Zverejňovanie dokladov

Odkaz pre starostu
Anketa

Ako sa Vám páči publikácia o našej obci s názvom "Alekšince história a súčasnosť obce"?

K odpovedi môžete pridať aj Váš komentár.

Obsahovo a graficky veľmi kvalitná publikácia.

Zaujímavá a pekne spracovaná.

Dobrá, ale čakal(a) som o niečo viac.

Nepáči sa mi,

Váš komentár:

Váše meno:


Koľko je 2 + tri?
Vašu odpoveď napíšte číslom.Výsledky hlasovaniaObsahovo a graficky veľmi kvalitná publikácia.
   18 hlasov

Zaujímavá a pekne spracovaná.
   12 hlasov

Dobrá, ale čakal(a) som o niečo viac.
   11 hlasov

Nepáči sa mi,
   4 hlasyDane a poplatky

vybavuje:
Jana Baumanová – odborný referent miestnych daní a poplatkov
tel.: 037/ 7822848
mail.: baumanova@aleksince.sk

Miestne dane a poplatky:

Obec Alekšince na svojom území ukladá tieto miestne dane a poplatky:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje,
f) daň za jadrové zariadenie,
Obec Alekšince na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daň z pozemkov

Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,31 % zo základu dane
b) trvalé trávne porasty 1 % zo základu dane
c) záhrady 0,54 % zo základu dane
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 1 % zo základu dane
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy (pri nedoložení znaleckéhoposudku, cena sa vypočíta z ceny ornej pôdy) 0,31% zo základu dane
f) zastavané plochy a nádvoria 0,54 % zo základu dane
g) stavebné pozemky 0,20 % zo základu dane
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,54 % zo základu dane

 

Daň zo stavieb

Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,079 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,268 €
c) stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,192 €
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,192 €
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 1,161 €
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 1,161 €
g) ostatné stavby 0,497 €

Sadzba sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie.

Daň z bytov

Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:
a) 0,076 € za byt
b) 0,076 € za nebytový priestor

Platenie dane
Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti do 16,596 € je splatná do 31. mája a daň z nehnuteľnosti nad 16,596 € je splatná v troch rovnakých splátkach a to:
- prvá splátka do 31. mája
- druhá splátka do 31. júla
- tretia splátka do 30. septembra bežného roka.

Daň za psa

Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane za psa vo výške 3,00 € za každého psa a kalendárny rok.
Pes chovaný v bytoch 25,00 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva

Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva vo výške:
a) 0,331 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
b) 0,331 € za dočasné parkovanie motorového vozidla za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.

Daň za predajné automaty

Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane za predajne automaty vo výške:
a) 33,193 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje vo výške :
a) 33,193 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.


Oslobodenie od dane a zníženie dane

Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, verejne prístupných parkov priestorov a športovísk
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Sadzba poplatku
Správca dane na území celej obce Alekšince určuje sadzbu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške :
a) 0,038 € na osobu a deň
b) 0,032 € na osobu a deň poberateľom starobného, invalidného dôchodku, občanom ŤZP a každému občanovi, ktorý žije vo viac ako 6-člennej rodine

Platenie dane
Správca dane na rok 2012 určuje, že vyrubený miestny poplatok je splatný v troch rovnakých splátkach a to :
- prvá splátka do 31. mája
- druhá splátka do 31. júla 
- tretia splátka do 30. septembra bežného roka 

Oslobodenie a zníženie miestneho poplatku
Správca dane poskytne zníženie miestneho poplatku pod najnižšiu sadzbu alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:
a) potvrdenie o dlhodobom pobyte v zahraničí
b) čestné prehlásenie občana, že neužíva nehnuteľnosť viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní


Spoločné a záverečné ustanovenia

Spoločné ustanovenia


(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Alekšince prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Alekšince. 
(2) Miestne dane a poplatky obec vyberá nasledovným spôsobom :
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) na účet obce Prima banka Slovensko, a.s.,  pobočka Nitra, IBAN: SK50 5600 0000 0008 0978 7004, BIC: KOMASK2X
(3) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce Alekšince. 

 

Záverečné ustanovenia

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, 
odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Alekšince č.4 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach a to dňa 16.12.2012.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince. č. 5/2010 zo dňa 15.12.2010 o o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 201 1.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach.

Účinnosť

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.


Igor Miškolci
starosta obce


Hodnota pozemku zastavané plochy a nádvoria, záhrady je 1,85 €
Orná pôda je 0,6608 €
Trvalé trávnaté porasty je 0,1357 €

Voľby do NR SR 2020

Hlásenia miestneho rozhlasu
22.1.2020 - 19:12
Oznamujeme,ze lekarka pre dospelych MUDr.Andrea Prosnanova nebude zajtra / stvrtok/t.j.23.1.2020 ordinovat.V ordinacii bude sestricka od 7.30 do 8.30hod.vykonavat odbery.MUDr.Prosnanovu bude v surnych pripadoch zastupovat MUDr.Lucia Hippova


Odber noviniek
Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek.

Počasie online
Predpoveď počasia
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk
Stránkové dni
Pondelok730 - 1545
Streda730 - 1700
Štvrtok730 - 1200
Piatok730 - 1315

Obedná prestávka:
1200 - 1230

Facebook
Inzercia
Kalendár
Dnes je:
Piatok   24.  Január  2020
Meniny má Timotej
PoUtStŠtPiSoNe
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789