Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úmrtie v rodine, prenájom hrobového miesta

vybavuje:

PhDr. Slávka Vaššová - referent 
Ing. Martina Bezeková - referent
tel.: 037/78 221 26
mobil: 0915 726 703
mail: obec@aleksince.sk
slavka.vassova@aleksince.sk

Ako vybavím

Ak nastalo úmrtie doma, prvou povinnosťou je zavolať lekára z pohotovostnej služby, ktorý vykoná obhliadku mŕtveho ľudského tela a vystaví list o prehliadke mŕtveho, v prípade potreby nariadi pitvu. Následne je potrebné kontaktovať pohrebnú službu a zosnulého previezť do domu smútku (zoznam pohrebných služieb - tu dole). Príbuzní sa môžu rozhodnúť, kam dajú svojho zosnulého previezť, avšak u nás je možnosť umiestnenia do Domu smútku Alekšince. V tomto prípade pozostalá rodina vybavuje všetky potrebné náležitosti na obecnom úrade. 
Na matriku je treba priniesť list o prehliadke mŕtveho, občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb vybavuje. Ak chcú pozostalí cirkevný pohreb, po vybavení týchto formalít, môžu navštíviť farský úrad Lukáčovce ( 037/78 291 04)a zosúladiť termín pohrebu s možnosťami pohrebnej služby. V prípade, že úmrtie nastalo v nemocnici, resp. v inom zariadení, prevoz zosnulého zabezpečujú pracovníci zariadenia.

Hrobové miesta

Výber alebo pridelenie hrobového miesta sa eviduje na obecnom úrade, kde sa vystaví zmluva o prenájme hrobového miesta s uvedením doby nájmu a výškou zaplateného nájomného.
Pri uzavretí zmluvy je potrebné ako prvý krok na mape cintorína identifikovať príslušné miesto, následne na toto hrobové miesto poverená pracovníčka vytvorí nájomnú zmluvu a nájomca uhradí nájomné v príslušnej výške. Nájomnú dobu je možné predlžovať a to zaplatením nájomného na ďalšie obdobie. Hrobové miesta, ku ktorým sa nebude nikto hlásiť, budú formou verejnej vyhlášky ponúknuté ako voľné hrobové miesta pre záujemcov. 
Súčasne žiadame občanov, hlavne tých, ktorí majú na hroboch svojich blízkych len kríž, z ktorého už nie je možné vyčítať dáta zosnulého, aby podľa svojich možností priniesli so sebou aj údaje aspoň o dátume narodenia a úmrtia dotyčného zosnulého.

Skontrolovať, či máte zaplatený nájom za hrobové miesto môžete na stránke www.virtualnycintorin.sk


Zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov a výška nájomného a vonkajšie rozmery hrobového miesta :
a) jednohrob 10 € ( 110 x 220 cm )
b.) dvojhrob 20 € ( 180 x 220 cm )
c) tojhrob 30 € ( 250 x 220 cm )
d) detský hrob 6 € ( 60 x 100 cm )
e) hrobka 35 € ( 130 x 300 cm )
f) predčasný nájom hrobového miesta – trojnásobok sadzby uvedenej v bode a) a b)

Zakúpenie urnového miesta 400€, nájomné 10€

Nájomca hrobového miesta je povinný :

- zabezpečiť na vlastné náklady údržbu hrobového miesta, dodržiavať čistotu a udržiavať aj okolitý priestor kosením po celom obvode hrobového miesta
- označiť bezodkladne hrobové miesto menom alebo iným symbolom
- oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
- triediť a ukladať odpad na miesta určené prevádzkovateľom pohrebiska do kontajnerov
- ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe pomníkov, ako dosky, stavebný materiál, zemina a pod. si musí nájomca z pohrebiska odviesť a okolie hrobu vyčistiť
- riadiť sa podmienkami zakotvenými v prevádzkovom poriadku pohrebiska pri realizácii stavby, alebo inej úprave.
- zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si povolenie od prevádzkovateľa.

Dôrazne upozorňujeme nájomcov hrobových miest, aby dodržiavali rozmery hrobových miest.

Informácie o evidencii hrobových miest a poplatkoch za prenájom hrobových miest poskytuje počas stránkových dní  pani Eva Cebová (037/78 22126
Pokiaľ ste sa rozhodli previezť zosnulého do Domu smútku v Alekšinciach kontaktujte prosím pracovníka obce:
Peter Skokan 0903 376 016

Prenájom hrobového miesta

Prevádzkovateľom cintorína v našej obci je obec Alekšince. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom hrobového miesta.

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Obec Alekšince, ako prevádzkovateľ cintorína oznamuje občanom, že nájomné zmluvy na hrobové miesta sa uzatvárajú na obecnom úrade. Preto vyzývame občanov, ktorí majú svojich zosnulých príbuzných pochovaných na alekšinskom cintoríne, aby si vo vlastnom záujme prišli na obecný úrad uzavrieť nájomnú zmluvu za užívanie hrobového miesta a zaplatiť nájomné za hrobové miesto.

Práce na pohrebisku

Stavebné práce súvisiace s úpravou hrobového miesta môžu vykonávať jednotlivci aj živnostníci a iní podnikatelia na žiadosť nájomcu hrobového miesta, len po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska. Povolenie na práce vydáva nájomcovi prevádzkovateľ. Na povolení sú vyznačené všetky práce a zmeny, ktoré sa majú na hrobovom mieste vykonať. Zhotoviteľ prác sa týmto povolením preukazuje prevádzkovateľovi pri vstupe na pohrebisko. Bez tohto povolenia zhotoviteľ nesmie zahájiť práce na hrobovom mieste. Zhotoviteľ je povinný prevádzkovateľovi oznámiť termín začatia a ukončenia prác .
Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si povolenie od prevádzkovateľa. Vjazd motorovým vozidlom na cintorín je spoplatnený sumou 3,00 €.
Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta tu dole.
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať vopred schválené podmienky:
- každý vstup na pohrebisko hlásiť prevádzkovateľovi,
- prácu na hrobovom mieste môže vykonávať len ak sa mu nájomca hrobového miesta preukáže povolením na práce od prevádzkovateľa, toto povolenie nájomca odovzdá zhotoviteľovi,
- zhotoviteľ sa pri vstupe na pohrebisko preukáže prevádzkovateľovi povolením na práce,
- predné a zadné hrany obrubníkov musia byť v jednej priamke s ostatnými hrobmi,
- po skončení prác očistiť okolie a stavebný odpad vyviezť z pohrebiska,
- zakazuje sa uskladňovať do cintorínskych kontajnerov akýkoľvek stavebný odpad,
- nedovoľuje sa svojvoľné umiestňovanie lavičiek k jednotlivým hrobom,
- zakazuje sa v okolí hrobu vysádzať stromy a kríky bez súhlasu prevádzkovateľa,
- výrub stromov je možný len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
- stavebné práce súvisiace s úpravou hrobového miesta musia byť nahlásené u správcu cintorína 

KONTAKT

Pohrebná služba MARIANUM
Alekšince č. 276
tel: 0903 428 261
      0911 861 077


Pohrebná služba REQUIEM 
Špitálska 5, Nitra 
tel: 037/ 6503628 
0905 948 812 
0907 980 214

Pohrebná služba MIRTA 
Cintorínska 14, Nitra 
tel: 037/ 6525009 
0908 790 760

Pohrebná služba OKENKA 
Cintorínska 12, Nitra 
tel: 037/6525645Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o povolenie stavebných prác na miestnom cintorine Veľkosť: 12.5 kB Formát: docx Dátum: 27.11.2019