Zverejňovanie dokladov

Odkaz pre starostu
Anketa

Ako sa Vám páči publikácia o našej obci s názvom "Alekšince história a súčasnosť obce"?

K odpovedi môžete pridať aj Váš komentár.

Obsahovo a graficky veľmi kvalitná publikácia.

Zaujímavá a pekne spracovaná.

Dobrá, ale čakal(a) som o niečo viac.

Nepáči sa mi,

Váš komentár:

Váše meno:


Koľko je 6 + jeden?
Vašu odpoveď napíšte číslom.Výsledky hlasovaniaObsahovo a graficky veľmi kvalitná publikácia.
   16 hlasov

Zaujímavá a pekne spracovaná.
   11 hlasov

Dobrá, ale čakal(a) som o niečo viac.
   11 hlasov

Nepáči sa mi,
   4 hlasyObecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený s poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. 
Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Počet poslancov je určený podľa počtu obyvateľov obce, obec Alekšince má sedem poslancov.

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. 

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, útvary, komisie a určuje im náplň práce. Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach má zriadených päť komisií.

Obecné zastupiteľstvo 2010-2014

Poslancí Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach:

Ing. Anton Kušnír, MBA, Nezávislý kandidát
Ing. Andrej Lipka
, Nezávislý kandidát
Ing. Pavel Božik
, SMER - sociálna demokracia
Dušan Kotúč
, Slovenská národná strana 
Bohumil Kišac
, Nezávislý kandidát
Anna Moravcová
, SMER - sociálna demokracia
Peter Čačaný, SMER - sociálna demokracia

 

 Dátum 1. Ing. Anton Kušnír 2. Ing. Andrej Lipka 3. Ing. Pavel Božik  4. Dušan Kotúč 5. Bohumil Kišac 6. Anna Moravcová 7. Peter Čačaný
15.12.2014
Ustanovujúce
P P P P P P P
29.12.2014* P P P P P P P
20.02.2015
P P P P P O P
17.04.2015 P O P P P P P
27.04.2015* P P P P P P P
19.06.2015 P P P P P P P
10.07.2015*  P  P  P   P   P  P  P 
04.09.2015 P O P P P P P
30.10.2015 P P P O P P O
15.11.2015* P P P O P P P
04.12.2015 P P P P P P P
22.01.2016* P P P P P P O
12.02.2016 P P P O P P P
01.04.2016 P P P P P P O
10.06.2016 P P P O P P P
08.08.2016* O O P P P P P
15.11.2016 P P P P P P P
16.12.2016 P P P P P P P
27.01.2017 O P P P P P P
08.02.2017* O O P P P P P
12.02.2017* P P P P P P O
21.03.2017* P P P O P P P
28.04.2017 P P P P P P O
23.06.2017 P P O O P P P
28.07.2017* P P P P P P P
28.07.2017* P O P P P P P
14.09.2017 P P P O P P O
10.11.2017 P P P O P P P
15.12.2017 P P P O P P P
16.02.2018 P P P P P P P
27.04.2018 P P P P P P P
21.06.2018 P O P P P P P
29.08.2018* P O P P P P P
08.09.2018 P O P P P P P
05.10.2018 P O P P P P P
19.10.2018* P O P P P P P

* - mimoriadne zasadanie
P - prítomný
N - neospravedlnený
O -ospravedlnený

Program volebného obdobia obce Alekšince na roky 2015-2018.pdf
[.pdf, 510.1 KB]


Plán riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018

23. februára 2018
27. apríl 2018
29. jún 2018
21. september 2018

Všetky uznesenia a zápisnice nájdete v dokumentoch.


Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákonač.369/1990 Zb. o obecnom zriadení [.pdf, 283.9 KB], rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g) uznášať sa na nariadeniach,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení [.pdf, 283.9 KB],

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona [.pdf, 161.6 KB] a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2018

Hlásenia miestneho rozhlasu
14.6.2019 - 11:59
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 14.6.2019 opustila naša drahá spoluobčianka Veronika Machovcová vo veku 85 rokov.Posledná rozlúčka s drahou zosnulou bude 17.6.2019 o 14,00 hod.so sv. omšou. Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
11.6.2019 - 8:08
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 10.6.2019 opustil náš drahý spoluobčan Marian Halmeš vo veku 60 rokov. Posledná rozlúčka s drahým zosnulým bude 12.6.2019 o 12,00 hod. so sv.omšou v Alekšinciach. Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
11.6.2019 - 8:04
Detská lekárka MUDr. Natália Pristachová oznamuje rodičom, že dňa 13.6.2019 / štvrtok / nebude ordinovať. Zastupuje lekárka vo Veľkom Záluží.


Odber noviniek
Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek.

Počasie online
Predpoveď počasia
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk
Stránkové dni
Pondelok730 - 1545
Streda730 - 1700
Štvrtok730 - 1200
Piatok730 - 1315

Obedná prestávka:
1200 - 1230

Facebook
Inzercia
Kalendár
Dnes je:
Utorok   18.  Jún  2019
Meniny má Vratislav/Vratislava
PoUtStŠtPiSoNe
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567