Zverejňovanie dokladov

Odkaz pre starostu
Anketa

Ako sa Vám páči publikácia o našej obci s názvom "Alekšince história a súčasnosť obce"?

K odpovedi môžete pridať aj Váš komentár.

Obsahovo a graficky veľmi kvalitná publikácia.

Zaujímavá a pekne spracovaná.

Dobrá, ale čakal(a) som o niečo viac.

Nepáči sa mi,

Váš komentár:

Váše meno:


Koľko je 6 + jeden?
Vašu odpoveď napíšte číslom.Výsledky hlasovaniaObsahovo a graficky veľmi kvalitná publikácia.
   17 hlasov

Zaujímavá a pekne spracovaná.
   12 hlasov

Dobrá, ale čakal(a) som o niečo viac.
   11 hlasov

Nepáči sa mi,
   4 hlasyÚradná tabuľa

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Vyvesené: 13.11.2019 12:51
Zvesené: 30.11.2019

zse_1.pdf [.pdf, 356.4 KB]

Oznámenie o uložení zásielky

Vyvesené: 12.11.2019 10:39
Zvesené: 29.11.2019

Martin Bila.pdf [.pdf, 265.7 KB]

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Vyvesené: 12.11.2019 10:04
Zvesené: 30.11.2019

Oboznámenie_1.pdf [.pdf, 341.8 KB]

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Vyvesené: 6.11.2019 16:10
Zvesené: 27.11.2019

Správa-Nsk.pdf [.pdf, 427.0 KB]

Návrh VZN č. 02/2019 o podmienkach držania a chovu psov

Vyvesené: 31.10.2019 10:24

Návrh VZN č.2/2019.pdf [.pdf, 252.7 KB]

Vyvesené: 30.10.2019 14:03
 • · Obec Alekšince  zverejňuje emailovú adresu

na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

v roku 2020 :

 

 

voľba-poštou.pdf [.pdf, 472.3 KB]

Vyvesené: 22.10.2019 13:32

Výzva na predkladanie žiadosti na poskytnutie dotácií na podporu  kultúry a športu z rozpočtu obce Alekšince

na rok 2020

 

   Obec Alekšince zastúpená štatutárom obce Radoslavom Ťapušíkom oznamuje spoločenským organizáciám, ktoré pôsobia v našej obci, že majú možnosť predložiť žiadosť na poskytnutie dotácií   z rozpočtu obce Alekšince.  Žiadateľ predloží v stanovenom termíne -  do 31. októbra  v danom kalendárnom  roku na Obecný úrad Alekšince kompletnú žiadosť v dvoch vyhotoveniach, čestné prehlásenie a to prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne    obecného úradu.   Žiadosť je nutné predkladať v priloženom tlačive, iná žiadosť sa nebude akceptovať.

 ziadost o dotaciu.docx [.docx, 14.9 KB]

cestne-prehlasenie-ziadatela.docx [.docx, 12.5 KB]

vzn-2017-4-o-poskytovani-dotacii-z-rozpoctu-obce_1.pdf [.pdf, 277.6 KB]

 

Vyvesené: 22.10.2019 12:46

Obec A l e k š i n c e

P o z v á n k a      

   V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach 

z v o l á v a m

rokovanie  8. zasadnutie obecného zastupiteľstva – 4. riadne zasadanie

ktoré sa uskutoční dňa  :      

 

25. októbra 2019 o 18.00 hodine

t.j. v piatok

v priestoroch Kultúrneho domu -  s týmto programom:

 

Program:

 

 1. Otvorenie

                         1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

        2. Žiadosti od občanov a organizácii

        3. Žiadosť o súhlas s vecným bremenom

        4. Pridelenie uvoľneného dvojizbového bytu v 9 b.j.

        5. Ocenenie obecného motorového vozidla značky AUDI A4 QUATTRO

        6. Rôzne

        7. Záver

          

                                                                                               Radoslav Ťapušík

                                                                                                    starosta obce

 

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných hostí, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti- Kultúrny dom Alekšince

Oznam o výrube drevín - správne konanie

Vyvesené: 9.10.2019 12:57
Zvesené: 17.10.2019

oznamy o vyrube.pdf [.pdf, 223.8 KB]

Oznam o výrube drevín - správne konanie

Vyvesené: 4.10.2019 9:06
Zvesené: 11.10.2019

Oznam.pdf [.pdf, 222.3 KB]

Vyhlásenie II.stupňa povodňovej aktivity

Vyvesené: 9.9.2019 12:31

Vyhlásenie.pdf [.pdf, 205.8 KB]

Oznámenie o prerokovaní konceptu ÚPO Zbehy

Vyvesené: 28.8.2019 9:41
Zvesené: 20.9.2019

Oznámenie.pdf [.pdf, 374.6 KB]

Pozvánka na zasadanie OZ

Vyvesené: 27.8.2019 21:35
Zvesené: 31.8.2019

Dňa 30.8. 2019 (piatok) o 19.00 hodine sa uskutoční 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince v priestoroch obecného úradu - v zasadačke. Žiadame všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných hostí, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti.

Všetci ste vítaní.

Program:

1. Otvorenie

1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 - úprava rozpočtu

3. Prideľovanie nájomných bytov v SO 01 - Bytový dom 12 b.j. a SO 02 - Bytový dom 12 b.j.

4. Rôzne

5. Záver

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa ZŠ s MŠ Alekšince

Vyvesené: 11.7.2019 11:32
Zvesené: 30.7.2019

Výberové konanie_1.pdf [.pdf, 610.1 KB]

Oznámenie o zámere predaja majetku obce

Vyvesené: 8.7.2019 15:26
Zvesené: 24.7.2019

Zámer_1.pdf [.pdf, 201.3 KB]

Vyvesené: 26.6.2019 9:26
Zvesené: 1.7.2019

Obec A l e k š i n c e

P o z v á n k a      

   V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach

 

z v o l á v a m

rokovanie  6. zasadnutie obecného zastupiteľstva – 3. riadne zasadanie

ktoré sa uskutoční dňa  :      

 

28. júna 2019 o 18.00 hodine

t.j. v piatok

v priestoroch Obecného úradu  - zasadačka OcÚ-   s týmto programom:

 

Program:

1.Otvorenie

   1.1Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2.Kontrola uznesení

3.Žiadosti od občanov a organizácii

4.Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu

5.Záverečný účet obce za rok 2018

6.Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Alekšince k 31.12.2018

7.Konsolidovaná  výročná správa za rok 2018

8.ZŠ-oznámenie o zistených nedostatkoch z kontroly

9.Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 - úprava rozpočtu

10.Zmluva o prevádzkovaní kanalizácie a ČOV

11.Návrh  Kúpnej zmluvy č. 30/2019 zo dňa 25. 06. 2019

12.Návrh na odkúpenie nehnuteľ.parc.696/27 o výmere 702m2

13.VZN č. 1/2019 o určení príspevku....

14.Pridelenie uvoľneného trojizbového bytu v 6 b.j.

15.Ocenenie obecného motorového vozidla značky AUDI A4 QUATTRO

16.Rôzne

17.Záver

      

                       

                                                                                               Radoslav Ťapušík

                                                                                                    starosta obce

 

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných hostí, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti- zasadačke Obecného úradu Alekšince

Oznámenie o prideľovaní nájomných bytov v 24 b.j.

Vyvesené: 11.6.2019 11:22
Zvesené: 22.6.2019

Oznámenie-byty.pdf [.pdf, 456.3 KB]

Čestné vyhlásenie.pdf [.pdf, 95.1 KB]

Dotazník-1-izb.byt.pdf [.pdf, 770.7 KB]

Dotazník-3izb.byt.pdf [.pdf, 730.4 KB]

Potvrdenie-o-prijme.pdf [.pdf, 161.1 KB]

Predpokladaná výška nájmu cca :

1 izbový byt - 100€

2 izbový byt - 140€

3 izbový byt 180€

 

Oznámenie o uvoľnení nájomného bytu

Vyvesené: 7.6.2019 12:26
Zvesené: 1.7.2019

Oznámenie .pdf [.pdf, 525.7 KB]

Dotazník-6bj.docx [.docx, 14.7 KB]

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce k 31.12.2018

Vyvesené: 5.6.2019 15:34
Zvesené: 20.6.2019

Hodnotiaca správa-2018-00000003.pdf [.pdf, 888.6 KB]

Konsolidovaná výročná správa rok 2018

Vyvesené: 5.6.2019 13:49
Zvesené: 20.6.2019

Správa 2018-00000003.pdf [.pdf, 2.1 MB]

Záverečný účet obce Alekšince k 31.12.2018

Vyvesené: 4.6.2019 14:55
Zvesené: 19.6.2019

Záverečný-účet-2018.pdf [.pdf, 1.1 MB]

Oznam

Vyvesené: 27.5.2019 10:44

ÚPN Lehota.pdf [.pdf, 368.9 KB]

Vyvesené: 15.5.2019 11:21
Zvesené: 12.6.2019

OBEC  ALEKŠINCE

Obecný úrad,   Alekšince 389, 951 22 Alekšince

Obec  Alekšince, zastúpená Radoslavom Ťapušíkom, starostom obce, vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona   č. 596/2003  Z.z.  o   štátnej   správe   v   školstve   a  školskej samospráve a o zmene a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  a  v  súlade  s  §  5    zákona č.  552/2003  Z.z.   o   výkone   práce   vo   verejnom   záujme   v  znení  neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

Alekšince č. 395, 951 22 Alekšince

 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 11.6.2019  do  15.00 hod.  v  zalepenej  obálke  s  označením  „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Alekšince“ na adresu Obec Alekšince, Obecný úrad Alekšince 389, 951 22 Alekšince .

Požiadavky a kritéria.pdf [.pdf, 215.4 KB]

 

Spracovanie osobných údajov - usmernenie

Vyvesené: 7.5.2019 13:18

príloha  č. 2-.pdf [.pdf, 259.2 KB],

priloha č 1 informovanie obyvatelov 00000003-.pdf [.pdf, 697.2 KB]

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Vyvesené: 12.4.2019 10:15

Oznam o nahliadnutí [.doc, 24.5 KB] 

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente [.pdf, 259.8 KB]

Oznámenie

Vyvesené: 10.4.2019 13:34
Zvesené: 25.4.2019

Oprava zrejmej chyby-ur.pdf [.pdf, 215.5 KB]

Vyvesené: 8.4.2019 15:24
Zvesené: 12.4.2019

Obec A l e k š i n c e

P o z v á n k a      

   V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach

 

z v o l á v a m

rokovanie  5. zasadnutie obecného zastupiteľstva – 3. mimoriadne zasadanie

ktoré sa uskutoční dňa  :      

 

11. apríla 2019 o 18.00 hodine

t.j. vo štvrtok

v priestoroch Obecného úradu  - zasadačka OcÚ-   s týmto programom:

 

Program:

 1. Otvorenie  : Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 2. Návrh  Kúpnej zmluvy č. 15/2019 zo dňa 18.02.2019
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k schváleniu  prijatia úveru
 4. Schválenie prijatia úveru
 5. Návrh Kúpnej zmluvy s firmou  COMPACTA AGRO a.s., Alekšince
 6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 - úprava rozpočtu
 7. Rôzne
 8. Záver        

                       

                                                                                               Radoslav Ťapušík

                                                                                                    starosta obce

 

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných hostí, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti- zasadačke Obecného úradu Alekšince

Obec Alekšince zverejňuje emailovú adresu

Vyvesené: 8.4.2019 15:08

 

na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 :

 obec@aleksince.sk

Vyvesené: 26.3.2019 14:05
Zvesené: 27.3.2019

Obec A l e k š i n c e

P o z v á n k a      

   V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach

 

z v o l á v a m

rokovanie  4. zasadnutie obecného zastupiteľstva – 2. mimoriadne zasadanie

ktoré sa uskutoční dňa  :      

 

26.  marca 2019 o 18.00 hodine

t.j. v utorok

v priestoroch Obecného úradu  - zasadačka OcÚ-   s týmto programom:

 

Program:

 1. Otvorenie

                1.1    Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

        2. Zmluva o výkone správy uzatvorená medzi obcou Alekšince a ZŠ s MŠ Alekšince

        3. Rôzne

        4. Záver                                  

                      

                                                                                               Radoslav Ťapušík

                                                                                                    starosta obce

 

Oznam o výrube drevín

Vyvesené: 21.3.2019 10:09
Zvesené: 29.3.2019

Martina Vaššová_1.pdf [.pdf, 220.1 KB]

Vyvesené: 18.3.2019 10:20

 Obec Alekšince  zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre   voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 : 

obec@aleksince.sk

 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky - 1.kolo

Vyvesené: 18.3.2019 7:42
Zvesené: 31.3.2019

Dňa 16.3. 2019 sa konalo 1.kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. Z celkového počtu 1 431 voličov v našej obci sa hlasovania zúčastnilo 595 osôb, čo bolo 41,58 %. Platných hlasov bolo 593. 
Ako sme hlasovali:
Zuzana Čaputová, Mgr., 181 hlasov
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD., 173 hlasov
Štefan Harabin, JUDr., 95 hlasov
Marián Kotleba, Ing. Mgr., 68 hlasov
Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD., 20 hlasov
Milan Krajniak, Bc., 20 hlasov
František Mikloško, RNDr., 19 hlasov
Béla Bugár, Ing., 7 hlasov
Martin Daňo, 3 hlasy
Róbert Mistrík, Dr. Ing., 3 hlasy
Ivan Zuzula, RNDr., CSc., 3 hlasy
Bohumila Tauchmannová, Ing., 1 hlas

Vyvesené: 14.3.2019 0:00

Verejná vyhláška - Kanalizácia [.pdf, 458.8 KB]

Verejná vyhláška - ČOV I [.pdf, 532.0 KB]

Verejná vyhláška - ČOV II [.pdf, 532.0 KB]

Dodatok č.1 k VZN 01/2018 - Prevádzkový poriadok pohrebiska

Vyvesené: 11.3.2019 10:58
Zvesené: 26.3.2019

Dodatok č.1.pdf [.pdf, 490.2 KB]

Verejná vyhláška

Vyvesené: 25.2.2019 15:23
Zvesené: 12.3.2019

Alekšince- SPo 732-18-Tradit-s.r.o.-vv.pdf [.pdf, 283.0 KB]

Obec Alekšince zverejňuje emailovú adresu

Vyvesené: 11.2.2019 15:08

na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019:
obec@aleksince.sk

Voľby prezidenta SR

Vyvesené: 29.1.2019 11:42

Zverejnenie mailovej adresy.pdf [.pdf, 108.8 KB]

Verejná vyhláška

Vyvesené: 22.1.2019 15:34
Zvesené: 6.2.2019

Oznámenie.pdf [.pdf, 318.3 KB]

Zrušené hrobové miesta

Vyvesené: 14.1.2019 13:58
Zvesené: 28.1.2019

Oznam-2018.pdf [.pdf, 207.5 KB]

Zrušené hroby 2018 fotodokumentácia.pdf [.pdf, 2.3 MB]

Návrh rozpočtu obce Alekšince na roky 2019 - 2021

Vyvesené: 29.11.2018 13:16
Zvesené: 15.12.2018

Návrh rozpočtu obce Alekšince na roky 2019-2021.pdf [.pdf, 333.4 KB]

Vyvesené: 28.11.2018 0:00
Zvesené: 15.4.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Alekšince na 1. polrok 2019 (Návrh) [.doc, 40.5 KB]

Oznam o výrube drevín

Vyvesené: 23.11.2018 8:46
Zvesené: 30.11.2018

Výrub drevín.pdf [.pdf, 221.0 KB]

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - kanalizácia

Vyvesené: 20.11.2018 15:31
Zvesené: 7.12.2018

Kanalizácia1.pdf [.pdf, 500.2 KB]

Oznámenie o začatí kolaudačného konania ČOV

Vyvesené: 20.11.2018 15:26
Zvesené: 7.12.2018

Verejná vyhláška ČOV.pdf [.pdf, 428.6 KB]

Verejná vyhláška

Vyvesené: 19.11.2018 13:19

Kanalizacia.pdf [.pdf, 409.9 KB]

VZN č.2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb

Vyvesené: 16.11.2018 10:40
Zvesené: 2.12.2018

VZN č.2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb.pdf

Oznámenie o uvoľnení nájomného bytu

Vyvesené: 16.11.2018 10:29
Zvesené: 28.11.2018

Oznámenie _2.pdf [.pdf, 356.2 KB]

Dotazník 9bj.docx [.docx, 15.5 KB]

Čestné vyhlásenie docx [.docx, 12.0 KB]

Potvrdenie o prijme.rtf [.rtf, 41.2 KB]

Návrh VZN č.3/2018

Vyvesené: 16.11.2018 10:15
Zvesené: 15.12.2018

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf [.pdf, 395.0 KB]

Oznam o výrube drevín

Vyvesené: 13.11.2018 12:04
Zvesené: 20.11.2018

p.Kollárová.pdf [.pdf, 222.9 KB]

Výsledky komunálnych volieb 2018

Vyvesené: 11.11.2018 2:10

https://www.aleksince.sk/obec/volby-a-referenda/rok-2018/

Územný plán obce Alekšince – návrh

Vyvesené: 9.11.2018 13:45

Územný plán obce Alekšince – návrh [.pdf, 192.4 KB]

Obrazová časť [.zip, !!! 238,7 MB !!!]

Textová časť.pdf [.pdf, 2.6 MB]

 

Oznam o výrube drevín

Vyvesené: 8.11.2018 14:51
Zvesené: 14.11.2018

p.Machovec.pdf [.pdf, 220.4 KB]

Oznam o výrube drevín

Vyvesené: 8.11.2018 14:50
Zvesené: 14.11.2018

p.Čapla.pdf [.pdf, 218.3 KB]

Vyvesené: 5.11.2018 13:34
Zvesené: 11.11.2018

  Oznámenie o mieste a čase konania volieb

Obec Alekšince podľa zákona č. 180/2014  Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že: 

 1. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať

            v sobotu 10. novembra 2018 od 7,00 do 22,00 hod.

 1. miestom konania volieb je  Kultúrny dom  Alekšince

Poučenie:

 • Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.
 • Od členov komisie dostane volič dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
 • Volič volí zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta.
 • Na hlasovacom lístku na voľbu starostu obce môže volič zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.
 • Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať poradové číslo najviac 7 kandidátov.
 • Oba hlasovacie lístky vloží volič do obálky a túto do volebnej schránky.

 

Oznam o nahliadnutí

Vyvesené: 24.10.2018 11:46
Zvesené: 8.11.2018

Oznam.pdf [.pdf, 190.9 KB]

Rozhodnutie_2.pdf [.pdf, 194.6 KB]

 

Oznam o výrube drevín

Vyvesené: 24.10.2018 8:08
Zvesené: 30.10.2018

Oznam.pdf [.pdf, 225.8 KB]

Oznam o výrube

Vyvesené: 22.10.2018 10:49
Zvesené: 29.10.2018

Oznam.pdf [.pdf, 159.1 KB]

Vyvesené: 11.10.2018 12:51
Zvesené: 22.10.2018

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Alekšince, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Vyvesené: 10.10.2018 11:42
Zvesené: 25.10.2018

Zverejnenie zámeru Lukáčik a spol.pdf [.pdf, 375.9 KB]

Zverejnenie zámeru Machovec.pdf [.pdf, 374.2 KB]

Zverejnenie zámeru Remenár a spol.pdf [.pdf, 376.1 KB]

Oznam o výrube

Vyvesené: 1.10.2018 9:59
Zvesené: 8.10.2018

Oznam o výrube stromu [.doc, 114.5 KB]

„Zmeny a doplnky č.2/2018 ÚP obce Lehota“

Vyvesené: 28.9.2018 12:26
Zvesené: 12.10.2018

 

oznam.pdf [.pdf, 189.9 KB]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Vyvesené: 18.9.2018 10:40
Zvesené: 11.11.2018

Zoznam kandidátov pre voľby starostu.pdf [.pdf, 266.9 KB]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ

Vyvesené: 18.9.2018 10:37
Zvesené: 11.11.2018

Zoznam kandidátov pre voľby do OZ.pdf [.pdf, 339.2 KB]

Pozvánka na zasadanie OZ

Vyvesené: 29.8.2018 8:23
Zvesené: 31.8.2018

Dňa 29.8.2018 (streda) o 19.00 hodine sa uskutoční 32. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince v priestoroch obecného úradu - v zasadačke. Žiadame všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných hostí, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti.

Všetci ste vítaní.

Program:

1. Otvorenie

1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2. Návrh zmluvy o prevádzkovaní Alekšince ZSVS

3. Návrh zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka

4. Návrh zmluvy o združení k ČOV Alekšince

5. Pridelenie uvoľneného 3 izbového bytu v 15 b.j.

6. Pridelenie uvoľneného 2 izbového bytu v 9 b.j.

7. Rôzne

8. Záver

Návrh VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Alekšince

Vyvesené: 20.8.2018 15:29
Zvesené: 8.9.2018

Návrh VZN č.2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb na územi obce Alekšince.pdf [.pdf, 117.2 KB]

Oznámenie o uvoľnení nájomného bytu

Vyvesené: 17.8.2018 19:43
Zvesené: 23.8.2018

Obec Alekšince oznamuje záujemcom, ktorí sú zaradení do zoznamu žiadateľov o nájomné byty a ostatným záujemcom že sa k 01.09.2018 uvoľní: nájomný byt v 9+6 b.j. súp. č. 494: 2 izbový byt na 1. nadzemnom podlaží.

Poskytovanie tlačív, poskytovanie informácií a podávanie žiadostí na pridelenie nájomných bytov obcou Alekšince je v podateľni OcÚ Alekšince u p. Skokanovej. 

Vyplnený dotazník aj s prílohami môžete doručiť do 22.8.2018 do 16:00 hod. do podateľne obecného úradu Alekšince osobne alebo poštou na adresu: Obecný úrad Alekšince 951 22 Alekšince č. 389

Dotaznik na byt-9+6-bj.doc [.doc, 48.0 KB]

Čestné  vyhlásenie.docx [.docx, 12.0 KB]

VZN č. 2/2014 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na území obce Alekšince 

 

Vyvesené: 31.7.2018 12:38
Zvesené: 14.8.2018

Oznam.doc [.doc, 24.0 KB]

Oznámenie o uvoľnení nájomného bytu

Vyvesené: 20.7.2018 9:13
Zvesené: 23.8.2018

Oznámenie o uvoľnení nájomného bytu_1.pdf [.pdf, 223.3 KB]

4-podľa VZN č 2/2014_1.pdf [.pdf, 231.2 KB]

Dotazník na byt 15-bj.doc [.doc, 48.0 KB]

Čestné  vyhlásenie.docx [.docx, 12.0 KB]

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Vyvesené: 11.7.2018 14:39
Zvesené: 11.11.2018

Informácie pre voliča_1.pdf [.pdf, 213.3 KB]

Stavebné povolenie

Vyvesené: 4.7.2018 13:58
Zvesené: 19.7.2018

Verejná vyhláška Ľubomír Hollý_5.pdf [.pdf, 512.9 KB]

Komunitný plán sociálnych služieb obce Alekšince 2018 - 2023

Vyvesené: 27.6.2018 9:15
Zvesené: 13.7.2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Alekšince 2018 - 2023

VZN č.1/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Alekšince

Vyvesené: 26.6.2018 13:43
Zvesené: 13.7.2018

VZN č.1/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Alekšince.pdf [.pdf, 844.6 KB]

Vyvesené: 20.6.2018 14:14
Zvesené: 22.6.2018

Starosta Obce A l e k š i n c e

Radoslav Ťapušík

Tel.: 037 7822126; 0905 520 730

Mail: starosta@aleksince.sk

P o z v á n k a

 V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach

z v o l á v a m

  31. rokovanie obecného zastupiteľstva – 20.riadne zasadnutie

ktoré sa uskutoční dňa  :      

21. júna  2018  o  18.00 hodine

t.j. v štvrtok

v priestoroch Obecného úradu  - zasadačka OcÚ-   s týmto programom:

Program:

 1. Otvorenie

1.1   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2      Prezentácia firmy Hašúk Helpinvest-  realizácia výstavby Alekšince juh (Lahne)

3      Kontrola uznesení

4      Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Alekšince za rok 2017

5      Konsolidovaná výročná správa obce Alekšince za rok 2017

6      Záverečný účet obce Alekšince za rok 2017

7      Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017

8      Správa nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky

9      Správa nezávislého audítora  účtovnej závierky

10    VZN č. 1/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Alekšince

11    Komunitný plán sociálnych služieb obce Alekšince

12    Návrh Zmluvy o prevádzkovaní Alekšince ZSVS

13    Návrh Zmluvy o postúpení práv a povinnosti stavebníka

14    Návrh Zmluvy o združení k ČOV  Alekšince

15    Rozpočtové opatrenie č.2/2018

16    Rôzne

17    Záver

 

                                                                                               Radoslav Ťapušík

                                                                                                    starosta obce

Oznámenie - Verejná vyhláška

Vyvesené: 7.6.2018 15:41
Zvesené: 22.6.2018

Ľubomír Hollý_1.pdf [.pdf, 310.3 KB]

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince na 2. polrok 2018 (Návrh

Vyvesené: 6.6.2018 16:50
Zvesené: 22.6.2018

Plán kontrolnej činnosti.pdf [.pdf, 215.2 KB]

NÁVRH Komunitny plan socialnych sluzieb obce Aleksince 2018-2023

Vyvesené: 1.6.2018 9:42
Zvesené: 16.6.2018

NÁVRH Komunitný plán sociálnych služieb obce Alekšince-2018-2023.pdf [.pdf, 498.7 KB]

Zverejnenie zámeru

Vyvesené: 29.5.2018 13:28
Zvesené: 16.6.2018

Obec Alekšince zverejňuje zámer prenajať uvoľnený majetok obce  - bývalý CO kryt . Objekt sa nachádza na začiatku obce na  pozemkoch  KN C parcela číslo 519/76 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  5098   m2 , parcela číslo 519/141 ostatné plochy o výmere 351   m2 , parcela číslo 519/142  zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, parcela číslo 19/143 zastavané plochy a nádvoria o výmere 88  m2 , budovy – zariadenie TVS súpisné číslo 463  a  zariadenie CO, iná stanica  súpisné číslo 464 .

Obhliadka nehnuteľnosti je možná po dohodnutí termínu na tel. čísle +421 905 520 730.

 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Alekšince

Vyvesené: 3.5.2018 14:11
Zvesené: 19.5.2018

 

Zámer predaja-1.pdf [.pdf, 413.5 KB]

Zámer predaja-2.pdf [.pdf, 368.5 KB]

Zámer predaja-3.pdf [.pdf, 343.4 KB]

Pozvánka na zasadanie OZ

Vyvesené: 26.4.2018 13:15
Zvesené: 30.4.2018

Dňa 27.4.2018 (piatok) o 18.00 hodine sa uskutoční 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince v priestoroch obecného úradu - v zasadačke. Žiadame všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných hostí, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti.

Všetci ste vítaní.

Program:

1. Otvorenie

1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2. Kontrola uznesení

3. Žiadosti od občanov a organizácií

4. Správa o plnení PHSR

5. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince za rok 2017

7. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov obce Alekšince k 31.12.2017

8. Návrh na určenie platu starostovi obce Alekšince

9. Návrh na určenie platu hlavnému kontrolórovi obce Alekšince

10. Rozpočtové opatrenia v rozpočte obce Alekšince č.2/2018

11. Rôzne

12. Záver

 

Vyvesené: 14.2.2018 16:35
Zvesené: 17.2.2018

Starosta Obce A l e k š i n c e

Radoslav Ťapušík

Tel.: 037 7822126; 0905 520 730

Mail: starosta@aleksince.sk

P o z v á n k a

 V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach

 

z v o l á v a m

  29. rokovanie obecného zastupiteľstva – 18.riadne zasadnutie

ktoré sa uskutoční dňa  :      

16. februára  2018  o  18.00 hodine

t.j. v piatok

 

v priestoroch Obecného úradu  - zasadačka OcÚ-   s týmto programom:

Program:

 

 1. Otvorenie

1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2        Kontrola uznesení

3        Prenájom tréningového ihriska –nájomná zmluva

4        Návrh zadania pre vypracovanie Územného plánu obce Alekšince

5        Územný plán obce Alekšince- súhlas k obstarávaniu

6         Rozpočtové opatrenie v rozpočte obce Alekšince č. 5/2017-OZ-presuny položiek

7         Rozpočtové opatrenie v rozpočte obce Alekšince č. 1/2018

8        Záverečná správa o stave ochrany pred požiarmi za rok 2017

9        Určenie pozemku na vytvorenie zberného dvora

10    Rôzne

11    Záver

 

 

                                                                                               Radoslav Ťapušík

                                                                                                    starosta obce

 

 

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných hostí, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti- zasadačke Obecného úradu Alekšince

 

Oznam

Vyvesené: 14.2.2018 8:37
Zvesené: 28.2.2018

Oznam o nahliadnuti 2.pdf [.pdf, 196.5 KB]

Zaslanie záverečného stanoviska.pdf [.pdf, 298.0 KB]

Záverečné stanovisko.pdf [.pdf, 679.4 KB]

Upozornenie

Vyvesené: 2.2.2018 9:39

Práce na miestnom cintoríne

Stavebné práce súvisiace s úpravou hrobového miesta môžu vykonávať jednotlivci aj živnostníci a iní podnikatelia   na žiadosť nájomcu hrobového miesta, len po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska. Povolenie na práce vydáva nájomcovi prevádzkovateľ. Prevádzkovateľom cintorína v našej obci je obec Alekšince. Na povolení musia byť  vyznačené všetky práce a zmeny, ktoré sa majú na hrobovom mieste vykonať. Nájomca odovzdá zhotoviteľovi prác toto povolenie a ten sa ním preukáže prevádzkovateľovi pri vstupe na pohrebisko. Bez tohto povolenia zhotoviteľ nesmie zahájiť práce na hrobovom mieste. Zhotoviteľ je povinný prevádzkovateľovi oznámiť termín začatia a ukončenia prác .
Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si povolenie od prevádzkovateľa. Vjazd motorovým vozidlom na cintorín je spoplatnený sumou 2,00 €.

Žiadosť o povolenie stavebných prác na miestnom cintoríne  nájdete na našej web stránke www.aleksince.sk, v časti Užitočné info -" Ako vybavíte" alebo si ju priamo vyzdvihnete  na obecnom úrade . Bez podania žiadosti o stavebné úpravy zo strany nájomcu za hrobové miesto, nebude povolený vstup na cintorín pracovníkom kamenárskej služby.

Oznámenie

Vyvesené: 16.1.2018 9:59
Zvesené: 22.1.2018

Oznam o výrube CO-objekt.pdf [.pdf, 162.1 KB]

Oznámenie

Vyvesené: 9.1.2018 14:47
Zvesené: 16.1.2018

Oznámenie o výrube -  Lukáčovce.pdf [.pdf, 193.8 KB]

Územný plán obce Alekšince

Vyvesené: 5.1.2018 0:00

Územný plán obce Alekšince - zadanie [.pdf, 977 KB]
Územný plán obce Alekšince - oznámenie [.pdf, 288 KB]

Oznámenie

Vyvesené: 4.1.2018 13:17
Zvesené: 12.1.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Billová-Monika.pdf [.pdf, 273.6 KB]

Informácia o začatom správnom konaní

Vyvesené: 14.12.2017 11:23
Zvesené: 21.12.2017

Oznam o výrube stromu_8.pdf [.pdf, 160.6 KB]

Vyvesené: 13.12.2017 8:39
Zvesené: 16.12.2017

Starosta Obce A l e k š i n c e

Radoslav Ťapušík

Tel.: 037 7822126; 0905 520 730

Mail: starosta@aleksince.sk

P o z v á n k a

 V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach

z v o l á v a m

  28. rokovanie obecného zastupiteľstva – 17. riadne zasadnutie

ktoré sa uskutoční dňa  :      

15.  decembra  2017  o  18.00 hodine

t.j. v piatok

 

v priestoroch Obecného úradu  - zasadačka OcÚ-   s týmto programom:

Program:

 

 1. Otvorenie

1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2        Kontrola plnenia uznesení

3        Žiadosti od občanov a organizácii

4        Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2018

5        Návrh plánu zasadaní OZ na rok 2018

6        Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly

7         Návrh VZN č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Alekšince

8         Návrh VZN č. 3/2017 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince

9        Návrh VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce

10    Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince

11    Rozpočtové opatrenie v rozpočte obce Alekšince č. 4/2017

12    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020

13    Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

14    Rôzne

15    Záver

 

 

 

                                                                                               Radoslav Ťapušík

                                                                                                    starosta obce

 

 

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných hostí, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti- zasadačke Obecného úradu Alekšince

Informácia o začatom správnom konaní obce Rišňovce č. EP/292/2017

Vyvesené: 30.11.2017 14:12
Zvesené: 8.12.2017

Výrub- ČOV.pdf [.pdf, 344.2 KB]

Návrh rozpočtu obce Alekšince na roky 2018 - 2020

Vyvesené: 30.11.2017 9:50
Zvesené: 16.12.2017

Návrh rozpočtu obce Alekšince na roky 2018-2020.pdf [.pdf, 304.4 KB]

Dodatok č.4 VZN č.1/2013

Vyvesené: 30.11.2017 9:46
Zvesené: 16.12.2017

Dodatok č.4 k VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa.pdf [.pdf, 169.2 KB]

Informácia o začatom správnom konaní

Vyvesené: 29.11.2017 16:23
Zvesené: 7.12.2017

Výrub kostol.pdf [.pdf, 286.8 KB]

Informácia o začatom správnom konaní

Vyvesené: 29.11.2017 16:21
Zvesené: 7.12.2017

Výrub Hajka.pdf [.pdf, 276.6 KB]

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Alekšince na 1. polrok 2018

Vyvesené: 28.11.2017 15:13
Zvesené: 16.12.2017

Návrh.pdf [.pdf, 139.4 KB]

Informácia o začatom správnom konaní obce Rišňovce č. EP/289/2017

Vyvesené: 28.11.2017 15:04
Zvesené: 6.12.2017

Výrub_2.pdf [.pdf, 297.6 KB]

Informácia o začatom správnom konaní obce Rišňovce č. EP/291/2017

Vyvesené: 28.11.2017 15:01
Zvesené: 6.12.2017

Výrub.pdf [.pdf, 291.0 KB]

Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Vyvesené: 28.11.2017 10:08
Zvesené: 28.12.2017

Výzva.pdf [.pdf, 879.4 KB]

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

Vyvesené: 21.11.2017 9:01
Zvesené: 27.11.2017

Oznámenie Herceg Milan.pdf [.pdf, 154.1 KB]

Zverejnenie zámeru dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku obce Alekšince

Vyvesené: 20.11.2017 15:11
Zvesené: 5.12.2017

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku.pdf [.pdf, 635.3 KB]

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Alekšince

Vyvesené: 20.11.2017 15:07
Zvesené: 5.12.2017

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce.pdf [.pdf, 714.3 KB]

Oznam o výrube

Vyvesené: 14.11.2017 14:51
Zvesené: 20.11.2017

Oznamy o výrube -správne konanie 6.pdf [.pdf, 170.6 KB]

Návrh VZN č. 3/2017

Vyvesené: 13.11.2017 12:46
Zvesené: 15.12.2017

Návrh VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018.pdf [.pdf, 204.3 KB]

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

Vyvesené: 27.10.2017 12:01
Zvesené: 4.11.2017

Oznámenie- Podhradský Andrej.pdf [.pdf, 163.2 KB]

Vyvesené: 9.10.2017 9:19
Zvesené: 16.11.2017

Výzva na predkladanie žiadosti na poskytnutie dotácií na podporu  kultúry a športu z rozpočtu obce Alekšince na rok 2018

   Obec Alekšince zastúpená štatutárom obce Radoslavom Ťapušíkom oznamuje spoločenským organizáciám, ktoré pôsobia v našej obci, že majú možnosť predložiť žiadosť na poskytnutie dotácií  na svoju činnosť z rozpočtu obce Alekšince.  Žiadateľ predloží v stanovenom termíne -  do 15. novembra  v danom kalendárnom  roku na Obecný úrad Alekšince kompletnú žiadosť v dvoch vyhotoveniach a to prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne    obecného úradu.  Žiadosť o dotácie z rozpočtu obce ako aj bližšie informácie o poskytovaní dotácií  nájdete na   http://www.aleksince.sk/obec/organizacie/ vo VZN č. 2/2005, kde je  umiestnená aj Žiadosť o dotácie z rozpočtu obce. Žiadosť je nutné predkladať v priloženom tlačive, iná žiadosť sa nebude akceptovať.

Oznam o výrube stromu

Vyvesené: 2.10.2017 11:37
Zvesené: 10.10.2017

Oznam o výrube stromu-5.pdf [.pdf, 164.3 KB]

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Alekšince

Vyvesené: 12.9.2017 8:44
Zvesené: 14.9.2017

Dňa 14.9.2017 (štvrtok) o 18.00 hodine sa uskutoční 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Alekšince v priestoroch obecného úradu - v zasadačke. Žiadame všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných hostí, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti.

Všetci ste vítaní.

Program:

1. Otvorenie

   1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2. Prezentácia firmy AQUATRADE Slovakia, Zvolen- filtrácia obecnej vody

3. Kontrola uznesení

4. Žiadosti od občanov a organizácii

5. Žiadosť ZS distribučnej a.s., o zriadení vecného bremena

6. Upozornenie prokurátora k VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

7. Protest prokurátora k VZN obce č. 2/2005 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce

8. Správa o výsledkoch kontroly postupu obce Alekšince pri vymáhaní daňových pohľadávok a uplatňovania sankčných mechanizmov

9. Návrh Zmluvy o združení –ČOV

10. Návrh Zmluvy o prevádzkovaní ČOV a kanalizácie

11. Rôzne

12. Záver

Uznesenia a zápisnica z 24. a 25. zasadnutia

Vyvesené: 6.8.2017 8:48
Zvesené: 14.9.2017

V dokumentoch nájdete uznesenia a zápisnicu z 24. a 25 rokovania Obecného zastupiteľstva obce Alekšince.

Stavebné povolenie - verejná výhláška

Vyvesené: 12.7.2017 13:41
Zvesené: 27.7.2017

Stavebné povolenie pdf [.pdf, 300.4 KB]

Oznámenie o uvoľnení nájomného bytu v 15 b.j. súp. č. 484

Vyvesené: 3.7.2017 19:31
Zvesené: 20.7.2017

Obec Alekšince oznamuje záujemcom, ktorí sú zaradení do zoznamu žiadateľov o nájomné byty a ostatným záujemcom, že sa k 1.9.2017 uvoľní nájomný byt v 15 bytovej jednotke súp. č. 484:

3 izbový byt na 2. nadzemnom podlaží o celkovej výmere:74,33 m2

Vyplnený dotazník aj s prílohami môžete doručiť do 19.07.2017 do 15:00 hod. do podateľne obecného úradu Alekšince osobne alebo poštou na adresu: Obecný úrad Alekšince 951 22 Alekšince č. 389.

Oznámenie o uvoľnení nájomného bytu v 15 b.j.pdf

Dotazník k žiadosti o prenájom bytu v 15 b.j.pdf

Čestné vyhlásenie.pdf

VZN č.2/2014 - o podmienkach prideľovania nájomných bytov na území obce Alekšince.pdf

Oznámenie o uvoľnení nájomného bytu v 6. b.j. súp. č. 495

Vyvesené: 3.7.2017 19:17
Zvesené: 20.7.2017

Obec Alekšince oznamuje záujemcom, ktorí sú zaradení do zoznamu žiadateľov o nájomné byty a ostatným záujemcom, že sa k 1.8.2017 uvoľní nájomný byt v 6 bytovej jednotke súp. č. 495:

3 izbový byt na 1. nadzemnom podlaží o celkovej výmere:77,59 m2

Vyplnený dotazník aj s prílohami môžete doručiť do 19.07.2017 do 15:00 hod. do podateľne obecného úradu Alekšince osobne alebo poštou na adresu: Obecný úrad Alekšince 951 22 Alekšince č. 389.

Oznámenie o uvoľnení nájomného bytu v 6 b.j.pdf

Dotazník k žiadosti o prenájom bytu v 6 b.j.pdf

Čestné vyhlásenie.pdf

VZN č.2/2014 - o podmienkach prideľovania nájomných bytov na území obce Alekšince.pdf

VZN č.1/2017

Vyvesené: 29.6.2017 14:29
Zvesené: 14.7.2017

VZN č.1/2017 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov

1.pdf [.pdf, 192.5 KB]

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Vyvesené: 28.6.2017 14:14
Zvesené: 5.11.2017

Informácie pre voliča pdf [.pdf, 139.7 KB]

Oznam

Vyvesené: 27.6.2017 11:50
Zvesené: 12.7.2017

24733.pdf [.pdf, 236.8 KB]24734.pdf [.pdf, 230.4 KB]

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Alekšince

Vyvesené: 21.6.2017 21:15
Zvesené: 25.6.2017

Dňa 23.6.2017 (piatok) o 18.00 hodine sa uskutoční 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Alekšince v priestoroch obecného úradu - v zasadačke. Žiadame všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných hostí, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti.

Všetci ste vítaní.

Program:

1. Otvorenie

   1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2. Kontrola uznesení

3. Žiadosti od občanov a organizácii

4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017

5. Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Alekšince k 31.12.2016

6. Individuálna výročná správa za rok 2016

7. Konsolidovaná  výročná správa za rok 2016

8. Záverečný účet za rok 2016

9. Správa nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky

10. Správa nezávislého audítora  účtovnej závierky

11. Plán kontrolnej  činnosti HK 2-17 Alekšince

12. VZN 2017-1 - o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov

13. Prevádzkový poriadok cvičiska miestneho kynologického klubu Alekšince

14. Rôzne

15. Záver

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince na 2.polrok 2017

Vyvesené: 19.5.2017 9:24
Zvesené: 23.6.2017

Návrh.pdf [.pdf, 136.0 KB]

Návrh prevádzkového poriadku cvičiska

Vyvesené: 19.5.2017 9:16
Zvesené: 6.6.2017

Návrh Prevádzkový poriadok cvičiska miestneho kynologického klubu Alekšince.pdf [.pdf, 173.7 KB]

Uznesenia a zápisnica z 22. zasadnutia

Vyvesené: 15.5.2017 21:37
Zvesené: 30.6.2017

V dokumentoch nájdete uznesenia a zápisnicu z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Alekšince.

VZN č. 2/2016 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce

Vyvesené: 10.5.2017 10:59
Zvesené: 26.5.2017

VZN č. 2/2016 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce.pdf [.pdf, 225.4 KB]

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené: 20.4.2017 11:22
Zvesené: 5.5.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania_4.pdf [.pdf, 77.1 KB]

OZNÁMENIE - verejná vyhláška-

Vyvesené: 10.4.2017 14:57
Zvesené: 25.4.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania_4.pdf [.pdf, 163.8 KB]

Oznam o uložení zásielky

Vyvesené: 27.3.2017 15:16
Zvesené: 10.4.2017

Klibániová Ivana.pdf [.pdf, 164.3 KB]

Oboznámenie verejnosti

Vyvesené: 21.3.2017 9:07
Zvesené: 7.4.2017

Prerušenie dodávky el. energie 6.4.2017 pdf [.pdf, 40.7 KB]

Prerušenie dodávky el. energie.pdf [.pdf, 38.8 KB]

pdf2.pdf [.pdf, 38.3 KB]

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

Vyvesené: 21.3.2017 8:23
Zvesené: 4.4.2017

Milan Herceg.pdf [.pdf, 163.3 KB]

Pozvánka na zasadanie OZ

Vyvesené: 20.3.2017 7:32
Zvesené: 24.3.2017

Dňa 21.3.2017 (utorok) o 18.00 hodine sa uskutoční 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince v priestoroch obecného úradu - v zasadačke. Žiadame všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných hostí, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti.

Všetci ste vítaní.

Program:

1. Otvorenie

1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2. Žiadosti od občanov a organizácií

3. Návrh na úpravu ceny pitnej vody vody

4. Rozpočtové opatrenia č.7/2016 - starosta obce

5. Rozpočtové opatrenia č.8/2016 - starosta obce

6. Rozpočtové opatrenia č.9/2016 - starosta obce

7. Rozpočtové opatrenia č.10/2016 - starosta obce

8. Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce Alekšince

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince za rok 2016

10. Záverečná správa o stave ochrany pred požiarmi za rok 2016

11. Rôzne

12. Záver

Výrub drevín - správne konanie

Vyvesené: 14.3.2017 13:57
Zvesené: 21.3.2017

Oznam-3.pdf [.pdf, 168.3 KB]

Rozhodnutie - výkup druhotných surovín - železo-farebné kovy

Vyvesené: 21.2.2017 17:28
Zvesené: 7.3.2017

Rozhodnutie_1.pdf [.pdf, 346.2 KB]

Oznámenie

Vyvesené: 21.12.2016 13:21
Zvesené: 4.1.2017

Oznámenie o mieste uloženia pisomnosti Marian-Bako.pdf [.pdf, 151.7 KB]

Oznámenie

Vyvesené: 20.12.2016 11:42
Zvesené: 3.1.2017

Zámer predaja obecného majetku pdf [.pdf, 143.0 KB]

Pozvánka na zasadanie OZ

Vyvesené: 7.12.2016 14:43
Zvesené: 17.12.2016

Dňa 16.12.2016 (piatok) o 18.30 hodine sa uskutoční 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince v priestoroch obecného úradu - v zasadačke. Všetci ste vítaní.

Program:

1. Otvorenie

1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2. Žiadosti od občanov a organizácií 

3. Správa o výchovne-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2015/2016

4. Dodatok č.1 k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Alekšince

5. Podanie žiadosti o dotáciu k investičnému zámeru 2x bytový dom

6. VZN č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

7. Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice

8. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra obce

9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce Alekšince na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2017-2019

10. Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019

11. Úprava rozpočtu

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince na 1. polrok 2017

13. Návrh plánu zasadania obecného zastupiteľstva v roku 2017

14. Rôzne

15. Záver

Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice

Vyvesené: 28.11.2016 8:48
Zvesené: 19.8.2017

.pdf [.pdf, 197.8 KB]

Dodatok č. 3 VZN č.01/2013

Vyvesené: 28.11.2016 8:40
Zvesené: 19.8.2017

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení .pdf [.pdf, 809.0 KB]

Návrh rozpočtu obce Alekšince na roky 2017 - 2019

Vyvesené: 27.11.2016 19:27
Zvesené: 23.12.2016

Návrh rozpočtu obce Alekšince na roky 2017-2019.pdf [.pdf, 302.0 KB]

Oznámenie o zverejnení

Vyvesené: 25.11.2016 12:39
Zvesené: 10.12.2016

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskej pôdy.pdf [.pdf, 114.7 KB]

Prerušenie distribúcie elektriny - Lahne

Vyvesené: 23.11.2016 12:37
Zvesené: 1.1.2017

Lahne.pdf [.pdf, 427.8 KB]

Prerušenie distribúcie elektriny

Vyvesené: 21.11.2016 14:11
Zvesené: 9.12.2016

Oboznámenie verejnosti.pdf [.pdf, 559.0 KB]

Návrh VZN č.4/2016

Vyvesené: 16.11.2016 16:24
Zvesené: 1.12.2016

VZN č.4 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady .pdf [.pdf, 241.1 KB]

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

Vyvesené: 16.11.2016 14:23
Zvesené: 1.12.2016

Návrh pdf [.pdf, 403.3 KB]

Oznam

Vyvesené: 14.11.2016 9:22
Zvesené: 5.12.2016

Oznam o nahliadnutí_2.pdf [.pdf, 124.6 KB]

Pozvánka na zasadanie OZ

Vyvesené: 13.11.2016 21:26
Zvesené: 16.11.2016

Dňa 15.11.2016 (utorok) o 18.00 hodine sa uskutoční 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince v priestoroch obecného úradu - v zasadačke. Všetci ste vítaní.

Program:

1. Otvorenie

1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2. Žiadosti od občanov a organizácií 

3. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra obce

4. VZN č.2/2016 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce

5. VZN č.3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

6. Individuálna výročná správa obce

7. Konsolidovaná výročná správa obce

8. Správa nezávislého audítora

9. Rôzne

10. Záver

Návrh VZN č. 3/2016 - o miestnom poplatku za rozvoj

Vyvesené: 25.10.2016 22:04
Zvesené: 11.11.2016

VZN č. 3/2016 -o miestnom poplatku za rozvoj.pdf [.pdf, 178.4 KB]

Návrh VZN č. 2/2016 - o hospodárení a nakladaní s majetkom obce

Vyvesené: 18.10.2016 8:27
Zvesené: 4.11.2016

VZN č. 2/2016 - o hospodárení a nakladaní s majetkom obce.pdf [.pdf, 231.2 KB]

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK na roky 2016-2022

Vyvesené: 11.10.2016 10:49
Zvesené: 24.10.2016

Oznam o nahliadnutí_1.pdf [.pdf, 112.2 KB]

Verejná vyhláška

Vyvesené: 21.9.2016 14:49
Zvesené: 6.10.2016

Územné rozhodnutie.pdf [.pdf, 1.4 MB]

Vyvesené: 21.9.2016 13:25
Zvesené: 16.11.2016

Výzva na predkladanie žiadosti na poskytnutie dotácií na podporu kultúry a športu z rozpočtu obce Alekšince.

 

Obec Alekšince zastúpená štatutárom obce Radoslavom Ťapušíkom oznamuje spoločenským organizáciám, ktoré pôsobia v našej obci, že majú možnosť predložiť žiadosť na poskytnutie dotácií na svoju činnosť z rozpočtu obce Alekšince. Žiadateľ predloží v stanovenom termíne - do 15. novembra v danom kalendárnom roku na Obecný úrad Alekšince kompletnú žiadosť v dvoch vyhotoveniach a to prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne obecného úradu. Žiadosť o dotácie z rozpočtu obce ako aj bližšie informácie o poskytovaní dotácií nájdete na http://www.aleksince.sk/obec/organizacie/ vo VZN č. 2/2005, kde je umiestnená aj Žiadosť o dotácie z rozpočtu obce. Žiadosť je nutné predkladať v priloženom tlačive, iná žiadosť sa nebude akceptovať.

Oznámenie o zahájení prípravných prác " Územného plánu obce Alekšince"

Vyvesené: 13.9.2016 11:55
Zvesené: 14.10.2016

Oznámenie_3.pdf [.pdf, 637.8 KB]

Oznámenie o uložení zásielky

Vyvesené: 8.9.2016 15:37
Zvesené: 22.9.2016

Oznámenie.pdf [.pdf, 176.0 KB]

Zmeny cestovných poriadkov

Vyvesené: 6.9.2016 13:05
Zvesené: 1.10.2016

Zmeny cp.pdf [.pdf, 4.1 MB]

Vyvesené: 23.8.2016 14:46
Zvesené: 7.9.2016

Uznesenia a zápisnica z 15. zasadnutia

Vyvesené: 15.8.2016 20:11
Zvesené: 19.8.2017

V dokumentoch nájdete uznesenia a zápisnicu z 15. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Alekšince.

Alekšince - kanalizácia I.A II. etapa

Vyvesené: 1.8.2016 9:17
Zvesené: 12.8.2016

Verejná vyhláška_3.pdf [.pdf, 856.5 KB]

Územné rozhodnutie

Vyvesené: 6.7.2016 13:16
Zvesené: 21.7.2016

Územné rozhodnutie- Verejná vyhláška_1.pdf [.pdf, 288.2 KB]

Uznesenia a zápisnica z 14. zasadnutia

Vyvesené: 23.6.2016 19:13
Zvesené: 15.7.2016

V dokumentoch nájdete uznesenia a zápisnicu z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Alekšince.

Prerušenie distribúcie elektriny

Vyvesené: 20.6.2016 14:14
Zvesené: 9.7.2016

Prerušenie distribúcie elektriny-oboznámenie verejnosti.pdf [.pdf, 442.6 KB]

Pozvánka na zasadanie OZ

Vyvesené: 30.5.2016 14:17
Zvesené: 11.6.2016

Dňa 10.06.2016 o 18,00 hod. (piatok) sa uskutoční 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince - 9. riadne zasadanie v priestoroch obecného úradu -  zasadačka OcÚ. Všetci ste vítaní.

 Program:

1. Otvorenie

        1.1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2. Kontrola uznesení

3. Žiadosti od občanov a organizácií

4. Prezentácia spol. Východoslovenská energetika a.s. - Moderné osvetlenie aj pre malé obce

5. Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Alekšince k 31.12.2015

6. Záverečný účet obce Alekšince k 31.12.2015 a Hodnotiaca správa

7. Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu č.2

8. Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu č.3

9. Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu č.4

10. Návrh vyradenia neupotrebiteľného majetku ZŠ s MŠ Alekšince

11 VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Alekšince

12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

13. Zámer obstarania nového územného plánu obce

14. Informácia o prípravách 860. výročia obce Alekšince

15. Rôzne

16. Záver

NÁVRH - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince na 2. polrok 2016

Vyvesené: 24.5.2016 21:31
Zvesené: 30.6.2016

NÁVRH - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince na 2. polrok 2016.pdf [.pdf, 141.1 KB]

Záverečný účet obce Alekšince k 31.12.2015

Vyvesené: 24.5.2016 21:05
Zvesené: 30.6.2016

V dokumentoch v časti hospodárenie nájdete Záverečný účet obce Alekšince k 31.12.2015 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Alekšince k 31.12.2015.

Návrh VZN č.1/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Alekšince

Vyvesené: 11.5.2016 21:10
Zvesené: 31.5.2016

Návrh VZN č.1/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Alekšince.pdf [.pdf, 334.3 KB]

OZNÁMENIE - verejná vyhláška-

Vyvesené: 10.5.2016 9:07
Zvesené: 25.5.2016

Zahájenie územného konania.pdf [.pdf, 1.5 MB]

Uznesenia a zápisnica z 13. zasadnutia

Vyvesené: 11.4.2016 19:32
Zvesené: 25.4.2016

V dokumentoch nájdete uznesenia a zápisnicu z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Alekšince.

Pozvánka na zasadanie OZ

Vyvesené: 30.3.2016 22:17
Zvesené: 2.4.2016

Dňa 01.04.2016 o 18,00 hod. (piatok) sa uskutoční 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince - 8. riadne zasadanie v priestoroch obecného úradu -  zasadačka OcÚ. Všetci ste vítaní.

 Program:

1. Otvorenie

        1.1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2. Kontrola uznesení

3. Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu

4. Prerokovanie platu starostu obce

5. Určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

6. Informácia starostu o filtrácii obecného vodovodu

7. Informácia o pokračovaní projektu – investičný zámer výstavby chodníka

8. Rôzne

9. Záver

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017

Vyvesené: 14.3.2016 13:46
Zvesené: 16.4.2016

 

Viac informácií nájdete na v časti materská škola:

Zápisný lístok do prvého ročníka ZŠ Alekšince.pdf [.pdf, 196.9 KB] 

Vyvesené: 10.3.2016 15:36
Zvesené: 18.3.2016

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

 

 

Adresát písomnosti: meno a priezvisko: Marek Cok

                                    Trvalý pobyt: 951 22  Alekšince

 

Písomnosť: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , Nitra;  číslo konania

 

Miesto uloženia: Obecný úrad Alekšince, 951 22 Alekšince 389

 

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 7 dní odo dňa vyvesenia tohto

oznámenia na Obecnom úrade Alekšince  v čase úradných hodín.

 

Kontaktná osoba : Valéria Skokanová, č. tel.: 037/7822126

 

V prípade, že si adresát písomnosti v lehote 7 dní od vyvesenia tohto oznámenia uloženú

písomnosť neprevezme, bude zaslaná späť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra.

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 10.03.2016

Zvesené dňa  : 18.03.2016

 

Vyvesené: 10.3.2016 14:41
Zvesené: 22.3.2016

Informácia o rozsahu hodnotenia

 

Stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu  „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2020“ je možné predkladať najneskôr  do 10 dní od jeho zverejnenia,
t. j. do 21. marca 2016 na adresu:

 

Okresný úrad Nitra

odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikova tr. 69

949 01  Nitra

 

e-mail: marek.beres2@minv.sk

Rozsah hodnotenia PHSR.pdf [.pdf, 493.1 KB]

Vyvesené: 4.3.2016 12:37
Zvesené: 11.3.2016

Oznam o uložení zásielky.pdf [.pdf, 115.6 KB]

Porucha dodávky el. energie

Vyvesené: 1.3.2016 9:56
Zvesené: 2.3.2016

Dnes 1.3.2016 nastala porucha na dodávke el. energie v celej obci Alekšince. Na odstraňovaní porúch zamestnanci dodávateľskej spoločnosti intenzívne pracujú. Ďakujeme za pochopenie.

Informácia

Vyvesené: 24.2.2016 16:07
Zvesené: 2.3.2016

Informácia o začatom správnom konaní obce Alekšince č. 182/2016

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Alekšince, Obecný úrad Alekšince , 951 22 Alekšince, alebo elektronicky na adresu: obec@aleksince.sk  v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

 

Žiadateľ:  Viliam Pauk, Alekšince 424,  951 22 Alekšince  žiada o vydanie súhlasu na

 

výrub 3 kusov smrekurastúcich  mimo lesa  v intraviláne obce v predzáhradke  rodinného domu vlastníka  parc. 219/6  ,  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  z dôvodu  ohrozenia majetku

 

Správne konanie začalo dňa  24.02.2016

 

 

 

 

Vyvesené: 24.02.2016

Zvesené:  

Uznesenia a zápisnica z 12. zasadnutia

Vyvesené: 22.2.2016 20:03
Zvesené: 12.3.2016

V dokumentoch nájdete uznesenia a zápisnicu z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Alekšince.

Vyvesené: 18.2.2016 13:38
Zvesené: 2.3.2016

Oznámenie o zverejnení

Obec Alekšince zastúpená štatutárom obce Radoslavom Ťapušíkom v súlade s § 6 ods.3 bod b) č.5 zákona č. 140/2014 o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto oznamuje širokej verejnosti , že je v ponuke prevod vlastníctva poľnohospodárskej pôdy :

Vlastník : Debnárová Lenka

Katastrálne územie: Alekšince register : „E“
LV číslo : 812
Číslo parcely: 758/2 celková výmera m2 : 11378 ponúkaná výmera m2 : 284  Druh pôdy: Orná pôda
LV číslo : 633
Číslo parcely : 734 celková výmera m2 : 2 140 ponúkaná výmera m2 : 9 Druh pôdy: Orná pôda
LV číslo : 634
Číslo parcely : 515/8 celková výmera m2 : 11 798 ponúkaná výmera m2 : 73 Druh pôdy: Orná pôda

Cena za m2: 0,30 €

Zverejnené v obci od 17.2.2016 po dobu 14 dní

Oznam

Vyvesené: 11.2.2016 11:33
Zvesené: 26.2.2016

Obec  Alekšince ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informuje  občanov, že môžu nahliadnuť po dobu 14  dní od zverejnenia tejto informácie do oznámenia o strategickom dokumente: 

 „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho kraja na roky 2016-2022“

zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

 

Pozvánka na zasadanie OZ

Vyvesené: 9.2.2016 21:38
Zvesené: 13.2.2016

Dňa 12.02.2016 (piatok) o 18.00 hodine sa uskutoční 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince v priestoroch obecného úradu - v zasadačke. Všetci ste vítaní.

Program:

1. Otvorenie

1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2. Kontrola uznesenia

3.  Žiadosti od občanov a organizácií 

4. Dodatok k nájomnej zmluve s Pharm. Dr. Mária Kubačková - lekáreň "Pri kaštieli"

5. Správa o výsledku kontroly správnosti modelu výpočtu nájomného za užívanie obecného bytu, tvorby a čerpania fondu opráv v obci Alekšince

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince v kalendárnom roku 2015

7. Návrh zápisu do kroniky za rok 2015

8. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien (Západ. Distribučná)

9. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov obce Alekšince k 31.12.2015

10. Zapojenie sa do výzvy o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovu a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou  - Rekonštrukcia telocvične na rok 2016

11. Zapojenie sa výzvy Ministerstva financií o poskytnutie dotácie - Oplotenie športového areálu - II- etapa

12. Rôzne

13. Záver

Oznam o uložení zásielky

Vyvesené: 26.1.2016 12:11
Zvesené: 2.2.2016

Milan Herceg - oznam.pdf [.pdf, 113.6 KB]

Oznámenie o strategickom dokumente

Vyvesené: 19.1.2016 9:25
Zvesené: 2.2.2016

 

O Z N A M

 

Obec  Alekšince ako dotknutá obec podľa § 14 odst. 5 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  informuje  občanov , že môžu nahliadnuť do oznámenia o strategickom dokumente :

 

 „Program odpadového hospodárstva  Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020“

zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020

a webovom sídle obstarávateľa:

 

http://www.minv.sk/?oznamy-2

 

a webovom sídle obce Alekšince:

 www.aleksince.sk/nastenka/

 

po dobu 14  dní od zverejnenia tejto informácie.

 

Zverejnené :     19.01.2016

 

Oznámenie o strategickom dokumente.pdf [.pdf, 247.7 KB]

Výzva pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

Vyvesené: 12.1.2016 10:58
Zvesené: 13.2.2016

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava.pdf [.pdf, 879.7 KB]

Oznam - Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020

Vyvesené: 7.1.2016 20:10
Zvesené: 28.1.2016

Obec  Alekšince ako dotknutá obec podľa § 14 odst. 5 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informuje  občanov, že môžu nahliadnuť do strategického dokumentu – záverečné stanovisko: Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020 po dobu 14 dní od zverejnenia tejto informácie.

Záverečné stanovisko RIÚS Nitra z posúdenia strategického dokumentu.pdf [.pdf, 378.4 KB]

Zámer - prenájom majetku obce

Vyvesené: 30.12.2015 14:30
Zvesené: 15.1.2016

Zámer-prenájom majetku obce.pdf [.pdf, 124.3 KB]

Uznesenia a zápisnica z 10. zasadnutia

Vyvesené: 14.12.2015 21:39
Zvesené: 1.1.2016

V dokumentoch nájdete uznesenia a zápisnicu z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Alekšince. Bola pridaná aj zápisnica zo zhromaždenia obyvateľov zo dňa 27.11.2015

Pozvánka na zasadnutie OZ. ZMENA ČASU ZASADNUTIA!

Vyvesené: 3.12.2015 10:43
Zvesené: 7.12.2015

Dňa 04. 12. 2015 (piatok) o 18.30 hodine sa uskutoční 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince v priestoroch obecného úradu - v zasadačke. Všetci ste vítaní.

Program:

1. Otvorenie

1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2. Kontrola uznesenia

3.  Žiadosti od občanov a organizácií 

4. Dodatok č.1 k VZN č. 3/2014 oúhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Alekšince a za prenájom priestorov, budov a zariadení

5. Dodatok č.1 k VZN č.2/2011 - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka

6. Dodatok č.2 k Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince

7. Dodatok č.3 k Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince

8. Návrh VZN č. 03/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Alekšince

9. Návrh VZN č. 04/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince

10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Alekšince 2016-2022

11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce Alekšince na rok 2016 a viacročnému rozpočtu na roky 2016-2018

12. Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu č. 8

13.Programový rozpočet obce Alekšince na rok 2016 a viacročnému rozpočtu na roky 2016-2018

14. Záverečná správa o stave ochrany pred požiarmi za rok 2015

15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2016

16. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016

17. Návrh zmluvy na zmenu stavebníka – Kanalizácia a ČOV

18. Návrh zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy s firmou Innovia s.r.o.

19. Rôzne

20. Záver

Verejná vyhláška

Vyvesené: 1.12.2015 15:14
Zvesené: 15.12.2015

Oznámenie miesta uloženia písomností p.Marián Bako.pdf [.pdf, 244.5 KB]

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince na 1. polrok 2016

Vyvesené: 26.11.2015 21:59
Zvesené: 31.12.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince na 1. polrok 2016.pdf [.pdf, 138.7 KB]

Návrh - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Alekšince 2016-2022

Vyvesené: 20.11.2015 20:19
Zvesené: 6.12.2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Alekšince 2016-2022.pdf [.pdf, 865.7 KB]

Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 4/2011 - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských zariadeniach a určenie podmienok tejto úhrady

Vyvesené: 19.11.2015 22:13
Zvesené: 5.12.2015

Dodatok č.1 k VZN č. 4/2011 - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských zariadeniach a určenie podmienok tejto úhrady.pdf [.pdf, 165.4 KB]

Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 3/2014 - o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Alekšince a za prenájom priestorov, budov a zariadení

Vyvesené: 19.11.2015 22:04
Zvesené: 5.12.2015

Dodatok č.1 k VZN č.3/2014 - o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Alekšince a za prenájom priestorov, budov a zariadení.pdf [.pdf, 163.8 KB]

Návrh Dodatkov č.2 a č.3 k VZN č. 1/2013 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince

Vyvesené: 19.11.2015 21:49
Zvesené: 5.12.2015

Dodatok č.2 k VZN č. 1/2013 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince.pdf [.pdf, 167.9 KB]

Dodatok č.3 k VZN č.1/2013 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince.pdf [.pdf, 167.9 KB]

Návrh rozpočtu obce Alekšince na roky 2016 - 2018

Vyvesené: 18.11.2015 22:33
Zvesené: 31.12.2015

Návrh rozpočtu obce Alekšince na roky 2016 - 2018.pdf [.pdf, 784.1 KB]

Uznesenia a zápisnica z 9. zasadnutia

Vyvesené: 17.11.2015 19:04
Zvesené: 3.12.2015

V dokumentoch nájdete uznesenia a zápisnicu z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Alekšince.

Návrh VZN č. 4/2015

Vyvesené: 16.11.2015 12:39
Zvesené: 1.12.2015

VZN č. 4/2015 o dani z nehnutelnosti a poplatkov za komunálny a stavebný odpad na rok 2016.pdf [.pdf, 220.4 KB]

Návrh VZN č.3/2015 obce Alekšince o vylepovaní plagátov v obci Alekšince

Vyvesené: 16.11.2015 12:32
Zvesené: 1.12.2015

VZN č. 3-2015.pdf [.pdf, 167.7 KB]

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

Vyvesené: 16.11.2015 11:53
Zvesené: 22.11.2015

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti_1.pdf [.pdf, 151.8 KB]

Pozvánka na zasadanie OZ

Vyvesené: 14.11.2015 13:22
Zvesené: 16.11.2015

Dňa 15. 11. 2015 o 10,30 hodine (nedeľa) sa uskutoční 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince - 4. mimoriadne zasadanie v priestoroch obecného úradu -  zasadačka OcÚ. Všetci ste vítaní.

Program:

1. Otvorenie
    1.1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2. Výstavba nájomnćh bytových jednotiek v obci

3. Záver

Uznesenia a zápisnica z 8. zasadnutia

Vyvesené: 8.11.2015 18:32
Zvesené: 17.11.2015

V dokumentoch nájdete uznesenia a zápisnicu z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Alekšince.

Vyradený knižný fond

Vyvesené: 5.11.2015 10:02
Zvesené: 31.12.2015

Na základe uznesenia č.132/2015 zo dňa 30.10.2015 obec Alekšince  ako zriaďovateľ Obecnej knižnice ponúka občanom vyradený knižný fond. Záujemcovia o knihy si ich môžu prezrieť a vyzdvihnúť na obecnom úrade do konca decembra 2015 v stránkových dňoch.

Odpis knih.pdf [.pdf, 397.9 KB]

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené: 4.11.2015 16:17
Zvesené: 18.11.2015

Oznámenie.pdf [.pdf, 153.0 KB]

Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2014 - 2020

Vyvesené: 4.11.2015 10:26
Zvesené: 25.11.2015

Cestovný ruch NSK zaslanie-.pdf [.pdf, 1.4 MB]

Pozvánka na zasadanie OZ

Vyvesené: 29.10.2015 7:20
Zvesené: 31.10.2015

Dňa 30. 10. 2015 (piatok) o 18.00 hodine sa uskutoční 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince v priestoroch obecného úradu - v zasadačke. Všetci ste vítaní.

Program:

1. Otvorenie
    1.1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2. Kontrola uznesenia
3. Žiadosti od občanov a organizácií
4. Audit 2014 –Správa nezávislého audítora
5. Konsolidovaná a individuálna výročná spáva za rok 2014
6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 6
7. S p r á v a výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Alekšince 395 za školský rok 2014/2015
8. Dodatok č.1 k VZN č. 3/2014 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané
obcou Alekšince a za prenájom priestorov, budov a zariadení
9. Určenie druhého sobášiaceho
10. S m e r n i c a odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch pri Obecnom úrade v Alekšinciach č. 5/2015
11. Investičný zámer Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra – Alekšince kanalizácia 1 a 2. Etapa
12. Určenie inventarizačnej komisie pre CO sklad
13. Návrh na vyradenie starých opotrebovaných kníh k 1.10.2015
14. Návrh termínu zhromaždenia občanov
15. Rôzne
16. Záver

Dodatok č.1 k VZN obce Alekšince č. 03/2014

Vyvesené: 19.10.2015 14:15
Zvesené: 3.11.2015

VZN č.3/2014 o úhradách za poskytované  služby a úkony vykonávané obcou Alekšince a za prenájom priestorov budov a zariadení 2.pdf [.pdf, 158.7 KB]

Výročná správa obce Alekšince za rok 2014

Vyvesené: 7.10.2015 13:31
Zvesené: 23.10.2015

Výročnú správa obce Alekšince za rok 2014Konsolidovanú výročnú správa obce Alekšince za rok 2014 nájdete v dokumentoch v časti hospodárenie obce.

Informácia o začatom správnom konaní obce Alekšince č. 715/2015

Vyvesené: 2.10.2015 13:21
Zvesené: 9.10.2015

Oznam o výrube.pdf [.pdf, 271.8 KB]

Zmeny cestovných poriadkov TTSK- pripomienkovanie

Vyvesené: 29.9.2015 11:48
Zvesené: 15.10.2015

Oznam.pdf [.pdf, 2.3 MB]

ROZHODNUTIE Okresného úradu Nitra, katastrálneho odb.

Vyvesené: 25.9.2015 11:19
Zvesené: 12.10.2015

Rozhodnutie.pdf [.pdf, 3.2 MB]

Zámer - prenájom majetku obce

Vyvesené: 23.9.2015 11:46
Zvesené: 8.10.2015

Zámer.pdf [.pdf, 277.7 KB]

Uznesenia a zápisnica zo 7. zasadnutia

Vyvesené: 22.9.2015 15:03
Zvesené: 31.10.2015

V dokumentoch nájdete uznesenia a zápisnicu zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Alekšince.

Úplná uzávierka železničného priecestia

Vyvesené: 18.9.2015 11:32
Zvesené: 26.9.2015

súhlas.pdf [.pdf, 272.8 KB]obchádzková trasa.pdf [.pdf, 416.0 KB]

Pozvánka na zasadanie OZ

Vyvesené: 2.9.2015 16:55
Zvesené: 5.9.2015

Dňa 04. 09. 2015 (piatok) o 18.00 hodine sa uskutoční 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince v priestoroch obecného úradu - v zasadačke. Všetci ste vítaní.

Program:

1. Otvorenie

1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2.Kontrola uznesenia

3. Žiadosti od občanov a organizácií  

4. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ

5. Vydanie publikácie k výročiu obce v roku 2016

6. Odstúpenie od zmluvy s NKS

7. Ponitrianske združenie pre separovaný zber

8. Výmena osvetlenia v obci

9. Zámer výstavby novej bytovky

10. Zámer výstavby chodníka ul Železničná v časti medzi železničnými priecestiami

11. Návrh Štatútu krízového štábu obce Alekšince

12. Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu č. 2

13. Správa starostu obce z rekonštrukcie materskej škôlky

14. Rôzne

15. Záver

ROZHODNUTIE

Vyvesené: 12.8.2015 14:33
Zvesené: 27.8.2015

Verejná vyhláška.pdf [.pdf, 2.3 MB]

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie

Vyvesené: 31.7.2015 11:38
Zvesené: 28.8.2015

Oboznamenie.pdf [.pdf, 356.8 KB]

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy

Vyvesené: 29.7.2015 14:38
Zvesené: 13.8.2015

Oznámenie_1.pdf [.pdf, 702.9 KB]

Uznesenia a zápisnica zo 6. zasadnutia

Vyvesené: 22.7.2015 21:13
Zvesené: 30.9.2015

V dokumentoch nájdete uznesenia a zápisnicu zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Alekšince.

OZNAM - /zverejnenie oznamu vyplýva predávajúcemu poľnohospodársku pôdu zo zákona/

Vyvesené: 13.7.2015 15:50
Zvesené: 27.7.2015

Týmto oznamujem, že predávam nasledovné nehnuteľnosti, ktorých som podielovou spoluvlastníčkou, nachádzajúce sa v kat. úz. Alekšince, a to za kúpnu cenu 0,359 € / m2, pričom za celkovú výmeru nižšie uvedených nehnuteľností kúpna cena predstavuje sumu 5 500 €.

 

LV 898:- p.č. 518/6 - orná pôda o výmere 13 877 m2 v 1/2 

LV 669:- p.č. 757- ostatné plochy o výmere 860 m2 v 1/2

           - p.č. 759- orná pôda o výmere 1 338 m2 v 1/2

           - p.č. 760/1 - trvalé trávne porasty o výmere 1 640 m2 v 1/2

           - p.č. 769/2 - trvalé trávne porasty o výmere 12 916 m2 v 1/2

 

Alexandra Murínová, Vážska 23, 92101, Piešťany.

T.č. 0905 837 218.

Pozvánka na zasadanie OZ

Vyvesené: 8.7.2015 11:43
Zvesené: 11.7.2015

Dňa 10.07.2015 o 18,30 hodine (piatok) sa uskutoční 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince - 3. mimoriadne zasadanie v priestoroch obecného úradu -  zasadačka OcÚ - s týmto programom :

Program :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3. Rekonštrukcia priestorov ZŠ s MŠ Alekšince

4. Rôzne

5. Záver

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené: 7.7.2015 12:17
Zvesené: 22.7.2015

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania " Alekšince - kanalizačné odbočenia".pdf [.pdf, 1.0 MB]

Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Školská č. 389, 951 22 Alekšince

Vyvesené: 1.7.2015 13:08
Zvesené: 16.7.2015

Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach na zasadnutí dňa 17. 4. 2015 uznesením č. 59/2015 schválilo :

v zmysle § 4 ods. 1 zákona   č. 596/2003  Z.z.  o   štátnej   správe   v   školstve   a  školskej samospráve a o zmene a  doplnení  niektorých  zákonov  v  z.n.p.  a  v  súlade  s  §  5    zákona č.  552/2003  Z.z.   o   výkone   práce   vo   verejnom   záujme   v  z.n.p.

výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

Školská č. 389, 951 22 Alekšince

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 15.07. 2015   do  17.00 hod.  v  zalepenej  obálke  s  označením  „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Alekšince“ na adresu Obec Alekšince, 951 22 Alekšince 389. Termín, miesto a čas výberového  konania  oznámi  uchádzačom  príslušná rada školy písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním .

Vyhlásenie výberového konania.pdf 

Uznesenia a zápisnica z 5. zasadnutia

Vyvesené: 29.6.2015 15:01
Zvesené: 29.7.2015

V dokumentoch nájdete uznesenia a zápisnicu z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Alekšince.

Pozvánka na zasadanie OZ

Vyvesené: 17.6.2015 14:22
Zvesené: 23.6.2015

Dňa 19. 06. 2015 (piatok) o 18.00 hodine sa uskutoční 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince v priestoroch obecného úradu - v zasadačke. Všetci ste vítaní.

Program:

1. Otvorenie

     1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2. Kontrola uznesenia

3. Žiadosti od občanov a organizácií

4. Prezentácia firmy ENERCONSULT s.r.o. - ponuka led osvetlenia pre obec

5. Návrh VZN č. 2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Alekšince

6. Smernica č. 1/2015 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Alekšince

7. Smernica č. 2/2015 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Alekšince

8. Smernica č. 3/2015 - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce Alekšince                                         

9. Správa o vykonaní inventarizácie majetku záväzkov rozdielu majetku a záväzkov obce Alekšince k 31. 12. 2014

10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014

11. Záverečný účet

12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince na 2. polrok 2015

13. Informácia o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2014

14. Zmluva o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce

15. Rozpočtové opatrenie - úprava rozpočtu č. 3

16. Rôzne

17. Záver

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince na 2. polrok 2015 ( Návrh )

Vyvesené: 4.6.2015 14:56
Zvesené: 19.6.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.pdf [.pdf, 136.5 KB]

ROZHODNUTIE - zverejnené pre nedoručiteľnosť účastníkovi konania

Vyvesené: 4.6.2015 12:27
Zvesené: 19.6.2015

Rozhodnutie.pdf [.pdf, 906.3 KB]

Záverečný účet za rok 2014

Vyvesené: 1.6.2015 11:45
Zvesené: 19.6.2015

záverečný účet-2014.pdf [.pdf, 631.2 KB]

Oznámenie o dražbe

Vyvesené: 27.5.2015 11:12
Zvesené: 10.6.2015

drazba.pdf [.pdf, 4.2 MB]

Kamerový systém v obci

Vyvesené: 21.5.2015 8:26

 

Kamerový systém v obci monitoruje v súčasnosti 20 nainštalovaných kamier z toho je 10 kamier otočných a 10 kamier pevných. Tieto projekty boli finančne podporené Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Obec Alekšince v roku 2013 získala dotáciu na vybudovanie kamerového systému na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 17 000 EUR (požadovaná suma bola 18 376 EUR). Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 21 134,40 EUR. Inštalované boli štyri kamery, video server a potrebné príslušenstvo.

V roku 2014  sme sa opätovne zapojili do výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a požiadali sme o dotáciu na projekt Kamerový systém v obci Alekšince II.etapa. Projekt bol  úspešný a bol podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 15 000 EUR. Predmetom projektu bolo rozšírenie už jestvujúceho kamerového systému. Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 18 758,82 EUR. Inštalovaných bolo päť  kamier.

V roku 2015 sme opätovne získali dotáciu na pokračovanie projektu Kamerový systém v obci Alekšince. Zo štátneho rozpočtu nám bola poskytnutá dotácia vo výške 15 000 EUR. Predmetom projektu bolo rozšírenie už jestvujúceho kamerového systému. Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 18 786,- EUR. Inštalovaných bolo šesť  kamier.

V roku 2016 sme opätovne získali dotáciu na pokračovanie projektu Kamerový systém v obci Alekšince. Zo štátneho rozpočtu nám bola poskytnutá dotácia vo výške 10 000 EUR. Predmetom projektu bolo rozšírenie už jestvujúceho kamerového systému. Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 12 257,52- EUR. Inštalovaných bolo päť kamier.

Pevne dúfame, že týmto projektom prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov, ako aj ochrane obecného majetku. Veríme, že  prostredníctvom tejto podpory sa nám podarí v obci znížiť vandalizmus a obmedziť krádeže.

Rozloženie kamier v obci :

Kamera číslo   1  otočná  - monitoruje  okolie   ZŠ  -umiestnenie – pred ŽS

Kamera číslo   2   otočná  - monitoruje  okolie obecného úradu – umiestnenie- parkovisko pri OcÚ

Kamera číslo   3  otočná  - monitoruje  cintorín – umiestnenie –pri dome smútku

Kamera číslo   4   otočná  - monitoruje okolie kostola –umiestnenie- pri aut. zastávke

Kamera číslo   5   otočná  - monitoruje okolie futbalového ihriska

Kamera číslo   6   otočná  - monitoruje  železničné priecestie, vjazd do obce a autobusovú zastávku

Kamera číslo  7   otočná  - monitoruje železničné priecestie v smere na Lukáčovce

Kamera číslo   8   otočná  - monitoruje vjazd pri kynologickom areály

Kamera číslo   9   otočná  - monitoruje  MFK a park za OcÚ

Kamera číslo  10  otočná  - monitoruje časť obce Lahne

Kamera číslo  11  pevná   - monitoruje vchod do obecného úradu

Kamera číslo  12  pevná   - monitoruje vjazd od obce Zbehy- Andač

Kamera číslo  13  pevná   - monitoruje vjazd od Hlohovca a Nitry

Kamera číslo  14  pevná   - monitoruje vjazd od Lukáčoviec

Kamera číslo  15  pevná   - monitoruje vjazd na ul. Balkán a Skrky

Kamera číslo  16  pevná   - monitoruje zadný vchod cintorín smer Lukáčovce (ŠPZ)

Kamera číslo  17  pevná   - monitoruje vjazd do obce na ul Žomboch súp. č.30 (ŠPZ)

Kamera číslo  18  pevná   - monitoruje smer Andač (ŠPZ)

Kamera číslo  19  pevná   - monitoruje vchod do lekárne, detské ihrisko z boku obecného úradu

Kamera číslo  20  pevná   - monitoruje detské ihrisko MŠ za obecným

Kamera číslo  21  pevná   - monitoruje pohostinstvo REBECCA smer bytovky

Kamera číslo  22  pevná   - monitoruje pohostinstvo REBECCA smer žel. priecestie

Oznámenie o strategickom dokumente

Vyvesené: 30.4.2015 13:18
Zvesené: 14.5.2015

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020-2.pdf [.pdf, 124.6 KB]

Oznámenie o dražbe

Vyvesené: 27.4.2015 11:43
Zvesené: 12.5.2015

dražba_1.pdf [.pdf, 354.0 KB]

Pozvánka na 2.mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva

Vyvesené: 24.4.2015 12:35
Zvesené: 28.4.2015

Pozvánka[.pdf, 163.7 KB]

Vyhlásenie výberového konania na funkciu RIADITEĽA ZŠ s MŠ Alekšince

Vyvesené: 20.4.2015 11:37
Zvesené: 21.5.2015

Výberové konanie.pdf [.pdf, 70.1 KB]

Pozvánka na zasadanie OZ

Vyvesené: 16.4.2015 14:47
Zvesené: 20.4.2015

Dňa 17. apríla 2015 (piatok) o 17.00 hodine sa uskutoční 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Alekšince v priestoroch obecného úradu - v zasadačke. Všetci ste vítaní.

Program:

1. Otvorenie

     1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2. Voľba hlavného kontrolóra

3. Kontrola uznesenia

4. Žiadosti od občanov a organizácií

5. Vyhlásenie voľby riaditeľa ZŠ s MŠ Alekšince

6. VZN č. 1/2015 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Alekšince -Zmeny a doplnky č.3

7. VZN č.2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Alekšince

8. Prevádzkový poriadok minifutbalového ihriska s umelou trávou

9. Štatút Alekšinských novín - oznámenie o zmene § 5 Povinnosti vydavateľa

10. Informácia o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2014

11. Rôzne

12. Záver

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené: 31.3.2015 11:22
Zvesené: 15.4.2015

Oznámenie o mieste uloženia zásielky.pdf [.pdf, 46.6 KB]

Oznámenie - verejná vyhláška-kanalizačné odbočenia

Vyvesené: 27.3.2015 12:16
Zvesené: 10.4.2015

Oznámenie_2.pdf [.pdf, 193.5 KB]

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Alekšince č.02/2015

Vyvesené: 26.3.2015 14:31
Zvesené: 13.4.2015

Návrh VZN č.02/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Alekšince.pdf [.pdf, 273.0 KB]

Oznámenie o dražbe

Vyvesené: 20.3.2015 11:06
Zvesené: 7.4.2015

dražba.pdf [.pdf, 441.3 KB]

Verejná vyhláška o predĺžení vodoprávneho povolenia

Vyvesené: 19.3.2015 9:17
Zvesené: 2.4.2015

" Alekšince - vodný zdroj HGA-2 - zásobovanie pitnou vodou"-ROZHODNUTIE.pdf [.pdf, 121.8 KB]

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení územného plánu obce Alekšince - Zmeny a doplnky č.3

Vyvesené: 17.3.2015 12:42
Zvesené: 22.4.2015

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení územného plánu obce Alekšince - Zmeny a doplnky č.3.pdf [.pdf, 151.7 KB]

Oznámenie o zrušení TP

Vyvesené: 16.3.2015 13:29
Zvesené: 31.3.2015

oznámenie o zrušení TP.pdf [.pdf, 130.1 KB]

Určenie príslušnej obce o vydanie súhlasu na výrub drevín

Vyvesené: 5.3.2015 13:20
Zvesené: 18.5.2015

Určenie príslušnej obce o vydanie súhlasu na výrub drevín Rišnovce.pdf [.pdf, 110.7 KB]

Určenie príslušnej obce o vydanie súhlasu na výrub drevín Lukáčovce.pdf [.pdf, 56.2 KB]


Zobraziť aktuálne oznamy | Zobraziť zvesené oznamy
Voľby do NR SR 2020

Hlásenia miestneho rozhlasu
13.11.2019 - 11:19
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 11.11.2019 opustil náš drahý spoluobčan Ján Gondera vo veku 91 rokov. Posledná rozlúčka s drahým zosnulým bude 15.11.2019 o 13,00 hod. so sv. omšou. Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.


Odber noviniek
Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek.

Počasie online
Predpoveď počasia
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk
Stránkové dni
Pondelok730 - 1545
Streda730 - 1700
Štvrtok730 - 1200
Piatok730 - 1315

Obedná prestávka:
1200 - 1230

Facebook
Inzercia
Kalendár
Dnes je:
Pondelok   18.  November  2019
Meniny má Eugen
PoUtStŠtPiSoNe
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678