Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejňovanie

Povinne zverejňované informácie

Obec podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zverejňuje povinné informácie :
(informáciu nájdete po kliknutí na príslušný text v odstavci)

 • spôsob zriadenia obce, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry obecného úradu,

 

 • miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

 

 • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce Alekšince vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,

 

 • postup, ktorý musí obec Alekšince dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,

 

 • prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Obec Alekšince koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k Obci Alekšince
 • sadzobník správnych poplatkov, ktoré Obec Alekšince vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií,

 

 • termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva s návrhom programu rokovania,

 

 • zápisnice z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva po overení overovateľmi,

 

 • znenia vydaných všeobecne záväzných nariadení a ich dodatkov,

 

 • údaje o dochádzke poslancov obecného zastupiteľstva na rokovania do troch dní po skončení každého zasadnutia,

 

 • uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,

 

 • rozpočet obce,

 

 • označenie nehnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorá prešla do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci ako aj údaje o osobe, ktorá nadobudla tento majetok do vlastníctva, za dodržania podmienok ustanovených zákonom (rozsah zverejnených údajov, minimálna doba zverejnenia),

 

 • informácie, ktoré sa ďalej musia zverejňovať v súlade s inými právnymi predpismi, najmä zákonom o obecnom zriadení).