Zverejňovanie dokladov

Odkaz pre starostu
Anketa

Ako sa Vám páči publikácia o našej obci s názvom "Alekšince história a súčasnosť obce"?

K odpovedi môžete pridať aj Váš komentár.

Obsahovo a graficky veľmi kvalitná publikácia.

Zaujímavá a pekne spracovaná.

Dobrá, ale čakal(a) som o niečo viac.

Nepáči sa mi,

Váš komentár:

Váše meno:


Koľko je 3 + dva?
Vašu odpoveď napíšte číslom.Výsledky hlasovaniaObsahovo a graficky veľmi kvalitná publikácia.
   15 hlasov

Zaujímavá a pekne spracovaná.
   9 hlasov

Dobrá, ale čakal(a) som o niečo viac.
   10 hlasov

Nepáči sa mi,
   3 hlasyNovinky

14.12.2018 12:54 pridal(a) cebova

Obec A l e k š i n c e

P o z v á n k a      

   V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach

z v o l á v a m

rokovanie  2. zasadnutie obecného zastupiteľstva – 1. riadne zasadanie

ktoré sa uskutoční dňa  :      

14. decembra 2018 o 18.00 hodine

t.j. v piatok

v priestoroch Obecného úradu  - zasadačka OcÚ-   s týmto programom:

 

Program:

 

 1. Otvorenie

1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

 1. Žiadosti od občanov a organizácii
 2. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
  1. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
  2. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
  3. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorí bude poverený sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine, určenie miesta a času  sobášenia
  4. Určenie platu starostu obce
  5. Návrh VZN č. 3/2018 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince
  6. Návrh plánu zasadaní Obecného zastupiteľstva v roku 2019
  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2019
  8. Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2020
  9. Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu č.7/2018
  10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
  11. Návrh Programového  rozpočtu obce Alekšince na rok 2019 a viacročnému rozpočtu na roky 2020-2021
  12. Rôzne
  13. záver

                                                                                     

                       

                                                                                               Radoslav Ťapušík

                                                                                                    starosta obce

 

 

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných hostí, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti- zasadačke Obecného úradu Alekšince

30.11.2018 8:18 pridal(a) cebova

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019

Harmonogram .pdf [.pdf, 277.0 KB]

29.11.2018 13:16 pridal(a) cebova

Návrh rozpočtu obce Alekšince na roky 2019 - 2021

Návrh rozpočtu obce Alekšince na roky 2019-2021.pdf [.pdf, 333.4 KB]

19.11.2018 13:19 pridal(a) cebova

Verejná vyhláška

Kanalizacia.pdf [.pdf, 409.9 KB]

16.11.2018 10:15 pridal(a) cebova

16.11.2018 9:05 pridal(a) kusnir

Vianočné trhy v Alekšinciach

Pozývame vás na 4. ročník Vianočných trhov v Alekšinciach, ktoré sa budú konať v sobotu 8.12. 2018 od 13.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu. Predajcovia sa môžu nahlásiť mailom na info@aleksince.sk. Tešíme sa na vás.

11.11.2018 2:10 pridal(a) kusnir

9.11.2018 13:45 pridal(a) admin

Územný plán obce Alekšince – návrh

Územný plán obce Alekšince – návrh [.pdf, 192.4 KB]

Obrazová časť [.zip, !!! 238,7 MB !!!]

Textová časť.pdf [.pdf, 2.6 MB]

 

4.11.2018 8:09 pridal(a) kusnir

Alekšinské noviny - OKTÓBER 2018

Prinášame vám III. číslo Alekšinských novín v roku 2018, ktoré si môžete pozrieť už dnes v elektronickej podobe tu

Dočítate sa o podujatiach, ktoré sa uskutočnili v posledných mesiacoch, o výstavbe nájomných bytov, bilancovaní našich zástupcov obce, komunitnom pláne sociálnych služieb 2018-2023, aktivitách dobrovoľného hasičského zboru obce a o ďalších zaujímavých informáciach zo života v našej obci.

Príjemné čítanie.


24.9.2018 15:09 pridal(a) cebova

Žiadosť k prihláseniu dieťaťa na občiansku slávnosť " Uvítanie detí do života "

Žiadosť.doc [.doc, 120.0 KB]

18.9.2018 14:40 pridal(a) cebova

Informácie k odpusteniu časti poskytnutého úveru zo ŠFRB na obstaranie bytu z dôvodu narodenia dieťaťa

Informácia.pdf [.pdf, 603.5 KB]

3.9.2018 10:54 pridal(a) kusnir

Povodňový plán záchranných prác

Povodňový plán zachranných prác

20.8.2018 8:00 pridal(a) cebova

Milí záhradkári, organizovaní aj neorganizovaní!!!

 

Dňa  24. a 25. augusta 2018 sa uskutoční tradičná Farmárska revue, ktorú tento rok organizuje ZO SZCH v Alekšinciach.

Máte možnosť sa pochváliť aktuálnymi výpestkami z Vašich záhrad tentoraz formou rôznych „DOŽINKOVÝCH“ KOŠOV A KOŠÍKOV, ktoré môžete priniesť 24.8. už od 10.00 hod. do kultúrneho domu v Alekšinciach.

Tešíme sa na Vás!

12.6.2018 13:23 pridal(a) kusnir

Zoznam daňových dlžníkov

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017 nájdete tu.

9.6.2018 7:09 pridal(a) kusnir

Spustenie filtrácie vody

Voda je život a jednou zo základných zložiek životného prostredia. Jednou z priorít starostu a obecného zastupiteľstva bolo zabezpečiť pre občanov kvalitnú pitnú vodu. Po dlhých mesiacoch analyzovania, výberu technického riešenia a dodávateľa sme 8. 6. 2018 spustili filtráciu vody, ktorá je súčasťou obecného vodovodu. Ide o komplexné riešenie, ktoré z vody odstráni železo a mangán, absorbuje organické látky a odstráni voľný chlór z upravovanej vody. Aktuálne sa v určitých cykloch voda zo studne filtruje a následne púšta do systému upravenú vodu. V sieti máme množstvo vody, tak pár týždňov potrvá, kým sa vyfiltrovaná voda dostane do domácnosti. Ďakujeme všetkým za pomoc, ktorí sa podieľali na tomto projekte. Viac informácií o filtrácií sa dočítate v najbližšom vydaní Alekšinských novín.

 

9.3.2018 8:11 pridal(a) kusnir

2.2.2018 9:39 pridal(a) cebova

Upozornenie

Práce na miestnom cintoríne

Stavebné práce súvisiace s úpravou hrobového miesta môžu vykonávať jednotlivci aj živnostníci a iní podnikatelia   na žiadosť nájomcu hrobového miesta, len po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska. Povolenie na práce vydáva nájomcovi prevádzkovateľ. Prevádzkovateľom cintorína v našej obci je obec Alekšince. Na povolení musia byť  vyznačené všetky práce a zmeny, ktoré sa majú na hrobovom mieste vykonať. Nájomca odovzdá zhotoviteľovi prác toto povolenie a ten sa ním preukáže prevádzkovateľovi pri vstupe na pohrebisko. Bez tohto povolenia zhotoviteľ nesmie zahájiť práce na hrobovom mieste. Zhotoviteľ je povinný prevádzkovateľovi oznámiť termín začatia a ukončenia prác .
Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si povolenie od prevádzkovateľa. Vjazd motorovým vozidlom na cintorín je spoplatnený sumou 2,00 €.

Žiadosť o povolenie stavebných prác na miestnom cintoríne  nájdete na našej web stránke www.aleksince.sk, v časti Užitočné info -" Ako vybavíte" alebo si ju priamo vyzdvihnete  na obecnom úrade . Bez podania žiadosti o stavebné úpravy zo strany nájomcu za hrobové miesto, nebude povolený vstup na cintorín pracovníkom kamenárskej služby.

5.1.2018 0:00 pridal(a) admin

Územný plán obce Alekšince

Územný plán obce Alekšince - zadanie [.pdf, 977 KB]
Územný plán obce Alekšince - oznámenie [.pdf, 288 KB]

5.10.2017 9:47 pridal(a) cebova

Vážení spoluobčania,

 

dovoľte mi, aby som vás poinformoval  o situácii v ordinácii všeobecného lekára.

Určite ste všetci počuli, že na Slovensku je kritický nedostatok všeobecných lekárov – celkovo ich chýba asi 900. Mnohých prestarnutých lekárov nemá kto nahradiť, vidiecke obvody zanikajú a pacienti sú nútení dochádzať za lekárom do miest. Mladí lekári nemajú záujem pracovať na vidieku.

Našim spoločným záujmom by mala byť snaha  o udržanie  lekára v obci. To či ho budeme mať aj do budúcnosti,  závisí od slobodnej  vôle každého obyvateľa obce. Ak  sa väčší počet ľudí prehlási  do iných  všeobecných ambulancií  a počet tých, ktorí zostanú v Alekšinciach poklesne pod určitú únosnú hranicu, lekára obec stratí.  Najviac budú postihnutí  starí a nevládni, ktorým bude dochádzanie za lekárom určite spôsobovať veľké problémy.

Preto chcem apelovať na vás všetkých, aby ste si uvedomili, že váš prípadný odchod k inému lekárovi skomplikuje situáciu s dochádzaním  nielen vám, ale ublížite svojim rozhodnutím najviac  tým najzraniteľnejším spoluobčanom.

Vo  všeobecnej  ambulancii sa ordinuje  tak ako doteraz, žiadne zmeny nie sú. Verím, že vám záleží na udržaní  ambulancie v obci a prípadný odchod  z ambulancie  si dobre zvážite.

 

                                                                                     Váš starosta

4.10.2017 10:22 pridal(a) cebova

Poďakovanie za každý Váš hlas

     V rámci projektu "gesto pre mesto" naša Obec Alekšince​ súťažila s projektom "Šport nám pomáha dostať ľudí do prírody". Vďaka všetkým vašim hlasom sme vyhrali nitriansku oblasť a Raiffeisen banka nás podporí sumou 1000 €, ktorú použijeme na vybudovanie exteriérové športoviska na stolný tenis v okolí obecného úradu, ktoré bude dostupné pre všetkých ľudí. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali zbierať hlasy a spoločne sa nám podarilo poraziť väčšie obce, organizácie a školy. Projekt podľa možností zrealizujeme v čo najkratšom čase a dúfam, že svoj voľný čas budete tráviť športom v prírode. ĎAKUJEME.


14.9.2015 16:36 pridal(a) kusnir

Odkaz pre starostu

Obec Alekšince a Inštitút SGI spúšťajú portál Odkazprestarostu.sk, ktorý obyvateľom a návštevníkom obce nahlásiť problémy, ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo. Podnety môžete posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.sk alebo priamo z mobilného telefónu, prostredníctvom aplikácií pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone. Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostredie, parkovanie áut, ...), určiť ulicu, kde sa podnet nachádza a fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje.Po potvrdení podnetu administrátorom portálu nasleduje jeho odoslanie samospráve. O odoslaní podnetu vás portál informuje prostredníctvom e-mailovej notifikácie. Pozverejnení podnetu samospráva odpovedá, či a ako ho bude riešiť. Ak obec Alekšince nezašle prvú odpoveď do štrnástich dní od pridania podnetu, podnet je automaticky označený ako neriešený. Na druhej strane, obec má možnosť uviesť, že podnet nepatrí do jej kompetencie a je možné zmeniť zodpovednosť za jeho riešenie na iný subjekt. Na Odkazprestarostu.sk je možné podnetom prideliť štyri statusy, a to zaslaný, v riešení vyriešený a neriešený. Portál zároveň umožňuje obyvateľom o každom podnete slobodne diskutovať, hodnotiť, či je odpoveď samosprávy uspokojivá, pridávať komentáre či aktualizácie podnetov. Pomocou aktualizácie má užívateľ, ako aj všetci návštevníci portálu, možnosť zaslať dodatočné informácie o stave, či riešení podnetu. Odoslanie aktualizácie je možné priamo na portáli, alebo pomocou mobilnej aplikácie. Užívatelia na Odkazprestarostu.sk najčastejšie nahlasujú problémy týkajúce sa kvality ciest a chodníkov, dopravného značenia, a neporiadku či znečistenia životného prostredia. Okrem riešenia aktuálnych problémov obyvateľov, portál pomáha zorientovať sa v kompetenciách samosprávy. Obyvatelia môžu sledovať pod každým podnetom komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi, ale aj medzi samosprávami a ďalšími subjektmi, ktorí do riešenia problémov vstupujú.

Odkaz pre starostu nájdete v ľavej časti obecnej stránky.

27.8.2015 14:38 pridal(a) kusnir

Napíšte nám

Máte otázky, postrehy, námety alebo pripomienky, ktoré sa týkajú obce Alekšince? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť? Môžete nám ich poslať prostredníctvom tohoto formulára, ktorý sa nachádza v hlavnom menu pod časťou "Napíšte nám". Správa bude doručená priamo na obecný úrad, následne bude spracovaná a pridelená zodpovednej osobe, ktorá Vás bude kontaktovať.
Z dôvodu obmedzeného priestoru v hlavnom menu obecnej stránky bola časť organizácie presunutá pod časť obec!

 

21.5.2015 8:26 pridal(a) cebova

Kamerový systém v obci

 

Kamerový systém v obci monitoruje v súčasnosti 20 nainštalovaných kamier z toho je 10 kamier otočných a 10 kamier pevných. Tieto projekty boli finančne podporené Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Obec Alekšince v roku 2013 získala dotáciu na vybudovanie kamerového systému na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 17 000 EUR (požadovaná suma bola 18 376 EUR). Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 21 134,40 EUR. Inštalované boli štyri kamery, video server a potrebné príslušenstvo.

V roku 2014  sme sa opätovne zapojili do výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a požiadali sme o dotáciu na projekt Kamerový systém v obci Alekšince II.etapa. Projekt bol  úspešný a bol podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 15 000 EUR. Predmetom projektu bolo rozšírenie už jestvujúceho kamerového systému. Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 18 758,82 EUR. Inštalovaných bolo päť  kamier.

V roku 2015 sme opätovne získali dotáciu na pokračovanie projektu Kamerový systém v obci Alekšince. Zo štátneho rozpočtu nám bola poskytnutá dotácia vo výške 15 000 EUR. Predmetom projektu bolo rozšírenie už jestvujúceho kamerového systému. Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 18 786,- EUR. Inštalovaných bolo šesť  kamier.

V roku 2016 sme opätovne získali dotáciu na pokračovanie projektu Kamerový systém v obci Alekšince. Zo štátneho rozpočtu nám bola poskytnutá dotácia vo výške 10 000 EUR. Predmetom projektu bolo rozšírenie už jestvujúceho kamerového systému. Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 12 257,52- EUR. Inštalovaných bolo päť kamier.

Pevne dúfame, že týmto projektom prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov, ako aj ochrane obecného majetku. Veríme, že  prostredníctvom tejto podpory sa nám podarí v obci znížiť vandalizmus a obmedziť krádeže.

Rozloženie kamier v obci :

Kamera číslo   1  otočná  - monitoruje  okolie   ZŠ  -umiestnenie – pred ŽS

Kamera číslo   2   otočná  - monitoruje  okolie obecného úradu – umiestnenie- parkovisko pri OcÚ

Kamera číslo   3  otočná  - monitoruje  cintorín – umiestnenie –pri dome smútku

Kamera číslo   4   otočná  - monitoruje okolie kostola –umiestnenie- pri aut. zastávke

Kamera číslo   5   otočná  - monitoruje okolie futbalového ihriska

Kamera číslo   6   otočná  - monitoruje  železničné priecestie, vjazd do obce a autobusovú zastávku

Kamera číslo  7   otočná  - monitoruje železničné priecestie v smere na Lukáčovce

Kamera číslo   8   otočná  - monitoruje vjazd pri kynologickom areály

Kamera číslo   9   otočná  - monitoruje  MFK a park za OcÚ

Kamera číslo  10  otočná  - monitoruje časť obce Lahne

Kamera číslo  11  pevná   - monitoruje vchod do obecného úradu

Kamera číslo  12  pevná   - monitoruje vjazd od obce Zbehy- Andač

Kamera číslo  13  pevná   - monitoruje vjazd od Hlohovca a Nitry

Kamera číslo  14  pevná   - monitoruje vjazd od Lukáčoviec

Kamera číslo  15  pevná   - monitoruje vjazd na ul. Balkán a Skrky

Kamera číslo  16  pevná   - monitoruje zadný vchod cintorín smer Lukáčovce (ŠPZ)

Kamera číslo  17  pevná   - monitoruje vjazd do obce na ul Žomboch súp. č.30 (ŠPZ)

Kamera číslo  18  pevná   - monitoruje smer Andač (ŠPZ)

Kamera číslo  19  pevná   - monitoruje vchod do lekárne, detské ihrisko z boku obecného úradu

Kamera číslo  20  pevná   - monitoruje detské ihrisko MŠ za obecným

Kamera číslo  21  pevná   - monitoruje pohostinstvo REBECCA smer bytovky

Kamera číslo  22  pevná   - monitoruje pohostinstvo REBECCA smer žel. priecestie

22.1.2015 14:06 pridal(a) kusnir

Odber noviniek na mail

Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek, ktoré vám budú chodiť mailom. Nahlásiť sa je možné v pravej časti stránky.

 

 

27.2.2013 14:51 pridal(a) Kusnir

Verzia 2.0

Vážení návštevníci oficiálnej webovej stránky obce Alekšince. Dňa 27. 02. 2013 bola spustená verzia 2.0 a je spravovaná pomocou redakčného systému. Hlavným cieľom je aktuálnosť informácii o dianí v obci. Nová verzia je prehladnejšia, spĺňala všetky pravidlá prístupnosti a štandardy platné s novou legislatívou. Obsahuje novinky ako oznamy miestneho rozhlasu, elektronické nahlásenie stavu vodomeru a ďalšie, o ktorých vás budeme postupne informovať. Najväčšou zmenou prešlo používateľské prostredie, kde zamestnanci obecného úradu budú mať možnosť dopĺňať aktuálne informácie. Neustále pracujeme na vývoji stránky a chceme sa čo najviac priblížiť občanom obce Alekšince, aby tu našli všetky potrebné informácie.

Dúfame, že sa Vám stránka páči, ak máte pripomienky, nápady, prípadne ste našli chyby, kontaktuje nás, alebo napíšte mail na admin@aleksince.sk.


Komunálne voľby 2018

Hlásenia miestneho rozhlasu
10.12.2018 - 10:48
Oznamujeme, že na vianočných trhoch sa našla peňaženka. Kto ju stratil, nech sa informuje na obecnom úrade.


Odber noviniek
Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek.

Počasie online
Predpoveď počasia
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk
Stránkové dni
Pondelok730 - 1545
Streda730 - 1700
Štvrtok730 - 1200
Piatok730 - 1315

Obedná prestávka:
1200 - 1230

Facebook
Inzercia
Kalendár
Dnes je:
Piatok   14.  December  2018
Meniny má Branislava, Bronislava
PoUtStŠtPiSoNe
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930