Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Upozornenie pre majiteľov a držiteľov psov

Dátum: 13.02.2024
Autor: Eva Cebová
Počet videní: 667
3 min. čítania
Upozornenie pre majiteľov a držiteľov psov

Výzva

Obec Alekšince, na základe neustálych a opakujúcich sa prípadov  voľného pohybu psov v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Alekšince, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb  po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný. V zmysle § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z., ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa. Za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 EUR. Takisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 65,00 EUR. Ak nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút.

Znovu dôrazne upozorňujeme všetkých majiteľov psov na dodržiavanie platného Všeobecného záväzného nariadenia obce č.2/2019 o podmienkach držania a chovu psov na území obce Alekšince a dodatku č.1  k VZN č.2/2019- ktorého predmetom je odchyt túlavých psov a poskytnutie veterinárnej starostlivosti.

https://www.aleksince.sk/data/advertisement/aleksince.sk/60721/23984_vzn-o-podmienkach-drzania-psov-00000003135.pdf

https://www.aleksince.sk/data/advertisement/aleksince.sk/141649/61692_dodatok-c-1.pdf