Obec Alekšince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Separovanie a nakladanie s odpadmi

INFORMÁCIE A POKYNY k systému separovania a nakladania s odpadmi v našej obci Alekšince


V posledných mesiacoch sme vás informovali o zmene nakladania s odpadmi, ktorý sa uskutoční od 01.04.2016 v našej obci. Tak isto sme vám vysvetlili dôvod zmeny a dodali leták s podrobnými informáciami. Najväčšou zmenou bude separácia odpadu, ktorá bude prebiehať v domácnostiach.

Koncom marca pracovníci OcÚ Alekšince prinesú každej domácnosti smetné nádoby na papier (modrej farby), plasty (žltej farby) a bioodpad (hnedej farby). Smetná nádoba na komunálny odpad zostáva súčasná a nádoby na ostatné komodity budú rozmiestné po obci (sklo, kov, atď.) Pri preberaní smetných nádob dostane každá domácnosť zmluvu o bezplatnom prenájme nádob. Ponitrianske združenie zastrešuje celý projekt a smetné nádoby sú vlastníctom združenia, ktorým členom je aj obec Alekšince.
Zároveň so zmluvou bude do domácnosti dodaný kalendár vývozu na rok 2016, kde farebne budú znázornené dni, v ktorých sa budú jednotlivé komodity zbierať. Vývoz bude zabezpečovať spoločnosť ENVI-GEOS. Prvé týždne budeme prostredníctvom miestneho rozhlasu vyhlasovať, obecnej stránky a facebooku informovať, kedy a aký bude najbližší vývoz odpadu.
Pevne veríme, že tento spôsob nakladania s odpadmi nájde u vás pozitívnu odozvu a spolu sa nám podarí vniesť poriadok do odpadového hospodárstva nielen na našom území.

 
 

Papier

patria sem: noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier, viacvrstvové (krabicové) obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných šťiav.

Plasty a kovové obaly fólie

patria sem: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky atď.

Bioodpad

patria sem: zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny, vata, vlasy, chlpy atď.

Komunálny odpad

nepatrí do smetnej nádoby: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol !!!

Sklo

patria sem:  fľaše, poháre, črepy, okenné sklo bez rámov, zaváraninové poháre

Elektronický odpad

Zbiera sa 2x ročne, jar - jeseň
patria sem:
 nefunkčné televízory (nesmie byť na nich prasknutá obrazovka), rádiá, magnetofóny, gramofóny, monitory, počítače, bezdrôtové mobilné telefóny, elektronické hudobné nástroje, nefunkčné kalkulačky a pod....
biela technika(chladničky, práčky, sporaky...), nefunkčné sušiče na vlasy, žehličky, toustovače, variče, autobatérie

Veľkoobjemný odpad

Zbiera sa 2x ročne, jar - jeseň
patria sem: ako napr. nábytok, matrace, koberce, vyradené umývadlá, vane, WC  a pod. je možné vyviezť osobne  2x ročne na zberný dvor.O možnosti vývozu takéhoto odpadu  budete včas informovaní.  

Drobný stavebný odpad

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch priniesol zmeny v právnej úprave drobných stavebných odpadov (DSO).Podľa § 81 ods. 20 je obec  povinná zaviesť pre DSO množstvový zber, pri  ktorom sa platí miestny poplatok v priamej závislosti od množstva vyprodukovaného odpadu. Podľa VZN 04/2015 obec Alekšince určuje sadzbu miestneho poplatku za drobné stavebné odpady vo výške 0,078 € za kg.

 Viete, čo znamenajú tieto značky?odpad1Každý obal je vyrobený z určitého materiálu. Aby bolo možné identifikovať tento materiál, sú na obaloch umiestnené rôzne značky, ktoré nás informujú, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať. Šípky nás informujú, že tento obal je možné recyklovať. Číselné označenie alebo písomná skratka nás informuje o materiále, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajneru máme obal neskôr odhodiť (ako triediť).


odpad2Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme odhodiť do príslušnej nádoby na odpad. V prípade, že sa jedná o obaly, v ktorých boli balené rôzne chemické prípravky, je potrebné riadiť sa podľa pokynov ich výrobcu.


odpad3Medzinárodná obrazová ochranná známka "ZELENÝ BOD" zobrazená na obale výrobkov informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta obyvateľstva. Je prejavom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.

Ako zmenšovať objem komunálneho odpadu


♠ uprednostňovať tovar balený do vratných obalov
♠ na nákup si nosiť vlastné tašky a igelitové vrecká
♠ separovať, nedávať do komunálneho odpadu papier, sklo, plasty ale dávať ho do nádob určených na separovaný zber
♠ separovať kuchynský biologický odpad
♠ separovať nevratné PET fľaše a iné fľaše z plastických látok, po stlačení zatvoriť fľašu zátkou a sdať do žltej smetnej nádoby
♠ separovať viacvrstvové obaly ( od mlieka, džúsov a pod. ) po použití rozložiť, sploštiť alebo zošliapnuť a vložiť do žltej smetnej nádoby
♠ separovať papier, škatule z kartónu a  uložiť do modrej smetnej nádoby na separovaný zber
♠ separovať obaly od jogurtov,plastové tašky, polystyrén...vložiť do žltej smetnej nádoby
♠ separovať kovové plechovky od nápojov, mäsa a pod.po vyprázdnení stlačiť, a dať do žltej smetnej nádoby na separovaný zber

Prečo nie je dobré zneškodňovať plasty spaľovaním


Pri spaľovaní je problémom obohatenie plastov rôznymi látkami, ako sú zmäkčovadlá, farbivá a stabilizátory. Tie často obsahujú ťažké kovy (hlavne kadmium a zinok). Pri spaľovaní sa ťažké kovy uvoľňujú do ovzdušia a zostávajú v popole. Pri nedokonalom spaľovaní plastov (pri nízkych teplotách - preto je spaľovanie v domácnosti ešte nebezpečnejšie ako v spaľovniach odpadu) vzniká aj veľa oxidu uhoľnatého (CO). Tento plyn je jedovatý - je schopný viazať sa na krvné farbivo hemoglobín, čím znemožňuje prenos kyslíka krvou, čo môže viesť k vnútornému uduseniu. Spaľovaním plastov sa uvoľňujú aj uhľovodíky, ktoré prispievajú ku vzniku fotochemického smogu.. Ďalším nebezpečenstvom pri spaľovaní plastov je únik ftalátov, ktoré majú schopnosť kumulácie v ľudskom tele. Pri spaľovaní vznikajú aj monoméry (chemicky jednoduchšie látky) príslušného plastu. Horením PVC vzniká kyselina chlorovodíková (HCl), ktorá silne dráždi horné dýchacie cesty a pri nedokonalom spaľovaní aj monomér PVC – vinylchlorid (dokázaný karcinogén). Dym obsahuje aj karcinogénne dioxíny. Uvoľňuje sa aj plynný chlór, či ešte agresívnejší fosgén (známy ako bojový plyn). Vysoké koncentrácie majú za následok poleptanie pľúc a okamžitú smrť, nižšie vedú k ochoreniam dýchacích ciest.

Viac informácií na: www.triedenieodpadu.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Úroveň vytriedenia odpadov 2018.xlsx 20.7 kB xlsx 2.12.2019
Systém nakladania s odpadom - elektroodpad 640.2 kB pdf 2.12.2019
Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - leták 1.31 MB pdf 2.12.2019
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2016 526 kB pdf 2.12.2019
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017 387.2 kB pdf 2.12.2019
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2018 580.5 kB pdf 2.12.2019
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019 277 kB pdf 2.12.2019
Údaje o množstvách vyzbieraného odpadu za roky 2015 - 2016 194.3 kB pdf 2.12.2019
Údaje o množstvách vyzbieraného odpadu za roky 2011 - 2014 113.3 kB pdf 2.12.2019
Údaje o množstvách vyzbieraného odpadu za rok 2012 98.1 kB pdf 2.12.2019
Údaje o množstvách vyzbieraného odpadu za rok 2011 113.1 kB pdf 2.12.2019
Údaje o množstvách vyzbieraného odpadu za roky 2006 - 2010 186 kB pdf 2.12.2019
Harmonogram vývozu-sep.zber 2020 474.2 kB pdf 27.1.2020
Výpočet úrovne vytriedenia rok 2019 647.7 kB pdf 24.2.2020
clánok o PLASTOCH 686.3 kB pdf 5.5.2020
Letak_Triedme_odpad_oplati_sa_to_Plasty_Kovy_Napojove_kartony 333.1 kB pdf 15.5.2020
Co_nepatri_do_triedeneho_zberu_plagat_A3_3Q_2020 1020.1 kB pdf 3.9.2020
Harmonogram vývozu 2021 267.2 kB pdf 27.11.2020
Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020 297.2 kB pdf 23.2.2021
Pravdy_a_myty_o_odpade_plagat_A4 851.5 kB pdf 26.3.2021