Alekšince č. 02/2011 - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a ţiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských zariadeniach a určenie podmienok tejto úhrady
Dodatok č.2 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01/2013 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince
Zvolal som stretnutie komisie pre legislatívu, pre prácu v mikroregióne, VÚC a medzinárodnú spoluprácu, 
Poslal som decembrový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.

November 2015
Posledné mesiace som pripravoval Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Alekšince na roky 2016 - 2022, ktorý bol spracovaný spoločne so zamestnancami NSK, oddelením územného plánovania a životného prostredia. Tento materiál hovorí o strategických cieľoch a prioritách obce v najbližších rokoch.
Pripomienkoval som nájomnú zmluvy, ktorá sa týkala parcely č. 108/1 vo výlučnom vlastníctve obce spoločnosti Innovia, kde majú byť postavené bytovky.
Príprava rozpočtu na roky 2016-2018 podľa požiadaviek a plánovanie investičných akcií na nasledujúci rok.
Tvorba a pripomienkovanie VZN, smerníc pripravovaných na decembrové zastupiteľstvo.
Pripravil som materiály do novín ohľadom uznesení obecného zastupiteľstva a aktuálnych oznamov obce Alekšince.
Poslal som novembrový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.


Október 2015
Navýšením počtu prijatých detí v MŠ sme museli navýšiť pracovné úväzky. MŠ nemala dostatok finančných prostriedkov na pokrytie týchto nákladov a požiadala OZ o ich navýšenie. Spolu s vedením ZŠ s MŠ a ekonómkou obce sme spoločne našli riešenie, kde sme navýšili originál kompetencie a pokryli náklady na mzdy a prevádzku do konca roka 2015.
Počas roka som pripravil Program volebného obdobia obce Alekšince na roky 2015-2018, kde sú spoločné ciele všetkých poslancov. Je to rozdelené podľa programov rozpočtu obce a v každom programe sú rozpísané priority, ktoré chceme toto volebné obdobie zrealizovať. Ide o pracovný materiál, ktorý je možné počas tohto obdobia upravovať podľa potreby.
Zvolal som štvrté stretnutie komisie pre financovanie a hospodárstvo, prebrali sme všetky body programu.
Obec dostala finančné prostriedky na rekonštrukciu školskej kuchyne a kuchyne v kultúrnom dome. Zvolal som stretnutie, kde sme si prešli požiadavky zamestnancov školskej kuchyne a dohodli sa na ďalšom postupe rekonštrukcie.
Koncom mesiaca nám dodávateľská firma prišla namontovať novú autobusovú zastávku na otoči. S týmto typom autobusovej zastávky by sme chceli pokračovať v ďalších etapách rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Poslal som októbrový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.

September 2015
Uskutočnilo sa stretnutie so zástupcami spoločnosti, ktorá sa zaoberá filtráciou vody. Spoločne sme boli pri studni a vodojeme, kde sme si prešli všetky detaily našich požiadaviek. V najbližších týždňoch nám vypracujú analýzu a nájdu riešenie, ako by bolo možné vodu skvalitniť.
Na obecnú stránku sme spolu s adminom pridali novú podstránku Napíšte nám, kde prostredníctvom formulára môžete poslať svoju otázku, postreh, námet alebo pripomienku. Správa bude doručená priamo na obecný úrad, následne bude spracovaná a pridelená zodpovednej osobe, ktorá Vás bude kontaktovať.
V spolupráci s Inštitútom SGI sme spustili portál Odkazprestarostu.sk, ktorý obyvateľom a návštevníkom obce umožňuje nahlásiť problémy, ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo. Podnety môžete posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.sk alebo priamo z mobilného telefónu. Odkaz pre starostu nájdete v ľavej časti obecnej stránky.
Spolu s ekonómkou sme pripravili 5. úpravu rozpočtu obce Alekšince na roky 2015 - 2017, ktorá bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 04. 09. 2015. Viac o úprave sa dozviete v rozpočtových opatreniach rozpočtu obce Alekšince č. 5/2015 - OZ.
Poslal som septembrový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.
Pripravil som materiály do novín ohľadom uznesení obecného zastupiteľstva a aktuálnych oznamov obce Alekšince.

August 2015
V priebehu tohto mesiaca som dal naceniť autobusovú zastávku, ktorá bude osadená na otočisku. Spravil som si prieskum trhu a poslal viacerým spoločnostiam naše požiadavky. Po obdržaní cenových ponúk som ich rozposlal poslancom.
Na základe dlhodobej nespokojnosti občanov s kvalitou obecnej vody som kontaktoval spoločnosť, na ktorú dostal Ing. Andrej Lipka veľmi dobré referencie. Zamestnanci tejto spoločnosti prídu do obce a predstavia nám riešenie, ktoré by malo vodu skvalitniť.
Poslal som augustový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.

Júl 2015
Spolu s ekonómkou sme hľadali priestor v rozpočte pre rekonštrukciu priestorov MŠ (zväčšenie kapacity), ktorá bola schválená OZ, dňa 10. 07. 2015 na mimoriadnom zastupiteľstve. Prvý variant hovoril o presune MŠ do priestorov ZŠ, ale pristúpilo sa k inému variantu a to rekonštrukcii súčasných priestorov MŠ.

Na obecnú stránku sme spolu s adminom pridali novú anketu: "Ako sa vám páčia obnovené Alekšinské noviny?" Chceme vedieť, čo sa vám na nich páči, čo chýba, čím by sme ich mohli obohatiť. 
Kedže obec zvažuje výstavbu nájomných bytov, pripravil som pre záujemcov prieskum, v ktorom sa môžu vyjadriť o aký byt by mali záujem. Podľa záujmu o jednotlivé byty, obecné zastupiteľstvo rozhodne, akým modelom výstavby bude žiadať jednotlivé úrady o dotácie.
Pripravil som návrh na polep obecného auta (KIA cee'd), ktoré sme dostali darom. Tento návrh som poslal na nacenie, po vybraní dodávateľa bolo auto polepené obecným znakom, názvom obce a internetovou stránkou obce.
Poslal som júlový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.

Jún 2015
Na zasadnutí redakčnej rady sme spolu s členmi dokončili posledné úpravy na obnovení Alekšinských novín a po dohode so starostom boli noviny poslané do tlačiarne.
Na riadne zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 19. 06. 2015 som pripravil návrh smerníc, ktoré boli následne schválene:
Smernica č. 1/2015 - na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Alekšince Účinnosť od 22. 06. 2015
Smernica č. 2/2015 - o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Alekšince Účinnosť od 01. 01. 2016
Pripomienkoval som spolu s členmi legislatívnej komisie VZN č. 2/2015 - o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Alekšince, ktorá bola schválená na tom istom zastupiteľstve. Účinnosť od 06. 07. 2015.
Spolu s ekonómkou sme pripravili 3. úpravu rozpočtu obce Alekšince na roky 2015 - 2017, ktorá bola schválená obecným zastupiteľstvom 19. 06. 2015. Viac o úprave sa dozviete v rozpočtových opatreniach rozpočtu obce Alekšince č. 3/2015 - OZ. Konzultovali sme spolu Záverečný účet obce Alekšince k 31.12.2014 a použitie prebytku hospodárenia za rok 2014.
Poslal som júnový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.

Máj 2015
Hlavnému kontrolórovi som dal zriadiť e-mail kontrolor@aleksince.sk, na ktorý ho môžete v prípade otázok kontaktovať. 
Na obecnú stránku sme spolu so zamestnancami a adminom pridali novú podstránku Voľby a referendá. Nájdete tam výsledky volieb a referénd od roku 1998 až po súčasnosť spolu s priloženou zápisnicou. 
Na stránke som v časti VZN a zásady, smernice a iné aktualizoval platné nariadenia obce. Bude potrebné analyzovať súčasný stav nariadaní a chýbajúce resp. nedostatočné VZN, smernice a iné nariadania dopracovať.
Oslovil som organizácie z dôvodu uzávierky Alekšinských novín, ktorá bola 31. 05. 2015. Pripravil som materiály do novín ohľadom uznesení obecného zastupiteľstva aj s informáciou, kto a ako hlasoval.
Zvolal som tretie stretnutie komisie pre financovanie a hospodárstvo, kde bol prítomný už nový hlavný kontrolór. Prebrali sme všetky body programu a zápisnica zo stretnutia sa nachádza tu.
Poslal som májový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.

Apríl 2015
Pre redakčnú radu som dal zriadiť nový e-mail redakcna.rada@aleksince.sk, kde budete môcť posielať svoje príspevky, pripomienky a nápady. Na ďaľšom stretnutí redakčnej rady sme sa dohodli, že obnovené noviny budú vychádzať v plnofarebnej verzii a uzávierka najbližšieho čísla bude 31. 05. 2015.
Dňa 17. 04. 2015 na riadnom zastupiteľstve prebehla voľba hlavného kontrolóra. Na priebeh dohliadala volebná komisia, kde som bol zvolený za predsedu.
Po zmene správcu miniihriska s umelou trávou bolo potrebné prepracovať prevádzkový poriadok miniihriska s umelou trávou, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo a je platný od 14. 04. 2015.
Spolu s ekonómkou sme pripravili 1. úpravu rozpočtu obce Alekšince na roky 2015 - 2017, ktorá bola schválená obecným zastupiteľstvom 17. 04. 2015. Viac o úprave sa dozviete v rozpočtových opatreniach rozpočtu obce Alekšince č. 1/2015 - OZ. 
V súčinnosti s ekonómkou sme pripravili pracovnú zmluvu pre hlavného kontrolóra obce, ktorá bola podpísaná 29. 04. 2015. 
Podľa platného VZN č. 3/2014 som pripravil zmluvy o reklame na obecnej stránke pre objednávateľov, ktoré by mali podpísať v najbližších týždňoch.
Na obecnú stránku sme spolu s adminom pridali novú podstránku hlavný kontrolór.
Poslal som aprílový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.

Marec 2015
Po schválení členov redakčnej rady som zvolal prvé stretnutie, kde sme si vysvetlili princíp fungovania redakčnej rady. Dohodli sme sa, že do najbližšieho stretnutia si každý pripraví témy do novín.
Vypracoval som zmluvu o dielo - umelecká maľba na stenu v MŠ, ktorá bola následne podpísaná.
Na obecnú stránku sme spolu so zamestnancami a adminom pridali novú podstránku elektronická úradná tabuľa a redakčná rada.
Poslal som márcový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.

Február 2015
Začal som prípravy na obnovenie vydávania Alekšinských novín. K obnoveniu bolo potrebné vypracovať Štatút Alekšinských novín a  Štatút Redakčnej rady Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky. Aby noviny boli objektívne, bolo potrebné vytvoriť redakčnú radu, ktorá bude noviny pripravovať a nezávisle rozhodovať o uverejnených článkoch. Oslovil som ľudí z každej oblasti spoločenského života a hľadal aj prostredníctvom inzerátu na obecnej stránke. Štatúty spolu s členmi redakčnej rady boli schválene obecným zastupiteľstvom na riadnom zasadnutí dňa 20. 02. 2015. 
Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru s hlavným kontrolórom som pripravil podklady k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce Alekšince. 
Zvolal som prvé stretnutie komisie pre legislatívu, pre prácu v mikroregióne, VÚC a medzinárodnú spoluprácu, kde sme sa dohodli na organizačnej štruktúre a prerokovali plán činnosti na rok 2015.
Po inventarizácií sme sa rozhodli prepoistiť majetok obce. Jeden z dôvodov bola aktualizácia skutočnej hodnoty majetku. Druhým, že obec mala každú nehnuteľnosť poistenú na individuálnej zmluve. Vyriešili sme to rámcovou zmluvou, kde sú všetky poistky pod jednou zmluvou. Nielen je to pre obec prehľadnejšie ale ušetrili sme aj značné finančné prostriedky.
Na obecnú stránku sme spolu so zamestnancami a adminom pridali novú podstránku spoločenská kronika.
Poslal som februárový e-mail s novinkami, čo sa udialo za posledné týždne v Alekšinciach.

Január 2015
Po nástupe do funkcie sa bolo potrebné oboznámiť s aktuálnym stavom majetku obce. Starostom obce som bol poverený ako predseda ústrednej inventarizačnej a vyraďovacej komisie vykonať spolu s členmi komisie inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok k 31. 12. 2014. Boli zistené inventarizačné rozdiely, ktoré vyplynuli z toho, že obec dlhšiu dobu nevykonala inventarizáciu. Vypracoval som inventarizačný zápis, kde som na všetky nedostatky poukázal a pripravil návrh na vyradenie majetku, ktorý evidujeme v účtovníctve, ale fyzicky sa nenašiel. Všetky materiály k inventarizácií boli prerokované na druhom zasadnutí komisie pre financovanie a hospodárstvo. 
Pre lepšiu informovanosť občanov som sa rozhodol pravidelne, každý mesiac zasielať newsletter prostredníctvom e-mailu. V newslettri budú informácie o udalostiach, ktoré sa udiali v danom mesiaci, pozvánky na najbližsie podujatia a ďaľšie zaujímavé informácie. Občania sa môžu nahlásiť na odber noviniek na obecnej stránke, alebo osobne na obecnom úrade. 

December 2014
Dňa 15. 12. 2014 na ustanovujúcom zasadnutí som zložil sľub poslanca, tak ako ostatní poslanci a nový starosta. Bol som poverený starostom obce na funkciu zástupcu starostu. Od tohto momentu sa začali práce na zložení komisií zriadených popri obecnom zastupiteľstve. Mojím cieľom bolo vytvoriť komisie, kde minimalne 1 člen komisie bude zastúpený z radu občanov.
Rozpočet obce na roky 2015-2017 bolo potrebné schváliť do konca roka 2014, a preto som na spoločnom stretnutí s poslancami odprezentoval všetky položky rozpočtu. Spoločne sme sa dohodli na rozpočte, kde budú pokryté všetky investičné akcie naplánované na rok 2015 a zároveň bude rozpočet stabilizačný. To znamená, že v roku 2015 budú splatené všetky komerčné úvery a v priebehu roka uvidíme, kde sú ďalšie možnosti šetrenia. 
Zvolal som prvé stretnutie komisie pre financovanie a hospodárstvo, kde sme sa dohodli na organizačnej štruktúre, prebrali ešte pred schválením rozpočet obce a dohodli postup k príkazu starostu obce k inventarizácií majetku, záväzkov a pohľadávok. 
Rozpočet na roky 2015-2017 sa podarilo jednohlasne schváliť ďna 29. 12. 2014.

Odmeňovanie za prácu poslanca

Ako volený zástupca občanov, som sa rozhodol zverejnovať moju celoročnú odmenu poslanca v obci Alekšince. Obec má vypracovné zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov v Alekšinciach. Podľa týchto zásad sú poslanci odmeňovaní za aktívnu účast na zasadnutiach, spoluprácu na organizovaní a zabezpečovaní podujatí a činnostiach pri rozvoji obce. 

Súbory na stiahnutie