Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dôvodová správa k nepodpísaniu Uznesenia č. 145/2023

Dátum: 12.09.2023
Autor: Eva Cebová
Počet videní: 1103
6 min. čítania
Dôvodová správa k nepodpísaniu  Uznesenia č. 145/2023

Oboznámenie verejnosti

Dôvodová správa

k nepodpísaniu schváleného Uznesenia č. 145/2023 o rozpočtovom opatrení 5/2023 vo výške 4 500 eur presunom z rezervného fondu.

Občianske združenie (OZ) Bližšie k ľudom (registrované na MV SR dňa 21.7.2023) oznámilo listom zo dňa 3.8.2023 obci Alekšince svoje založenie a zároveň požiadalo o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 4 000 € z rozpočtu obce na rok 2023 na projekty, ktoré sa majú uskutočniť do konca kalendárneho roka 2023.

Obecné zastupiteľstvo v obci Alekšince Uznesením č. 145/2023 schválilo rozpočtové opatrenie 5/2023 vo výške 4500 Eur s presunom z rezervného fondu.

Podľa platného VZN obce č. 4/2017 § 3 bod 4 je zrejmé, že žiadosti pre poskytnutie dotácie sa predkladajú pred schvaľovaním rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok v termíne do 31.10. v príslušnom kalendárnom roku.

Podľa § 4 bod 2 žiadosti o poskytnutie dotácií sa prerokujú v príslušných odborných komisiách a predložia na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Obecné zastupiteľstvo zároveň môže v mimoriadnych prípadoch poskytnúť dotáciu v rozpočtovom roku, prípadne tomu istému žiadateľovi viackrát, ak je na to opodstatnený dôvod a sú na to prostriedky v rozpočte obce.

Podané žiadosti ( Nina Bullová, OZ Bližšie k ľuďom) neboli vopred prerokované v príslušnej odbornej komisii a žiadosť Niny Bullovej nebola podaná v súlade s platným VZN č. 4/2017.

Vo VZN č.4/2017 je explicitne uvedený postup pri schvaľovaní dotácií obcou Alekšince. Dovoľujem si poukázať na nesprávny postup - nezákonný postup obecného zastupiteľstva pri schvaľovaní dotácie (schválenie zmeny rozpočtu bez platnej žiadosti o dotáciu) ako i porušenie povinnosti obce pri nakladaní s verejnými prostriedkami.

Podľa zákona č. 583/2004 Z.z.:

4)

Právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb,14) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,15) na podporu podnikania a zamestnanosti. Mestské časti Bratislavy a Košíc môžu poskytnúť dotácie na celom území mesta.

(6)

V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 2 a 4 rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom obce, ktorého spôsob určuje obec, a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu (§ 31 z. 523/2004 Z.z.).

 Podľa zákona 523/2004 Z.z.:

  • § 31

 

Porušenie finančnej disciplíny

(1)

Porušením finančnej disciplíny je

...

j)

nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov,21)

k)

nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami,

l)

úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov,

m)

porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy,

n)

porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.

V žiadosti OZ Bližšie k ľudom sú zároveň uvedené projekty : Vianočné trhy v Alekšinciach, Minifutbalový turnaj o Pohár starostu obce Alekšince 2023 pričom na rovnaké projekty bola schválená dotácia i OZ StvorAL.

Mám zato, že poskytovanie dotácie, tak ako bola prijatá uznesením obecného zastupiteľstva č. 145/2023 vystavuje obec Alekšince veľkému riziku konštatovania kontrolných orgánov prípadne prokuratúry o nehospodárnom nakladaní s verejnými prostriedkami, nakoľko nebol dodržaný procesný postup pri schvaľovaní podľa schváleného VZN č.4/2017. V schválenej dotácii sa nachádzajú identické projekty podané rovnakým autorom  Ing. Antonom Kušnírom MBA - pričom tento poslanec  vystupuje i za OZ StvorAL i za OZ Bližšie k ľudom ako štatutár.

O tom, ako naloží obec Alekšince s verejnými prostriedkami rozhodujú poslanci obecného zastupiteľstva resp. starosta obce avšak každý v rozsahu svojich kompetencií. Nakoľko zodpovednou osobou je štatutárny zástupca, tak som sa po zvážení možných porušení a závažných nedostatkov pri schvaľovaní uvedenej dotácie – rozpočtového opatrenia v rozpore s prijatým VZN č. 4/2017 a zákonom 583/2004 Z.z. dané Uznesenie č. 145/2023 rozhodol nepodpísať.

 

Ing. Pavel Božik, starosta obce

 

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.