Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Slovo starostu obce

Dátum: 06.10.2022
Autor: Eva Cebová
Počet videní: 1452
Slovo starostu obce

Zhrnutie volebného obdobia 2014 - 2018 a 2018 - 2022

Vážení spoluobčania, milí priatelia...

 

Do komunálnych volieb pre obdobie 2022 – 2026 nám zostáva necelý mesiac. Dovoľte mi, aby som sa ako starosta otočil a spätne zhodnotil všetko, čo sme spoločne so zamestnancami obecného úradu a za podpory poslancov obecného zastupiteľstva v našej obci počas volebného obdobia  2014 – 2018 a  2018 – 2022 zrealizovali...

 

Za obdobie rokov 2014 – 2018 sa nám podarilo získať finančné zdroje z iných zdrojov ako obecných vo výške cca 756.000 eur.- a vstup ZSVS NR vo výške cca 1 100 000.- eur. Finančné zdroje, ktoré obec získala z iných zdrojov ako z vlastných boli použité napr. na projekty: „Zabezpečenie úloh prevencie kriminality“ - rozšírenie kamerového systému v obci, „Rekonštrukciu priestranstiev miestneho cintorína“, „Úpravu verejných priestranstiev v obci“, „Rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove ZŠ“, „Rekonštrukciu a vybavenie kuchyne v budove ZŠ ako i v KD“, „Dobudovanie oplotenia MFK“, „Odstránenie čiernych skládok“ v rámci katastra obce, „Vybudovanie tréningového ihriska“, „Spracovanie územného plánu“, podpora a organizovanie športových a kultúrnych podujatí,, budovanie kanalizačnej siete v obci, prebehla rekonštrukcia priestorov MŠ ako i priestorov ZŠ. Každoročne  do rozpočtu obce boli zahrnuté finančné prostriedky na štandardnú údržbu obecných budov, ktorá zahŕňala: rekonštrukciu strechy KD, rekonštrukciu strechy telocvične, rekonštrukciu miestneho domu smútku, asanáciu starého obecného úradu, rekonštrukciu strechy budovy starej koniarne – Hasičskej zbrojnice, výmenu autobusových  zastávok v obci a pravidelnú údržbu budov vo vlastníctve obce. Popri tomto ja osobne považujem za úspech nás všetkých spustenie čističky odpadových vôd a kanalizácie aj keď len cca 1/3 obce,  zabezpečenie úpravy vody v obci / odbúranie mangánu a železa z vody /, umiestnenie úpravy vody v časti obce Lahne a zapojenie sa do projektu „Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi“ – vďaka čomu dokážeme zabezpečiť službu zberu odpadov ako: papier, plast, bio odpad a nebezpečné odpady. Uvedomujem si, že veľa vecí sa nedotklo Vás občanov, nevnímali ste ich, nakoľko niektoré projekty neboli realizované  v tej časti obce v ktorej žijete, ale bolo ich nutné zrealizovať. Z rozpočtu obce pre volebné obdobie 2014 - 2018 bol použitý balík obecných finančných prostriedkov na realizáciu nielen obecných projektov, ale aj na povinnú úhradu spoluúčasti na projektoch hradených zo ŠR a EÚ zdrojov v celkovej výške cca 468 000.- eur.

 

Za obdobie rokov 2018 – 2022 sa obci podarilo získať finančné prostriedky z iných zdrojov ako z obecných príjmov a hospodárení obce vo výške cca 568 000.- eur. Finančné transfery boli čerpané na projekty ako: výmena povrchu Multifunkčného ihriska, kultúrne a spoločenské akcie, vybudovanie nového detského ihriska pre potrebu MŠ, revitalizácia zelene v obci – výsadba stromov, „Rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice“, „Vybudovanie WIFI zón v obci“, „Obstaranie Biologicko – Chemickej učebne v budove ZŠ“, prostriedky na výstavbu nových nájomných bytov domov – 24 bytová jednotka. Do toho všetkého vstúpila pandémia, ktorá zastavila naplánované projekty obce. Boli zakázané kultúrne podujatia, bola obmedzená mobilita nás všetkých, prerušená výučba v školách a škôlkach. Jediné stretnutia medzi nami  prebiehali v našom KD pri spoločnom testovaní. Z môjho pohľadu toto obdobie nebolo pre nikoho z nás jednoduché. Som rád, že spoločne s Vami sme to zvládli. Po čiastočnom uvoľnení opatrení a nariadení obec nadviazala na nedokončené projekty ako napr.: rekonštrukcia zdravotného strediska,  oprava administratívnej budovy - Biely dom, obnova detského ihriska a kúpa nového detského ihriska, vytvorenie  dvoch nových tried pre MŠ – prijali sa štyri nové pani učiteľky pre potrebu MŠ, hradili sa spätné úpravy po vybudovaní kanalizácie, boli vykonané protipovodňové opatrenia v rámci obce a kopu iných možno z Vášho pohľadu drobných opráv, ale dôležitých pre chod obce. Z rozpočtu obce na tieto projekty ako i na spoluúčasť v projektoch bolo celkovo použitých finančných prostriedkov vo výške cca 227 500.- eur. Za úspech našej práce ako starostu a poslancov obecného zastupiteľstva považujem rekonštrukciu a udržanie zdravotného strediska, kde sa nám podarilo pre obec zazmluvniť  pani doktorku, udržanie chodu lekárne, čo nám v ťažkých časoch pandémie všetkým pomohlo. Poskytnutím priestorov v obecnej budove sa zabránilo zrušeniu pošty v našej obci. Pre veľký záujem o umiestnenie našich najmenších spoluobčanov do MŠ, boli zriadené dve nové triedy v priestoroch ZŠ a  asi najväčším úspechom bolo vybavenie stavebného a vodoprávneho povolenia pre vodný zdroj HA-2, kde došlo k zrealizovaniu prepojenia s miestnym vodojemom.

Pre niekoho sa to môže zdať málo čo sa urobilo, no je to uhol pohľadu. Dôležité pre obec je aj to, že pri mojom nástupe na post starostu obce v roku 2014 v decembri bola na bežnom účte hotovosť vo výške niečo cez 159.000.- eur, dnes má obec vytvorený rezervný fond  a celkovo zostatok finančných prostriedkov na obecných účtoch je niečo cez 600.000.- eur. Tento stav odzrkadľuje zodpovedný  prístup k svojej práci všetkých zamestnancov obecného úradu, ako i poslancov obecného zastupiteľstva. Tieto informácie sú verejne dostupné prostredníctvom webovej stránky obce www.aleksince.sk .

Som si vedomý, že niektorí z Vás si povedia „zase len prázdne slová“, no nebola to jednoduchá cesta, aby sme tie prázdne slová zrealizovali a pretavili do reality. Osobne som rád, že sa nám podarilo aspoň toto čo som Vám popísal zrealizovať, lebo pri komunikácii s niektorými z Vás, veľa z tejto práce, ktorá bola urobená v prospech nás všetkých beriete ako samozrejmosť...

 

Po pozitívnych veciach musí prísť aj negatíva. Ako starosta obce negatíva vnímam na moju osobu, že niektoré veci mi trvali dlhšie ako si niekto predstavoval. Myslím si, že v rámci rekonštrukcie miestnych komunikácií som mohol byť ráznejší, ako i pri realizácii chodníka medzi železničnými priecestiami, taktiež nám zostal v prípravnej fáze projekt pre centrum obce, kde sa nachádza činkáreň, zberné miesto a Hasičská zbrojnica a priestor v časti obce Polygón. V časti obce Lahne a Kríž verím, že s výstavbou novej časti obce – Vinice, príde k zvýšeniu štandardu dotknutých obyvateľov a následnej dovybavenosti dotknutých obyvateľov.      

 

 

Nakoľko sa blíži termín volieb pre volebné obdobie 2022 - 2026, chcem aj touto cestou vyzvať kandidátov na post starostu obce, ale aj na post poslancov obecného zastupiteľstva ku korektnej kampani, nakoľko po získaní dôvery od občanov sa bude od nich očakávať tvrdá práca, kde si za svojimi rozhodnutiami budú musieť stáť a aj keď sa stretnú s nevôľou občanov, musia vystupovať zodpovedne a rázne, nakoľko volebné obdobie 2022 – 2026 nebude prechádzka ružovou záhradou. Verte mi „Sľuby sú jedna strana mince a realita je druhá strana mince“.

 

S pozdravom, úctou a prianím pevného zdravia všetkým Vám obyvateľom našej obce

 

                                                                                   starosta obce Radoslav Ťapušík              

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.