Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dane a poplatky

vybavuje:
Jana Baumanová – odborný referent miestnych daní a poplatkov
tel.: 037/ 7822848
mail.: baumanova@aleksince.sk

Miestne dane a poplatky:

Obec Alekšince na svojom území ukladá tieto miestne dane a poplatky:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje,
f) daň za jadrové zariadenie,

g) daň za ubytovanie


Obec Alekšince na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daň z pozemkov

Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty 0,40 % zo základu dane
b) záhrady  0,55 % zo základu dane
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy (pri nedoložení znaleckéhoposudku, cena sa vypočíta z ceny ornej pôdy) 1,10 % zo základu dane
d) zastavané plochy a nádvoria 0,54 % zo základu dane
e)stavebné pozemky 0,30% zo základu dane
f) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,55 % zo základu dane
   
   

 

Daň zo stavieb

Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,090 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,300 €
c) stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,192 €
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,192 €
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 1,040 €
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 1,040 €
g) ostatné stavby 0,497 €

Sadzba sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie.

Daň z bytov

Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:
a) 0,090 € za byt
b) 0,090 € za nebytový priestor

Platenie dane
Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti do 16,596 € je splatná do 31. mája a daň z nehnuteľnosti nad 16,596 € je splatná v troch rovnakých splátkach a to:
- prvá splátka do 31. mája
- druhá splátka do 31. júla
- tretia splátka do 30. septembra bežného roka.

Daň za psa

Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane za psa vo výške 3,00 € za každého psa a kalendárny rok.


Daň za užívanie verejného priestranstva

Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva vo výške:
a) 0,331 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
b) 0,331 € za dočasné parkovanie motorového vozidla za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.

Daň za predajné automaty

Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane za predajne automaty vo výške:
a) 33,193 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje vo výške :
a) 33,193 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.


Oslobodenie od dane a zníženie dane

Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, verejne prístupných parkov priestorov a športovísk
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Sadzba poplatku
Správca dane na území celej obce Alekšince určuje sadzbu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške :
a) 0,08 € na osobu a deň
b) správca dane zníži poplatok o 30% poberateľom starobného, invalidného, predčasného dôchodku, občanom ZŤP a ťažko zdravotne postihnutým

Mieny poplatok za drobné stavebné odpady

1) Správca dane na území obve Alekšince určuje sadzbu miestneho poplatku za droný stavebný odpad vo výške  0,078 € za kg.

Platenie dane
Správca dane na rok 2020 určuje, že vyrubený miestny poplatok je splatný v troch rovnakých splátkach a to :
- prvá splátka do 31. mája
- druhá splátka do 31. júla 
- tretia splátka do 30. septembra bežného roka 

Oslobodenie a zníženie miestneho poplatku
Správca dane poskytne zníženie miestneho poplatku pod najnižšiu sadzbu alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:
a) potvrdenie o dlhodobom pobyte v zahraničí
b) čestné prehlásenie občana, že neužíva nehnuteľnosť viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní


Spoločné a záverečné ustanovenia

Spoločné ustanovenia


(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Alekšince prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Alekšince. 
(2) Miestne dane a poplatky obec vyberá nasledovným spôsobom :
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) na účet obce Prima banka Slovensko, a.s.,  pobočka Nitra, IBAN: SK50 5600 0000 0008 0978 7004, BIC: KOMASK2X
c) na obecnom úrade platobnou kartou cez terminál

3. Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce Alekšince. 


Hodnota pozemku zastavané plochy a nádvoria, záhrady je 1,85 €
Orná pôda je 0,6608 €
Trvalé trávnaté porasty je 0,1357 €