Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Matrika

vybavuje:

PhDr. Slávka Vaššová - referent, matrikár / zastupovanie počas MD/
Ing. Martina Bezeková – referent, matrikár / MD /
Eva Cebová - referent, zástupkyňa matrikárky
tel.: 037/7822126
mail: obec@aleksince.sk

Ako vybaviť na matrike, životné situácie pre matriku

 

Zápis narodenia do matriky

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:

Dieťa narodené v platnom manželstve:
platný občiansky preukaz rodičov
sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:
platný občiansky preukaz

Dieťa narodené rozvedenej matke:
právoplatný rozsudok o rozvode
platný občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:
úmrtný list zosnulého manžela
občiansky preukaz

Poplatok: bez poplatku

Určenie otcovstva pred alebo po narodení

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením  dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.
Po narodení dieťaťa môžu určiť súhlasným vyhlásením na matrike v mieste narodenia dieťaťa.

Potrebné doklady:

Platný občiansky preukaz matky a otca
Právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

Poplatok: bez poplatku

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady:

Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
Rodné listy obidvoch snúbencov
Platné občianske preukazy obidvoch snúbencov

Rozvedený žiadateľ:
Právoplatný rozsudok o rozvode

Vdovec / vdova:
Úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky

Maloletá osoba:
Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

Cudzinec:
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
- rodný list
- doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
- doklad o štátnom občianstve
- doklad o pobyte
- potvrdenie o osobnom stave
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
- doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom
Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvodePoplatok:
- povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade št.občanmi SR 20,00 €
- uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matr. úradom št. občanmi SR 20,00 €
- povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo určenej doby: 20,00 €
- povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo úradne určenej miestnosti: 70,00 €
- uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 70,00 €
- uzatvorenie manželstva medzi cudzincami: 200,00 €
- poplatok sa platí v hotovosti na Matričnom úrade.

Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady:

List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
Občiansky preukaz zomrelého

Poplatok: bez poplatku


Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho, úmrtného) listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu), ktoré sa týkajú jeho,
alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.Potrebné doklady:

Platný občiansky preukaz

Poplatok: 5 € v hotovosti


Späť vzatie priezviska
Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
Sobášny list
Občiansky preukaz

Poplatok: bez poplatku (do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode)

 

Organizovanie občianskych obradov

Občianskym obradom rozumieme uvítanie detí do života, sobáše, jubilejné sobáše a pohreby. Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne na matričnom úrade v Alekšinciach.

Potrebné doklady:

Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad

Poplatok: bez poplatku

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Doklady potrebné k uzavretiu manželstva cudzinca na území Slovenskej republiky Veľkosť: 36 kB Formát: doc Dátum: 27.11.2019
Doklady potrebné k uzavretiu manželstva cudzinca na území Slovenskej republiky Veľkosť: 143.6 kB Formát: pdf Dátum: 27.11.2019
Poučenie pre občanov k vybaveniu úmrtia Veľkosť: 30 kB Formát: doc Dátum: 27.11.2019
Žiadosť o vystavenie duplikátu Veľkosť: 30 kB Formát: doc Dátum: 27.11.2019
Späť vzatie priezviska po rozvode - oznámenie Veľkosť: 50 kB Formát: doc Dátum: 20.1.2021